Search
Close this search box.

Actuele Zaken & Columns.

01-10-2021: Hooibroeken

Deel deze column:

Amendement oppositie niet aangenomen

Enkele weken terug schreef ik al over de overeenkomst die gesloten is tussen enerzijds de gemeente Heusden en anderzijds Energiek Heusden. In de informatievergadering van woensdag 15 september werd uitvoerig gesproken over dit onderwerp. Diverse partijen hadden vooraf al schriftelijke vragen ingediend. Die vragen werden (bijna) allemaal keurig beantwoord en tijdens de vergadering zelf werden ook weer vele vragen opgeworpen en beantwoord. Nadien volgde nog een schriftelijk antwoord op enkele onbeantwoord gebleven vragen in voorbereiding op de behandeling en de besluitvorming in de raadsvergadering.
Afgelopen dinsdag was het dan zover. De overeenkomst stond geagendeerd en gelet op het belang van het onderwerp werd daar ook nog wel enige discussie over verwacht. Dat is op zich natuurlijk helemaal niet bijzonder; daar is een raadsvergadering tenslotte voor. Het onderwerp is er ook belangrijk genoeg voor. Immers in het Klimaatakkoord en ook in de lokale zonnevisie staat nadrukkelijk dat zonneparken in onze gemeente voor 50% lokaal eigendom moeten zijn en dat 50% van de opbrengsten (de winst van het zonnepark in elk jaar) bestemd moet zijn voor de lokale bevolking. In de constructie, die in de overeenkomst is gekozen, is aan beide voorwaarden voldaan. Er is een project BV die het zonnepark gaat bouwen en exploiteren. Die project BV komt voor 50% in handen van een Holding BV die door Energiek Heusden speciaal voor dit doel wordt opgericht en de andere 50% komt in handen van Sunvest BV (samen met Energiek Heusden ook initiatiefnemer). De helft van de winst die in de Project BV gemaakt wordt gaat naar de Holding BV die daarmee in eerste instantie de certificaathouders gaat terugbetalen met rente en aflossing. In de laatste jaren zijn de certificaten afgelost en ontstaat er ruimte om naast dividend voor de certificaathouders een groot deel van de winst in een duurzaamheidsfonds te stoppen. Dat duurzaamheidsfonds gaat dat geld dan weer aan duurzaamheidsprojecten in onze gemeente besteden en via die weg komt het geld dus ook ten goede aan de lokale bevolking.

Daarmee leek alles afdoende geregeld, maar wat schetst onze verbazing. De vijf oppositiepartijen komen tijdens de raadsvergadering met een amendement waarbij de gehele constructie ingrijpend wordt veranderd. Niet alleen de eigendomsverhoudingen worden ingrijpend veranderd (de gemeente zou 50% eigendom krijgen van de op te richten Holding), maar voor de certificaathouders is het amendement  wel erg desastreus. Want die krijgen in het voorstel van de oppositie alleen nog maar een bescheiden rentevergoeding. In het amendement staat namelijk letterlijk dat “te ontvangen opbrengsten (na aftrek van de noodzakelijk te maken kosten, waaronder de bijdragen aan het Omgevingsfonds Oudheusden) zullen uitsluitend worden aangewend voor storting in het te vormen Duurzaamheidsfonds Heusden”. Welnu, aflossing van schulden en uitbetaling van dividend vallen niet onder het begrip “noodzakelijke kosten”, m.a.w. de certificaathouders kunnen daar naar fluiten. Het bijeenbrengen van 1,2 miljoen via de uitgifte van certificaten kun je dan natuurlijk ook wel vergeten.
In het amendement wordt ook als rechtsvorm voor het Duurzaamheidsfonds gekozen voor een stichting, de meest ondemocratische rechtsvorm die we kennen. De coöperatie, zoals bij Energiek Heusden het geval is, lijkt dan veel meer aan de doelstelling van participatie te beantwoorden; immers daar heb je nog een algemene ledenvergadering die belangrijke besluiten kan nemen en iedereen kan ook lid van die rechtsvorm worden. Hoe het Omgevingsfonds er dan uit zou moeten zien, daar geeft het amendement geen uitsluitsel over.

Kortom, wat mij betreft een ondoordacht stuk. De overeenkomst uit het raadsvoorstel is maandenlang voorbereid en voortdurend aangepast in overleg met diverse betrokkenen, ook externe deskundigen die zowel college als Energiek Heusden van juridisch advies voorzien hebben en die alles tot in den treure gecheckt hebben. Een grote meerderheid van de raad had dan ook terecht meer vertrouwen in het raadsvoorstel dan in het amendement. Dat laatste werd dan ook verworpen met 9 stemmen vóór en 16 stemmen tegen.

Drunen, vrijdag 1 oktober 2021

Kees Musters

Volg mij ook met korte berichtjes op:     www.twitter.com/keesmusters           

Nieuwe zaken & columns