Search
Close this search box.

Actuele Zaken & Columns.

02-06-2017: Voorjaarsnota

Deel deze column:

Nota met perspectief

Zoals vorige week ook al geconstateerd, het gaat weer de goede kant op met de gemeentelijke financiën. We zijn er nog lang niet, de schuldpositie is nog dramatisch hoog, maar het herstel is ingezet. Dat blijkt niet alleen uit de jaarrekening 2016, dat blijkt ook uit de voorjaarsnota (VJN) die deze week werd gepubliceerd. Ook al zou je dat niet denken als je kijkt naar de einduitkomsten voor de komende vier jaren, want die zijn vooralsnog zwaar negatief.

De Voorjaarsnota is een belangrijk document dat de gemeenteraad eind deze maand moet gaan vaststellen. Het is de opmaat naar de begroting voor volgend jaar. In de Voorjaarsnota kan de gemeenteraad de lijnen uitzetten voor de nieuwe begroting en het college is deze week dus gekomen met een voorstel daartoe. Er is ruimte voor nieuw beleid in de komende jaren, maar je moet tegelijkertijd vaststellen dat die ruimte in de VJN voor een groot deel wordt opgeslokt door al ingezet beleid. Belangrijke voorbeeld daarvan is de exploitatie van de Voorste Venne, waarvoor 190 duizend euro per jaar extra wordt uitgetrokken. De besluitvorming daarvoor vond plaats in de raadsvergadering van 16 mei jl. Dat geldt ook voor de GOL-maatregelen: het overgrote deel van de daarvoor benodigde middelen zat al in de begroting verwerkt, maar nu zijn de gevolgen van het raadsbesluit van 16 mei toegevoegd. Door de samenvoeging van de eerste en tweede fase moet er 3,5 miljoen in 2021 beschikbaar komen en dat bedrag was nog niet voorzien. Ook dat is nu verwerkt door de opname van kapitaallasten van 263 duizend euro in de jaarschijf 2021.

Het onderwijs vraagt in de komende jaren ook extra geld. In de VJN zijn oplopende bedragen opgenomen van 186 duizend euro in 2018 tot 433 duizend in 2021. Het Integraal Huisvestingsplan moet echter nog door de raad worden vastgesteld; het punt is geagendeerd voor de julivergadering van de raad. Voor 2018 is verder nog 150 duizend euro opgenomen voor de viering van “Zeven eeuwen Heusden” Inwoners hebben in de afgelopen maanden al talrijke ideeën en initiatieven aangeleverd om van 2018 een feestelijk jaar te maken: “7 eeuwen hoogtepunten Heusden; we vieren ze in 2018”, zo luidt de titel van het onlangs verschenen feestprogramma. En dan is er nog de extra bijdrage voor de regionale samenwerking in Hart van Brabant; de regio vraagt een euro extra per inwoner, of wel 43 duizend euro per jaar.

Maar de VJN wordt toch vooral gedomineerd door de uitgaven ten behoeve van Baanbrekers. Daarvoor wordt in de komende jaren bijna 1,7 miljoen per jaar extra uitgetrokken, oplopend naar 2 miljoen in 2021. Vooralsnog denkt het college deze kosten grotendeels te kunnen dekken vanuit de inmiddels gevormde reserve Sociaal Domein, op zich niet zo gek want die reserve is daarvoor gevormd. Of de nu uitgetrokken middelen toereikend zijn is echter nog de vraag. Dat zal afhangen van het zgn. herpositioneringsonderzoek dat Baanbrekers inmiddels heeft aangekondigd via een uitgebrachte Kadernota. De komende maanden zal er in de gemeenteraden van Heusden, Loon op Zand en Waalwijk besluitvorming moeten plaats vinden over de toekomst van Baanbrekers. Op de huidige voet verder gaan, betekent dat de drie gemeenten nog vele miljoenen extra zullen moeten uittrekken en dat lijkt toch een niet haalbare kaart. Als de kosten van Baanbrekers inderdaad vanuit de Reserve Sociaal Domein gedekt worden, dan ontstaat er in de VJN plotseling veel meer ruimte. Dat besluit zal in het najaar aan de orde komen bij de vaststelling van de begroting. En dan ontstaat er een aanzienlijk gunstiger perspectief dan de nu voorliggende uitkomsten doen vermoeden.

 

Kees Musters

Drunen, vrijdag 2 juni 2017

Volg mij ook met korte berichtjes op:     www.twitter.com/keesmusters

 

 

Nieuwe zaken & columns