Search
Close this search box.

Actuele Zaken & Columns.

03-05-2019: Zwerfafval

Deel deze column:

Nieuw plan extra aanpak zwerfafval

Het probleem van zwerfafval is een van de grote ergernissen bij veel inwoners. Een complex probleem: het gaat niet alleen om het zwerfafval dat mensen onderweg “zomaar laten vallen”, zoals blikjes en flesjes. Het gaat ook om zaken als dumping van afval, voornamelijk in het buitengebied en het bijplaatsen van afval bij glascontainers of bij de ondergrondse containers. Als je mensen daarover spreekt, dan vindt iedereen dat een vorm van asociaal gedrag en iedereen keurt het af, maar toch zijn er kennelijk mensen die er anders over denken. Met name de bijplaatsingen van afval bij de ondergrondse afvalcontainers vormen een groot probleem.

Vorige week kwam het college met een nieuw plan van aanpak, sterker nog het plan heet “Extra aanpak zwerfafval”. Vorig jaar werd namelijk al een plan van aanpak opgesteld; in december 2018 werd een themabijeenkomst georganiseerd om de extra aanpak van het zwerfafval te bespreken; veel betrokken inwoners waren daarbij aanwezig; er werden diverse suggesties gedaan en aanvullende maatregelen voorgesteld en dat heeft geleid tot een extra aanpak van het probleem zwerfafval. Vele maatregelen en projecten zijn niet nieuw en werden al uitgevoerd en die uitvoering wordt in 2019 voortgezet zoals educatie bij basisscholen en bij het voortgezet onderwijs, er komen weer opschoonacties bijvoorbeeld door sport- en door buurtverenigingen, er is al een zgn. snoeproute bij het d’Oultremontcollege. En ook de afvalcoach, die met name oudere mensen kan adviseren hoe met afval om te gaan, blijft actief.

Nieuw is de aanpak van zwerfafval en dumping van afval in natuurgebieden en het overige buitengebied. Nog dit jaar zullen er volgens het plan acties uitgezet gaan worden om zwerfafval in natuur- en buitengebieden aan te gaan pakken. Wat die acties precies inhouden, daar biedt het plan nog geen duidelijkheid over. Er is wel budget voor uitgetrokken. Ook nieuw is de aanpak van bijplaatsingen bij de containers, waarbij men zich in eerste instantie wil beperken tot enkele hotspots. Er is zelfs een “Aanvalsplan Hotspots” opgesteld waarin enkele concrete maatregelen worden genoemd zoals stickers op de ondergrondse containers en extra inzet van BOA’s om de pakkans te vergroten. Het gebruik van camera’s sluit de wethouder in het Brabants Dagblad van 23 april jl. niet uit; het middel wordt echter in deze nota niet als zodanig genoemd. In Waalwijk heeft een camera bij een containerparkje al goede resultaten opgeleverd; wat mij betreft kan een camera op bepaalde hotspots heel goed ingezet worden. Speciaal voor het bestrijden van bijplaatsingen is 50.000 euro uitgetrokken en er is nog een restantbudget uit vorige jaren beschikbaar.

De gemeente probeert ook inwoners te betrekken bij het opruimen en het voorkomen van zwerfafval. Zo is er met diverse verenigingen een “schoonconvenant” gesloten waarbij verenigingen vier keer per jaar in een bepaald gebied zwerfafval opruimen. De gemeente faciliteert daarbij. Er komen zgn. adoptiegebieden (u kunt denken aan een plantsoen of de directe omgeving van een containerparkje) waarbij bewoners in actie komen om dat gebiedje schoon te houden. Bij evenementen wordt speciale aandacht besteed aan het schoon houden van de omgeving; het is namelijk een bekend verschijnsel dat na afloop van grote evenementen vaak een hoop troep achterblijft.

Het bestrijden van zwerfafval kost geld, mensen komen dan wel gratis van hun afval af, de gemeenschap betaalt ervoor. Voor het bestrijden van zwerfafval is er jaarlijks een budget van bijna 51.000 euro beschikbaar. Dit geld komt beschikbaar vanuit een subsidie die de rijksoverheid speciaal voor dit doel beschikbaar stelt. Vanuit voorgaande jaren is nog ruim 185.000 euro beschikbaar zodat het totaal beschikbare budget voor 2019 uitkomt op 236.000 euro. Dat geld wordt nu verdeeld over een 26-tal verschillende projecten waarbij dus al 50.000 euro besteed wordt aan het project hotspots en bijplaatsingen en 20.000 euro aan bestrijding zwerfafval natuur- en buitengebieden. Andere belangrijke bestedingen zijn 15.000 euro voor gastlessen basisonderwijs en nog eens eenzelfde bedrag voor gastlessen in het voortgezet onderwijs. Een bedrag van 25.000 euro is beschikbaar voor het project “Schoon belonen” en nog eens 25.000 euro voor de snoeproutes.

In het coalitieakkoord staat vermeld dat het probleem van zwerfafval extra aandacht zou moeten krijgen en met dit plan van “Extra aanpak zwerfafval” geeft het college daar ook inhoud aan. Probleem daarbij vormen de financiën want die 236.000 kan maar één keer besteed worden en wat doe je daarna. Hopelijk heeft het plan zoveel succes dat het probleem van zwerfafval wordt opgelost, maar de wens is hier de vader van de gedachte. Zwerfafval is een probleem van alle tijden en als in de komende jaren het project op deze schaal moet worden voortgezet, dan zullen de kosten toch weer in de afvalstoffenheffing verrekend moeten worden.

Drunen, vrijdag 3 mei 2019

Kees Musters

 

Volg mij ook met korte berichtjes op:     www.twitter.com/keesmusters

Nieuwe zaken & columns