Search
Close this search box.

Actuele Zaken & Columns.

04-03-2016: Armoedebeleid

Deel deze column:

Armoede toegenomen!

Volgende week komt in de informatievergadering Samenleving het armoedebeleid in de gemeente Heusden aan de orde. Het betreft de jaarlijkse evaluatie van het beleid zoals dat op basis van de armoedenota “Werk blijven maken van armoede” wordt gevoerd. Met dat armoedebeleid is jaarlijks ruim 1 miljoen euro gemoeid en het ziet er niet naar uit dat dat bedrag in de komende jaren zal afnemen. Integendeel, de armoede nam in de afgelopen jaren alleen maar toe zoals blijkt uit het aantal huishoudens dat van een minimum inkomen moet rond komen en uit de cijfers met betrekking tot de schuldhulpverlening. Ondanks alle inspanningen die op dit terrein gedaan worden wordt het aantal huishoudens, dat door schulden in de problemen komt, alleen maar groter.

8,6% van de huishoudens in Heusden moest begin 2015 van een minimuminkomen rond komen; landelijk ligt dat percentage zelfs op 12,4%. Uit de cijfers over de afgelopen jaren valt een licht stijgende tendens af te leiden. In 2013 lag het percentage nog op 8%. Volgens het CBS valt te verwachten dat de cijfers in 2015 en in 2016 een verbetering te zien zullen geven. Percentages zeggen niet alles. Als je kijkt naar het aantal personen, en dan met name naar het aantal kinderen dat rond de armoedegrens moet leven, dan komen de cijfers harder aan. In Heusden waren er begin 2015 1550 gezinnen met een minimuminkomen; een jaar eerder waren dat er nog 1470. Het aantal kinderen daarbij was 750. De gemeente Heusden heeft in haar armoedebeleid tal van instrumenten ontwikkeld om de gevolgen van armoede enigszins te verzachten. Zo maken 786 gezinnen gebruik van de HeusdenPas, 501 gezinnen doen een beroep op de kwijtscheldingsmogelijkheid van gemeentelijke belastingen en 607 mensen vroegen bijzondere bijstand aan. Een opvallend nieuw initiatief in 2015 was de oprichting van de Stichting Leergeld. Deze stichting kan financiële hulp verlenen aan gezinnen met schoolgaande kinderen (bijvoorbeeld de aanschaf van een computer of fiets). De stichting bemiddelt inmiddels ook bij zwemlesaanvragen. In het eerste jaar van haar bestaan heeft de stichting al meteen 172 kinderen kunnen helpen.

De schuldenproblematiek is bij veel gezinnen met een minimum inkomen het grootste obstakel. Men komt terecht in een vicieuze cirkel waarbij de schulden alleen maar groter dreigen te worden. Na verloop van tijd zie je in de praktijk dat er ook steeds meer een beroep op de zorg wordt gedaan. Of er dreigt een huisuitzetting met alle gevolgen van dien. In dat kader heeft de gemeente besloten om de dienstverleningsovereenkomst met de Kredietbank op te zeggen en om te kiezen voor een andere aanpak. Daarnaast werkt men intensief samen met Woonveste om huurachterstanden eerder in beeld te krijgen. Samen met Woonveste is besloten om huishoudens met kinderen niet meer uit huis te zetten en zoekt men in samenwerking met Juvans en de Kredietbank Nederland naar andere oplossingen.

Beleidsintensivering op het gebied van schuldhulpverlening blijkt ook hard nodig, zo blijkt uit de cijfers van de afgelopen jaren. Het aantal trajecten schuldhulpverlening loopt stevig op van 118 in 2012 naar 146 in 2015. Logischerwijs stijgen de gemeentelijke kosten voor die schuldhulpverlening dan ook. In de begroting 2015 was een bedrag van 230 duizend euro opgenomen, maar de werkelijke kosten blijken aanzienlijk hoger (bijna 275 duizend). Er lopen tal van projecten die te maken hebben met vroegsignalering en preventie, variërend van budgetcursussen tot thuisadministratie, maar blijkbaar kunnen al deze activiteiten niet voorkomen dat de schuldenproblematiek toeneemt. Er is maar een echte remedie die zoden aan de dijk kan zetten: een steviger herstel van de economie en daarmee meer werkgelegenheid.

 

Kees Musters

Drunen, vrijdag 4 maart 2016

Volg mij ook met korte berichtjes op:     www.twitter.com/keesmusters

 

Nieuwe zaken & columns

Actuele Zaken

Supermarktdag zaterdag 22 juni

Komende zaterdag 22 juni, organiseert Gemeentebelangen een supermarktdag. Hierbij gaan de leden van de fractie op pad en zullen zij de verschillende kernen bezoeken om

Lees meer
Actuele Zaken

Openbare bijeenkomst Gemeentebelangen Maandag 10 juni, 20.00 uur

𝗛𝗼𝗲 𝗴𝗮𝗮𝘁 𝗛𝗲𝘂𝘀𝗱𝗲𝗻 𝗱𝗲 𝗸𝗼𝗺𝗲𝗻𝗱𝗲 𝗷𝗮𝗿𝗲𝗻 𝘃𝗲𝗿𝗱𝘂𝘂𝗿𝘇𝗮𝗺𝗲𝗻? Bij deze nodigen wij jullie uit voor de openbare bijeenkomst Gemeentebelangen, waarbij met de fractieleden over allerlei thema’s

Lees meer