Search
Close this search box.

Actuele Zaken & Columns.

04-10-2019: Eén tegen Eenzaamheid

Deel deze column:

Heusden komt met Plan tegen Eenzaamheid

Het zal u niet ontgaan zijn: we zitten midden in de Week van de Eenzaamheid en het kan dan ook bijna geen toeval zijn dat het college van Heusden deze week kwam met een Heusdens Plan tegen Eenzaamheid. Volgende week donderdag wordt er in de informatievergadering Samenleving over gesproken; twee weken later volgt de vaststelling in de raadsvergadering.

Op 2 juli jl. verscheen er al een Startnotitie Eenzaamheid Heusden; het nu gepresenteerde plan komt dus niet helemaal uit de lucht vallen. In de afgelopen maanden is de Startnotitie uitgewerkt tot het nu voorliggende document. Eenzaamheid blijkt een steeds groter probleem te worden; dat geldt voor heel Nederland, maar zeker ook voor onze gemeente Heusden. Dat blijkt ook uit cijfers van de GGD-monitor over 2016: in Heusden heeft ruim 45% van de inwoners wel eens een probleem met eenzaamheid; landelijk is dat 43%. Bij ouderen is het probleem het grootst (ca. 50% van de ouderen ervaart eenzaamheid als een probleem), maar ook bij jongeren speelt het probleem. Eenzaamheid kan ook de gezondheid nadelig beïnvloeden, zo blijkt uit onderzoek, en zodoende past een beleid tegen eenzaamheid ook prima in het gemeentelijk gezondheidsbeleid. Doel is eenzaamheid zoveel mogelijk te voorkomen zodat ernstiger gezondheidsproblemen als gevolg van eenzaamheid zich niet voordoen. Dat is goed voor het zich welbevinden van onze inwoners, maar het kan ook een bijdrage leveren aan een besparing op de maatschappelijke zorgkosten.

De Startnotitie die eerder dit jaar verscheen is tot stand gekomen in overleg met lokale welzijnsinstellingen en via het inwonerspanel is ook de bevolking geconsulteerd. In samenwerking met het adviesbureau Movisie is de Startnotitie opgesteld en nu dus verder uitgewerkt. Movisie is een adviesbureau dat met subsidie van het ministerie de opdracht heeft gekregen om lokale initiatieven mede van de grond te tillen. De uitwerking van de startnotitie heeft o.a. geleid tot de volgende Heusdense droom:

Het Plan tegen Eenzaamheid omvat globaal vier doelen. Allereerst de vorming van een coalitie tegen eenzaamheid. Deze coalitie moet een belangrijke rol spelen bij de coördinatie van alle activiteiten. Partijen moeten van elkaar weten wat ze aan het doen zijn, moeten elkaar sneller en beter kunnen vinden. Bovendien kan die coalitiegroep ook een klankbord voor de gemeente vormen. Tweede doelstelling is om eenzaamheid vroegtijdig te signaleren. Ook voor dit doel komt er een werkgroep en zullen ook gelden ter beschikking komen. Het vroegtijdig signaleren van eenzaamheidsproblematiek is namelijk van essentieel belang; voorkomen is beter dan genezen. Derde doelstelling is het faciliteren van initiatieven die een bijdrage in de strijd tegen eenzaamheid kunnen leveren. Die initiatieven zullen voornamelijk vanuit onze inwoners zelf moeten komen, maar de gemeente kan er wel de nodige middelen voor beschikbaar stellen.. Tenslotte wordt in het plan speciale aandacht gevraagd voor het probleem van eenzaamheid bij jongeren. Deze doelgroep vraagt toch om een gehele eigen aanpak en ook die wil de gemeente graag faciliteren. Ook hier geldt: initiatieven moeten komen vanuit de doelgroep zelf of vanuit welzijnsinstellingen of andere organisaties die een bijdrage willen en kunnen leveren.

De gemeente zal vooralsnog een coördinerende rol gaan vervullen, maar uiteindelijk zal die taak bij de welzijnsinstellingen komen te liggen. Op dit moment valt nog niet in te schatten hoeveel geld voor dit beleid nodig zal zijn; de gemeente gaat er vanuit dat een werkbudget van 100.000 euro voor de komende twee jaren voldoende moet zijn. Dat bedrag kan nu nog gefinancierd worden uit de Reserve Sociaal Domein, maar als na twee jaren blijkt dat er structureel budget nodig is, dan zal dat uit de reguliere begroting betaald moeten worden. Vooruitlopend op de definitieve vaststelling van het plan zijn er al enkele werkgroepen vanuit diverse instellingen gevormd die het beleid verder vorm en inhoud kunnen geven. Het plan heeft alleen kans van slagen als inwoners en instellingen samen aan de slag gaan. De gemeente faciliteert en ondersteunt, maar het grote werk moet uiteindelijk door inwoners zelf gedaan worden.

 

Drunen, vrijdag 4 oktober 2019

Kees Musters

 

Volg mij ook met korte berichtjes op:     www.twitter.com/keesmusters

 

Nieuwe zaken & columns