Search
Close this search box.

Actuele Zaken & Columns.

04-11-2016: GOL

Deel deze column:

Tussenrapportage MER

Afgelopen maandag trok de regionale politiek naar het provinciehuis in Den Bosch om daar bijgepraat te worden over de laatste ontwikkelingen bij de Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat (GOL). De procedures in dit project duren lang maar er is nu weer een stapje richting realisatie gezet: de MER ofwel de Milieu Effect Rapportage. Raadsleden uit Heusden, Waalwijk en Den Bosch, leden van provinciale staten en bestuursleden van het waterschap kregen de meest recente informatie maar we werden daar eerlijk gezegd niet zoveel wijzer van. Waar ging het ook al weer om?

Bij de besprekingen rondom de Notitie Detailniveau en Reikwijdte (NDR) kwamen enkele alternatieven boven drijven, waarvan men het de moeite waard vond om die in de MER mee te nemen. Op de eerste plaats een variant in de Baardwijkse Overlaat. De Voorkeursvariant uit de NDR is een nieuwe ontsluitingsweg vanaf de Overlaatweg richting A59 langs de Heidijk (overigens op een respectabele afstand van zo’n 60 meter van die Heidijk). Daar werd een variant met de ontsluitingsweg ter hoogte van de Overstortweg aan toegevoegd. Die nieuwe variant betekent dat de twee woningen die nu nog aan de oostzijde van de Overstortweg staan moeten verdwijnen en dat er parallel aan de Overstortweg een nieuwe verbindingsweg wordt aangelegd. Voordeel van die variant zou zijn minder overlast voor bewoners van Drunen-west (m.n. Molensteeg), nadeel voor Drunen-west is dat er minder auto’s vanuit Drunen-west van die verbinding gebruik gaan maken. Maar de analyse van de verschillen tussen beide varianten in de MER gaat verder. Tal van aspecten worden meegenomen, niet alleen verkeer en vervoer, maar bijvoorbeeld ook thema’s als landschap, cultuurhistorie en archeologie, bodem en water. Ook de natuur is een belangrijk aspect, denk aan Natura 2000, ecologische verbindingszone’s, beschermde planten en dieren. Tot slot wordt ook het aspect gezondheid als belangrijke factor meegenomen (geluid, luchtkwaliteit, leefbaarheid, externe veiligheid). En wat blijkt als je de beide genoemde varianten op al deze punten met elkaar vergelijkt? Er is nauwelijks een verschil te benoemen; beide varianten scoren op al die punten praktisch gelijk, geen significante verschillen heet dat.

Het tweede onderdeel dat in de MER nader onderzocht wordt is de verkeerssituatie in Nieuwkuijk, met name de situatie bij de rotonde met de zuidelijke op- en afrit van de A59. Bij de voorkeursvariant gaat men uit van een turborotonde, maar vanuit de discussie rondom de NRD is ook daar een variant aan toegevoegd: het verleggen van de zuidelijke op- en afrit naar het oosten tot bij de Vendreef. De noordelijke op- en afritten blijven dan liggen waar ze nu ook al zijn. Ook deze twee varianten blijken op alle zojuist genoemde punten nauwelijks significante verschillen te vertonen.

Toch zal de Stuurgroep in december een besluit moeten nemen over deze zaken. En als de MER op al die genoemde punten geen uitsluitsel geeft, dan moet je dus op basis van andere criteria besluiten. En dat zijn er nog twee: de kosten van de diverse varianten en het maatschappelijk draagvlak. Het eerste aspect is vrij objectief vast te stellen. Mijn inschatting is dat de voorkeursvarianten aanzienlijk goedkoper zijn dan de genoemde alternatieven. Bij het maatschappelijk draagvlak ligt dat een stuk moeilijker, want hoe meet je dat? Zoals gezegd, dat besluit komt in december. Als die besluiten genomen zijn gaat de provincie aan de slag met de bestemmingsplannen (Provinciale Inpassingsplannen). Men verwacht dat men begin 2020 pas echt met de realisatie van de plannen kan beginnen.

De resultaten van deze tussenrapportage MER worden ook aan het publiek getoond. Maandag 7 november kunt u terecht in de Voorste Venne. Vanaf 18:00 uur is het vrije inloop: u kunt informatie inzien, er zijn deskundigen die een en ander kunnen toelichten en er worden presentaties verzorgd.

 

Kees Musters

Drunen, vrijdag 4 november 2016

Volg mij ook met korte berichtjes op:     www.twitter.com/keesmusters

 

 

Nieuwe zaken & columns

Actuele Zaken

Supermarktdag zaterdag 22 juni

Komende zaterdag 22 juni, organiseert Gemeentebelangen een supermarktdag. Hierbij gaan de leden van de fractie op pad en zullen zij de verschillende kernen bezoeken om

Lees meer
Actuele Zaken

Openbare bijeenkomst Gemeentebelangen Maandag 10 juni, 20.00 uur

𝗛𝗼𝗲 𝗴𝗮𝗮𝘁 𝗛𝗲𝘂𝘀𝗱𝗲𝗻 𝗱𝗲 𝗸𝗼𝗺𝗲𝗻𝗱𝗲 𝗷𝗮𝗿𝗲𝗻 𝘃𝗲𝗿𝗱𝘂𝘂𝗿𝘇𝗮𝗺𝗲𝗻? Bij deze nodigen wij jullie uit voor de openbare bijeenkomst Gemeentebelangen, waarbij met de fractieleden over allerlei thema’s

Lees meer