Search
Close this search box.

Actuele Zaken & Columns.

05-06-2015: Financieel beleid

Deel deze column:

Jaarrekening sluit met tekort 2,8 miljoen

Het is weer juni, traditioneel de tijd voor financiële stukken. De komende weken dus aandacht voor de jaarrekening 2014, de eerste bestuursrapportage 2015 en de Voorjaarsnota 2015. Als eerste de jaarrekening en het jaarverslag over 2014 waarin het college verantwoording aflegt over het gevoerde beleid in dat jaar. De begroting 2014 is in november 2013 al vastgesteld; in de loop van het jaar 2014 is die begroting twee keer bijgesteld via de gebruikelijke bestuursrapportages. Na die wijzigingen sloot de begroting met een positief saldo van 690 duizend euro. Als je nu naar de jaarrekening 2014 kijkt, dan blijkt dat de gemeente het jaar afsluit met een negatief saldo van 2,8 miljoen. Dat lijkt dus een forse tegenvaller en dat is het ook, een tegenvaller die opvallend genoeg eigenlijk pas in maart van 2015 tot stand kwam.

Toen heeft de gemeenteraad namelijk het oude Centrumplan Vlijmen ingewisseld voor een nieuw centrumplan en dat ging gepaard met een verlies van 5,3 miljoen. Dat verlies is nu in de jaarrekening 2014 verwerkt. Zonder dat verlies zou de jaarrekening 2014 dus een behoorlijk positief eindsaldo gehad hebben van 2,5 miljoen. Dat positieve saldo is voor een belangrijk deel ontstaan doordat een aantal plannen waarvoor in de begroting al geld was uitgetrokken nog niet of nog niet helemaal is afgerond. De uitvoering van die plannen loopt nog door in 2015 en dus moet daar geld voor gereserveerd blijven. Ook dat is een jaarlijks terugkerend gebeuren, dit keer gaat het om een bedrag van 1,2 miljoen (de zgn. budgetoverheveling). In voorgaande jaren was dit vaak een veel groter bedrag; het feit dat het bedrag voor die budgetoverheveling daalt is op zich een gunstig teken; het duidt er op dat meer plannen ook daadwerkelijk in 2014 tot uitvoering zijn gekomen. Overigens is er nog een extra bedrag van 2 miljoen voor budgetoverheveling, maar dat bedrag gaat conform de begroting ten laste van de reserves en heeft dus geen directe invloed op het exploitatieresultaat.

Rekening houdend met de budgetoverheveling komen we dus uit op een positief resultaat van 1,3 miljoen (2,5 minus 1,2). Het overgrote deel daarvan wordt veroorzaakt door voordelen in het sociale domein. Besparingen op hulp bij de huishouding, woningaanpassingen en vervoer gehandicapten leverden al ruim een miljoen voordeel op. Dat geld wordt gereserveerd voor mogelijke toekomstige tegenvallers in het sociale domein. Zoals bekend heeft de gemeente sinds begin dit jaar extra taken op dit gebied en dat gaat gepaard met grote financiële risico’s. Het kan geen kwaad om dan wat vet op de botten te hebben. Die reserve is trouwens al meteen nodig om één van de belangrijkste tegenvallers in 2014 op te vangen, nl. het tekort bij Baanbrekers. Baanbrekers heeft in 2014 een aanzienlijk tekort (het aantal uitkeringsgerechtigden was nog nooit zo hoog) en Heusden had daar in de loop van 2014 al voor een deel rekening mee gehouden. Bij de jaarrekening 2014 blijkt er nog een resterend tekort te zijn van ruim 321 duizend euro. Een andere tegenvaller zit in het feit dat diverse panden die Heusden in de afgelopen jaren gekocht heeft (voornamelijk in het centrum van Vlijmen) de afgelopen jaren aanzienlijk in waarde zijn gedaald. Die afwaardering bedraagt in 2014 alleen al 584 duizend euro.

Helemaal onder aan de streep dus toch een verlies van 2,8 miljoen en dat bedrag gaat ten koste van de Algemene Reserve. Die Algemene Reserve is de afgelopen jaren als gevolg van de verliezen op de grondexploitatie toch al fors gedaald. In 2013 alleen al ging er ruim 7,5 miljoen van af en nu dus weer 2,8 miljoen. De Algemene Reserve komt dan nog uit op ca. 5 miljoen, terwijl het minimum niveau door de raad is vastgesteld op 10 miljoen. Kortom, er zal in de komende jaren nog behoorlijk gespaard moeten worden om weer op het gewenste niveau te komen, o.a. via de verkoop van gemeentelijke eigendommen. Het beleid is daar dus wel op gericht, maar nog belangrijker is dat de economische ontwikkelingen wat meer meehelpen. Want de grootste risico’s zitten nog altijd in de grondexploitatie. Voor een gunstiger resultaat is herstel van de economie dus van essentieel belang.

 

Drunen, vrijdag 5 juni 2015

Kees Musters

Volg mij ook met korte berichtjes op:     www.twitter.com/keesmusters

 

Nieuwe zaken & columns