Search
Close this search box.

Actuele Zaken & Columns.

05-10-2018: Sociale woningbouw

Deel deze column:

Een zoektocht naar woningbouwlocaties in Drunen

De vraag naar goedkope woningen, met name sociale huur, is in onze gemeente, erg groot. Vooral in de kern Drunen is er een groot tekort aan goedkope woningen. Drunen en ook de gemeente Heusden is daar overigens niet uniek in; in heel Nederland is er een groot tekort. Voor een deel wordt dat veroorzaakt doordat er in de crisisjaren die achter ons liggen te weinig gebouwd is. Vooral in de sociale sector merken we dat die achterstand voorlopig nog niet ingehaald is. De oplossing voor dit probleem is bouwen, bouwen, bouwen. Maar dan moet je daar wel de ruimte voor hebben. En daar zit nou net het probleem in de kern Drunen. Drunen is volgebouwd; er is nauwelijks nog een plekje te vinden waar een behoorlijk aantal sociale woningen gebouwd kan worden.

De raad heeft het college in het voorjaar de opdracht gegeven om een inventarisatie te maken van de beschikbare bouwlocaties in Drunen. Al vóór de zomervakantie kwam het college met een opsomming van mogelijke locaties. De lijst waarmee het college op de proppen kwam telde maar liefst 27 locaties. Heel indrukwekkend, op het eerste gezicht mogelijkheden genoeg, maar is woningbouw op al die locaties wel mogelijk dan wel gewenst. In de informatievergadering van 10 oktober a.s. komt een voorstel aan de orde waarin het college nadere criteria stelt. Zo wordt o.a. gesteld dat Drunen al aardig vol zit met bebouwing en dat er toch ook behoefte is aan openbaar groen en blauw. Het weinige groen en blauw dat nu nog in de wijken aanwezig is zou dan ook behouden moeten blijven. Om die reden is in een eerder raadsbesluit al het Oranjeveld als bouwlocatie geschrapt en om diezelfde reden vallen nu ook andere locaties af, zoals bijvoorbeeld de grasveldjes aan de Kastanjelaan, het Heinsiuspad en het Houtmanplantsoen. Andere locaties die in de inventarisatie waren opgenomen zijn particuliere eigendommen waar de gemeente geen directe zeggenschap over heeft. Het college stelt voor om als gemeente daar geen initiatieven te gaan ontwikkelen, maar particuliere initiatieven af te wachten. Als die particuliere initiatieven op tafel komen kan men al dan niet meewerken en mogelijk ook eisen stellen aan het woningbouwprogramma. Op grond hiervan vallen ruim 10 locaties van het lijstje af.

Resteren de locaties die wel gemeentelijk eigendom zijn en waar de gemeente dus wel de volledige zeggenschap over heeft. Nadeel van deze locaties is dat die gronden bijna geen van allen direct beschikbaar zijn en dus ook niet op korte termijn gebruikt kunnen worden voor sociale woningbouw. Met één uitzondering: het schoolterrein aan de Von Suppéstraat. Daar ligt nu een concreet plan waar een aantal sociale woningen op redelijk korte termijn gerealiseerd kan worden (zie afbeelding boven).
Op andere locaties zoals Irissenstraat en Beukstraat zijn nu nog scholen gehuisvest; de twee scholen waar het hier om gaat worden op termijn mogelijk samengevoegd in één nieuw schoolgebouw. Daarvoor is de locatie van de inmiddels gesloopte sporthal Onder de Bogen in beeld. Als dat zou doorgaan komen de locaties in de Beukstraat en de Irissenstraat vrij en kunnen daar woningen gebouwd worden. Een andere locatie die genoemd wordt is het parkeerterrein achter het gemeentehuis, eventueel in combinatie met de brandweerkazerne; ook de locatie van de bibliotheek aan de Hugo de Grootstraat wordt genoemd, maar naar mijn inschatting is woningbouw op deze terreinen op korte termijn niet te verwachten. De locatie Grotestraat 63-73 voor de Voorste Venne biedt wat dat betreft meer perspectief. Andere locaties die het college daar bij wil betrekken zijn het politiebureau en het kantoor van Woonveste, geen gemeentelijke eigendommen maar wel terreinen met een publieke functie.

Voorlopige conclusie: de mogelijkheden zijn zeer beperkt, groen en blauw dat nog in de wijken aanwezig is wil men zo veel mogelijk in stand houden, particuliere eigendommen bieden wellicht nog wel mogelijkheden, maar het is wachten op particulier initiatief. En of er op het gemeentelijk vastgoed mogelijkheden zijn, daar gaat het college nu nader op studeren.

 

Kees Musters

Drunen, vrijdag 5 oktober 2018

Volg mij ook met korte berichtjes op:     www.twitter.com/keesmusters

Nieuwe zaken & columns