Search
Close this search box.

Actuele Zaken & Columns.

06-04-2018: Groenbeleid

Deel deze column:

Nieuw groenstructuurplan in de maak

De gemeente Heusden profileert zich al jaren als groene gemeente en als je rondkijkt in onze kernen, dan is er ook veel groen aanwezig, zowel binnen als buiten de bebouwde kom. Maar dat groen komt er niet vanzelf, dat vergt onderhoud en als het even kan milieuvriendelijk onderhoud (dus geen chemische onkruidbestrijding) en van tijd tot tijd ook renovatie of omvorming. Daar is gemeentelijk beleid voor nodig en dat beleid moet ook regelmatig geactualiseerd worden. Het “oude” Groenstructuurplan dateert alweer van 2014 en is inmiddels al aardig gedateerd. Er zijn diverse nieuwe ontwikkelingen die een nieuw beleidsplan en vervolgens een nieuw structuurplan noodzakelijk maken. Dat beleidsplan komt nog, maar nu ligt er al een nieuw structuurplan waarin met die nieuwe ontwikkelingen rekening wordt gehouden. Waaruit bestaan die nieuwe ontwikkelingen? Enkele voorbeelden: Klimaatverandering leidt er toe dat openbaar groen steeds vaker ook een functie krijgt bij de waterberging. Bij wateroverlast wordt openbaar groen gebruikt om water op te vangen. Openbaar groen kan een rol spelen bij het verzachten van de gevolgen van klimaatstress. Bomen kunnen de hittestress wat verminderen, niet alleen in de grote steden maar ook in plattelandskernen. Maar dan moeten die bomen ook weer niet te dicht op elkaar staan, zo is inmiddels gebleken. En dan is er nog de biodiversiteit. Met openbaar groen kunnen we een bijdrage leveren aan een verbetering van de biodiversiteit, d.w.z. we kunnen er voor zorgen dat er meer variatie ontstaat in planten, heesters en bomen.

In het nu voorliggende (concept-)Groenstructuurplan gaat het in eerste instantie om het vastleggen en beschermen van de belangrijkste groenstructuren. Maar daar blijft het niet bij. Groen wordt ingezet voor klimaatadaptatie (waterberging, hittestress), voor verbetering van de biodiversiteit. voor verhoging van de natuurwaarde, zowel binnen als buiten de bebouwde kom, voor het verbinden van de gemeentelijke groenstructuur met het Natuurnetwerk Brabant. Er wordt gekozen voor een integrale aanpak, maar tegelijkertijd wil de gemeente de kosten daarvan wel beheersbaar houden. Om u enig idee te geven, het huidige onderhoudsbudget voor het openbaar groen is ruim 3 miljoen euro per jaar. Bij ongewijzigd beleid zal dat bedrag fors toenemen met enkele tonnen per jaar. Dat heeft voornamelijk twee oorzaken: op de eerste plaats hebben we in onze gemeente nog altijd vrij veel onderhoudsintensief openbaar groen (denk aan bloemenperken, rozenperken, hagen e.d.) en op de tweede plaats is er in de komende jaren steeds meer behoefte aan renovatie van het openbaar groen. Grote delen van het bestaande groen naderen het einde van de levensduur, want ook openbaar groen heeft niet het eeuwige leven.

In het concept-Groenstructuurplan kiest men voor een scenario waarbij omvorming van openbaar groen een belangrijke rol speelt. Dat wil zeggen dat men het groen dat nu nog erg veel onderhoud vraagt, steeds meer wil vervangen door onderhoudsarm groen. Een beleid dat in de afgelopen jaren eigenlijk al in gang is gezet. Randvoorwaarden daarbij: de ruimtelijke kwaliteit moet op een acceptabel niveau blijven en een en ander moet gerealiseerd worden op basis van een integrale benadering, dus rekening houdend met zaken als waterberging, klimaatadaptatie en biodiversiteit. Zo ziet men bijvoorbeeld besparingsmogelijkheden door bomen, die nu nog veel onderhoud vragen, te vervangen door ze een betere standplaats te geven dan wel een andere soort te kiezen. Of men kan relatief dure vormen van openbaar groen (rozen en gazon) vervangen door vormen die goedkoper qua onderhoud zijn (heesters of extensief gras). De besparing op de onderhoudskosten wil men dan vervolgens weer inzetten om de stijgende renovatiekosten te financieren.

Het concept- Groenstructuurplan ligt momenteel ter inzage; iedereen kan zijn of haar zienswijze inleveren; dat kan tot uiterlijk 27 april a.s. Hieronder kunt u het collegevoorstel met het concept-plan inzien. De zienswijzen worden zo nodig in het plan verwerkt en vervolgens zal de gemeenteraad zich in juli over dit plan gaan buigen.

 

Kees Musters

Drunen, vrijdag 6 april 2018

Volg mij ook met korte berichtjes op:     www.twitter.com/keesmusters

[pdf-embedder url=”http://www.gemeentebelangenheusden.nl/wp-content/uploads/2018/04/2018-0406-Concept-Groenstructuurplan.pdf” title=”2018-0406 Concept Groenstructuurplan”]

 

Nieuwe zaken & columns