Search
Close this search box.

Actuele Zaken & Columns.

07-03-2014: Handhaving buitengebied

Deel deze column:

Handhaving in het buitengebied

Er komen steeds vaker zaken in het buitengebied voor die het daglicht niet kunnen verdragen en die daar dus helemaal niet thuis horen. De criminaliteit neemt in de afgelopen jaren steeds grotere vormen aan en de handhaving is maar mondjesmaat. Het buitengebied heeft bij de politie nou niet bepaald de eerste prioriteit. Maar er komt mogelijk verbetering. Enkele jaren terug is in onze provincie het project “Samen sterk in het buitengebied” opgestart en ook onze gemeente gaat nu deelnemen aan dat project.

afvaldumping xtc

Er gebeuren veel zaken in het buitengebied die daar niet thuis horen. Dumping van afval, motorcrossers, stroperij, illegale lozingen, storten van huis- en tuinafval door particulieren en bedrijven. Het kan nog erger zoals dumping van asbest, dumping van afval van hennepplantages en vooral de laatste jaren de dumping van afval van de sterk opkomende XTC-laboratoria. Vooral die laatste kunnen aanzienlijke schade opleveren, voor het milieu maar ook financieel. De kosten voor het opruimen van een XTC-dumping bedragen per keer zo’n 8 tot 15 duizend euro en die komen in principe voor de grondeigenaar (meestal de gemeente).

De handhaving in het buitengebied heeft geen gelijke tred gehouden met het stijgen van de criminaliteit. In tegendeel, het buitengebied lijkt steeds vaker een vrijplaats waar iedereen zijn gang kan gaan. De politie heeft andere prioriteiten en moet bezuinigen. Gemeenten, provincie, waterschappen en natuurorganisaties kunnen de problemen niet afdoende aanpakken wegens gebrek aan kennis, samenwerking, opsporingscapaciteit en -bevoegdheden. In 2010 was dat de reden om een project op te starten om die criminaliteit in het buitengebied structureel aan te pakken. Het project “Samen sterk in het buitengebied” ofwel SSiB (want afkortingen horen er bij) wordt Brabantbreed gedragen; provincie, 36 gemeenten, waterschappen en politie nemen deel en proberen samen die criminaliteit aan te pakken en terug te dringen. Doel van het project is primair het verbeteren van de kwaliteit van het buitengebied door het voorkomen van overtredingen en het vergroten van de pakkans.

Het project heeft in de afgelopen jaren al diverse resultaten opgeleverd. Door gericht en effectief toezicht is de pakkans aanzienlijk vergroot. In een gemeente vergelijkbaar met Heusden zijn in 2013 alleen al 32 zaken aangepakt. Het uitvoerende werk wordt daarbij verricht door de drie omgevingsdiensten in onze provincie. Daardoor wordt kennis en ervaring opgebouwd. Bovendien heeft men een groot netwerk opgebouwd waardoor de juiste mensen efficiënt en effectief ingezet kunnen worden. De samenwerking tussen politie, provincie, gemeenten en waterschappen levert veel meerwaarde op en zaken die anders vaak blijven liggen worden nu wel opgepakt. Ook is er een centrale klachtentelefoon (0900-9965432) ingesteld waar iedereen (andere handhavende instanties maar ook burgers) 24 uur per dag meldingen kunnen doen. Het registeren, oppakken en afhandelen van deze meldingen heeft hoge prioriteit. En het werkt ook: alleen al in het jaar 2012 zijn er bijna 2000 interventies geregistreerd. Er worden van tijd tot tijd netwerkbijeenkomsten georganiseerd waaraan gemiddeld zo’n 50-70 toezichthouders/BOA’s deelnemen. Kortom het project leeft, het project werkt, het project heeft resultaat.

Het project kost ook geld. In totaal kost het project zo’n 900.000 euro per jaar (7,5 fte’s, dienstauto’s en 0,7 fte coördinatie). Het overgrote deel daarvan wordt door de provincie betaald. De gemeente Heusden gaat nu dus ook meedoen, in principe op proef voor één jaar. Dat kost de gemeente 7.500 euro per jaar. Na dat proefjaar zal men gaan evalueren of voortzetting van het project zinvol is. Mijn inschatting is dat die deelname wel degelijk resultaat zal kunnen opleveren. Want ook in ons buitengebied gebeurt veel wat niet mag. De gemeente zal dan natuurlijk wel moeten zorgen voor bekendheid van het project. Het nummer van de klachtentelefoon hebt u inmiddels, binnenkort kunnen de inwoners van Heusden dus ook gebruik maken van dat nummer: 0900-9965432

Drunen, vrijdag 7 maart 2014

Kees Musters

Volg mij ook met korte berichtjes op:     www.twitter.com/keesmusters

Nieuwe zaken & columns