Search
Close this search box.

Actuele Zaken & Columns.

07-06-2019: Financieel perspectief

Deel deze column:

Financiële ruimte beperkt

Vorige week heb ik al geschreven over Jaarrekening 2018 en de Eerste bestuursrapportage 2019. Deze stukken vormen voor een belangrijk deel de basis voor de Voorjaarsnota 2019 die eind deze maand in de raad zal worden behandeld. Deze Voorjaarsnota vormt dan weer de opmaat naar de nieuwe meerjarenbegroting die eind dit jaar zal worden opgemaakt.

De startpositie van de Voorjaarsnota is een stuk minder positief dan het eindsaldo van de begroting 2019. Zoals vorige week ook al vermeld: de Tweede bestuursrapportage 2018 sloeg een behoorlijke bres, waardoor de positieve begrotingssaldi als sneeuw voor de zon verdwenen. Daarna kwam er nog een forse tegenvaller: de bijdrage voor de Veiligheidsregio gaat in de komende jaren met tonnen omhoog. De Eerste Bestuursrapportage 2019 bood gelukkig dan weer wat structurele meevallers zodat de begrotingssaldi weer redelijk positief werden, maar veel financiële ruimte is er helaas niet meer. Extra uitgaven in de komende jaren moeten dan ook gecompenseerd worden door of extra inkomsten of besparingen op bestaande uitgaven. In de nu voorliggende Voorjaarsnota is nog geen rekening gehouden met de meicirculaire van het Rijk. De gevolgen daarvan voor het budget in de komende vier jaren kunnen best ingrijpend zijn, met name het budget voor de Jeugdzorg baart zorgen. Inmiddels heeft het kabinet daar ruim 1 miljard euro voor de komende drie jaren voor uitgetrokken. Hoeveel daarvan naar de gemeente Heusden komt, dat moeten we nog even afwachten. Dat geldt ook voor de Algemene Uitkering uit het Gemeentefonds; we moeten vrezen voor een aanzienlijke vermindering van die uitkering. Die uitkering volgt namelijk de rijksuitgaven: als die stevig dalen, dan daalt die uitkering ook automatisch en onlangs is bekend gemaakt dat de rijksuitgaven in 2018 inderdaad weer een stuk lager zijn uitgevallen. Maar die informatie zal op korte termijn wel beschikbaar komen.

Beperkte financiële ruimte dus om extra uitgaven te doen. Toch wordt er in de Voorjaarsnota ruim 1,5 miljoen per jaar aan extra uitgaven voorgesteld, waarvan al 1 miljoen in het Sociaal Domein. Verder wordt twee ton extra uitgetrokken voor de huisvesting van onderwijs. Het college stelt verder voor om de proef met cameratoezicht ANPR voort te zetten (25 duizend euro per jaar) en verder wil men, samen met Waalwijk en Loon op Zand, een leerstoel ondermijning voor vier jaren instellen. Kosten voor Heusden 37.500 euro per jaar. Verder is er op twee plekken in de organisatie behoefte aan extra personeel, kosten 86.000 euro per jaar.

Tegenover al deze extra uitgaven moeten, gezien de beperkte financiële ruimte, dan ook extra besparingen staan. De gemakkelijke weg van meer inkomsten door lastenverzwaring is terecht niet gekozen. Die extra besparingen ter grootte van zo’n 1,5 miljoen per jaar kunnen helaas nog niet als keihard worden beschouwd. Zo denkt het college van het Rijk 5 ton te ontvangen als compensatie voor de stijgende kosten van o.a. de Jeugdzorg, maar of dat er ook inderdaad uitrolt, dat moeten we nog maar even afwachten. Verder wil men nog eens kritisch kijken naar diverse budgetten die in de afgelopen twee jaren niet volledig werden benut. Men denkt daar een besparing van drie ton te kunnen realiseren. Daar bovenop wil men de prijscompensatie op diverse budgetten in 2020 achterwege laten; dat moet 250 duizend euro per jaar opleveren. Tegenover de eerder genoemde personeelsuitbreiding denkt men structureel twee ton op personeelskosten te kunnen besparen; in 2020 zelfs 335 duizend euro. Tenslotte zal de opbrengst OZB in de komende jaren met twee ton stijgen, niet door een verhoging van de tarieven maar doordat er volop gebouwd wordt en er dus steeds meer huizen en bedrijfsgebouwen komen (areaaluitbreiding). Uiteindelijk wordt het meerjarenperspectief van de begroting dan wel weer positief, maar echt overtuigend zijn deze cijfers toch niet. De meicirculaire kan zo maar een heel ander licht op de situatie werpen en of de ingeboekte besparingen gerealiseerd kunnen worden moet nog maar blijken.

 

Drunen, vrijdag 7 juni 2019

Kees Musters

 

Volg mij ook met korte berichtjes op:     www.twitter.com/keesmusters

Nieuwe zaken & columns

Actuele Zaken

Supermarktdag zaterdag 22 juni

Komende zaterdag 22 juni, organiseert Gemeentebelangen een supermarktdag. Hierbij gaan de leden van de fractie op pad en zullen zij de verschillende kernen bezoeken om

Lees meer
Actuele Zaken

Openbare bijeenkomst Gemeentebelangen Maandag 10 juni, 20.00 uur

𝗛𝗼𝗲 𝗴𝗮𝗮𝘁 𝗛𝗲𝘂𝘀𝗱𝗲𝗻 𝗱𝗲 𝗸𝗼𝗺𝗲𝗻𝗱𝗲 𝗷𝗮𝗿𝗲𝗻 𝘃𝗲𝗿𝗱𝘂𝘂𝗿𝘇𝗮𝗺𝗲𝗻? Bij deze nodigen wij jullie uit voor de openbare bijeenkomst Gemeentebelangen, waarbij met de fractieleden over allerlei thema’s

Lees meer