Search
Close this search box.

Actuele Zaken & Columns.

07-10-2016: Baanbrekers

Deel deze column:

Aantal uitkeringen stijgt nog steeds

In de vergadering van het Algemeen Bestuur van Baanbrekers werd afgelopen maandag gesproken over de resultaten en ontwikkelingen in het tweede kwartaal. Aan de orde was nl. de bestuursrapportage over het 2e kwartaal; samen met de rapportage over het eerste kwartaal geeft dat een goed beeld van de ontwikkelingen in het eerste halfjaar van 2016.

Kerntaak van Baanbrekers is een goede uitvoering van wat we tegenwoordig de Participatiewet noemen. Die kerntaak is tweeledig: het efficiënt toekennen en uitbetalen van de bijstandsuitkeringen aan de mensen die daar recht op hebben en op de tweede plaats proberen om zoveel mogelijk mensen weer uit die uitkering te krijgen: de re-integratie. Wat het aantal uitkeringen betreft, dat gaat nog altijd niet goed. Je zou verwachten dat bij het huidig economisch herstel het aantal uitkeringen zou gaan afnemen, maar het tegendeel is het geval. Er is een aanzienlijke uitstroom van klanten, maar de instroom blijft groter. In het eerste halfjaar nam het aantal klanten toe van 1615 naar 1660. Dat komt voor een belangrijk deel doordat er ook nieuwe doelgroepen in de bijstand terecht komen, met name mensen die voorheen aangewezen waren op Wajong en WSW (die voorzieningen zijn begin dit jaar op slot gegaan en zodoende komen deze mensen nu ook terecht in de bijstand), maar ook ZZP-ers die het niet kunnen bolwerken. Dat is uiteraard niet alleen het geval bij Baanbrekers, maar dat geldt voor geheel Nederland en je zou dan ook verwachten dat het beschikbare budget wordt aangepast. Dat is in beperkte mate ook wel het geval, maar niet voldoende om de stijgende uitkeringslast te compenseren. Het ziet er dan ook naar uit dat Baanbrekers dit jaar een aanzienlijk tekort op dit budget tegemoet kan zien.

Wat de re-integratie betreft gaat het beter. Zoals gezegd, Baanbrekers realiseert een aanzienlijke uitstroom van klanten die geplaatst worden bij o.a. bedrijven of op andere wijze aan betaald werk worden geholpen, al dan niet met loonsubsidie. Dat laatste is het geval bij de zgn. Baanafspraken, een regeling waarbij werkgevers een loonkostensubsidie ontvangen die gelijk is aan het uit te betalen wettelijk minimum loon en de vastgestelde loonwaarde van de betreffende persoon. Via dat instrument heeft Baanbrekers dit jaar al bijna 30 mensen een baan bezorgd. Men verwacht dit jaar meer dan 60 mensen te kunnen plaatsen. Maar er zijn nog meer instrumenten die toegepast worden, bijvoorbeeld de zgn. Talentbanen. Gemiddeld worden momenteel 30 talentbanen per maand gerealiseerd. Afgelopen maanden is er ook intensiever gewerkt aan een goede samenwerking met enkele grote bedrijven en dat heeft weer geleid tot de plaatsing van 60 personen bij deze bedrijven, een mooi resultaat. En zo lopen er nog allerlei extra acties om mensen naar reguliere arbeid terug te geleiden. Dat kost natuurlijk wel geld, veel geld, netto ruim 1 miljoen per jaar, maar we moeten wel beseffen dat het hier niet alleen om mensen uit de bijstand gaat, maar vooral ook over mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, mensen die zonder hulp moeilijk of niet aan een baan kunnen komen en die op deze wijze toch op een zinvolle wijze kunnen functioneren in onze samenleving.

Nog een belangrijk positief punt uit de bestuursrapportages is de bijstelling van het budget voor de WSW. De Wet Sociale Werkvoorziening zit op slot, er is geen nieuwe instroom, de doelgroep wordt dus steeds kleiner, deels doordat mensen geplaatst worden bij reguliere bedrijven, deels door natuurlijk verloop. Maar die uitstroom gaat op landelijk niveau minder snel dan men had verwacht en dat is reden voor het kabinet geweest om het budget voor de WSW te verhogen. Voor Baanbrekers betekent dat een onverwachte verhoging van het budget van 717 duizend euro, een meevaller dus die ook nog structureel doorwerkt. Daar staan weer andere tegenvallers tegenover zoals een hoog ziekteverzuim en (mede daardoor) meer kosten voor inhuur van tijdelijk personeel; onder aan de streep verwacht Baanbrekers dat het tekort over 2016 zal dalen van 3,8 miljoen naar 3,4 miljoen, nog altijd een aanzienlijk bedrag.
 

Kees Musters

Drunen, vrijdag 7 oktober 2016

Volg mij ook met korte berichtjes op:     www.twitter.com/keesmusters

 

 

Nieuwe zaken & columns