Search
Close this search box.

Actuele Zaken & Columns.

08-04-2016: Terugblik Verenigde Vergadering

Deel deze column:

Eerste Verenigde Vergadering groot succes

Enkele weken geleden vond de eerste Verenigde Vergadering in de Regio Hart van Brabant plaats. Die vergadering vond plaats op initiatief van onze fractie Gemeentebelangen; wij waren (en zijn) van mening dat het vaststellen van een nieuwe Strategische Agenda voor de komende vier jaren meer dan voldoende aanleiding was om een dergelijke vergadering uit te schrijven. De Gemeenschappelijke Regeling biedt die mogelijkheid, maar er was nog nooit van die mogelijkheid gebruik gemaakt. In zo’n Verenigde Vergadering, enkele weken terug heb ik hier ook al over geschreven, komen alle raadsleden van de negen deelnemende gemeenten bij elkaar. Men kan dan d.m.v. moties wensen en suggesties inbrengen en de aanwezige raadsleden kunnen daarover discussiëren en een motie aannemen of verwerpen. In de aanloop naar deze bijeenkomst in het Klavier in Loon op Zand (prachtige accommodatie overigens) waren veel raadsleden erg cynisch; geluiden als “dit wordt helemaal niks” en “dat wordt een Poolse landdag” kon je regelmatig horen. De bijeenkomst ligt nu enkele weken achter ons en nu kunnen we de balans opmakend met een tevreden blik terugkijken.

Want de bijeenkomst mag wat mij betreft best als een groot succes bestempeld worden. Op de eerste plaats wat het aantal aanwezige raadsleden betreft. In totaal waren 130 raadsleden aanwezig en daarmee werd het quorum van minimaal de helft royaal gehaald. De opkomstpercentages vanuit de diverse gemeentes liggen bijna allemaal royaal boven de 50%. Vanuit Loon op Zand kwam zelfs 74% opdagen, vanuit Heusden kwam 59%; het laagste opkomstpercentage vinden we in Tilburg met 47% (de enige gemeente met minder dan de helft). Van de aanwezige raadsleden was 50% afkomstig van lokale politieke partijen, maar dat is op zich niet zo verrassend; immers de lokale partijen zijn erg sterk vertegenwoordigd in de diverse gemeenteraden.

En dan de moties: er werden 27 moties behandeld, 63% hiervan werd aangenomen en 37% werd verworpen. Opvallend is wel dat het aantal uitgebrachte stemmen achteraf aanzienlijk hoger blijkt te zijn dan tijdens de vergadering gepresenteerd. Toen brachten volgens de presentaties telkens zo rond de 120 raadsleden hun stem uit, maar achteraf blijkt dat toch uit te komen op ca. 130 stemmen en dat betekent dat alle raadsleden tijdens de vergadering wel gestemd hebben, maar dat die stemmen tijdens de vergadering niet allemaal geregistreerd zijn. De uitslagen in procenten vóór en tegen zijn daardoor uiteraard wel veranderd, maar de besluiten (aanvaard of verworpen) zijn daardoor niet beïnvloed.

Onze fractie Gemeentebelangen heeft, zoals u enkele weken terug al hebt kunnen lezen, een drietal moties ingediend. De motie inzake de jeugdwerkloosheid werd met grote meerderheid aangenomen (111 stemmen vóór). Het Algemeen Bestuur heeft deze motie inmiddels ook overgenomen. Ook de andere twee moties werden aangenomen (motie Leisure Loonse en Drunense Duinen met 74 stemmen vóór en de motie Waterrecreatie kreeg zelfs 103 raadsleden achter zich). En ook deze moties werden door het Algemeen Bestuur overgenomen. Maar er werden ook moties verworpen. Een belangrijk voorbeeld daarvan was de motie van de gezamenlijke CDA-fracties (dus ook de fractie CDA uit Heusden) waarbij voorgesteld werd om de bijdrage per inwoner in de komende vier jaren op hetzelfde peil te houden. Op zich al een merkwaardige motie omdat die bijdrage juist afhankelijk moet zijn van het gewenste beleid. Je kunt niet aan de ene kant vragen om beleid van de regio en aan de andere kant de knip op de beurs houden; geld volgt beleid is een bekende kreet in het politieke jargon. De motie van het CDA werd dan ook met grote meerderheid verworpen (81 stemmen tegen).

Inmiddels heeft het Algemeen Bestuur zich ook uitgesproken over de besluiten van de Verenigde Vergadering. Want de formele bevoegdheid over dit soort zaken ligt nou eenmaal bij dat Algemeen Bestuur waarin de burgemeesters van de negen gemeenten zitting hebben. Uit die besluitvorming blijkt dat het Algemeen Bestuur de besluiten van de Verenigde Vergadering allemaal overneemt. Het aangepaste Strategische Beleidsplan gaat nu nog een formele behandelroute afleggen, d.w.z. naar de negen gemeenteraden die dan een zienswijze kunnen indienen en daarna vindt de definitieve besluitvorming plaats in het Algemeen Bestuur. Al met al kun je stellen dat door de inbreng van de Verenigde Vergadering het Strategisch Beleidsplan op onderdelen is aangescherpt, natuurlijk er zijn geen grote aanpassingen en dat zou ook erg vreemd geweest zijn, maar toch. Grootste winst is dat democratische gekozen raadsleden zich nu in een verenigde vergadering hebben kunnen uitspreken en daarmee is de democratische legitimering van het regionale bestuur toch weer op een iets hoger peil gebracht.

De agenda en de moties voor de Verenigde Vergadering worden via de site van Hart van Brabant ook openbaar gemaakt. De site heeft een zgn. download centrum en daar kunt u alle documenten vinden:

http://www.regio-hartvanbrabant.nl/

 

Kees Musters

Drunen, vrijdag 8 april 2016

Volg mij ook met korte berichtjes op:     www.twitter.com/keesmusters

 

Nieuwe zaken & columns