Search
Close this search box.

Actuele Zaken & Columns.

08-05-2020: Steenenburg

Deel deze column:

Bestemmingsplan Steenenburg aangepast

De procedure rondom het bestemmingsplan Steenenburg vordert maar zeer langzaam. In januari 2019, meer dan een jaar geleden, werd het plan voor de eerste keer besproken in de informatievergadering Ruimte. Naar aanleiding van die bespreking werd het plan al op diverse onderdelen ingrijpend gewijzigd. Zo werd de duurzaamheidsparagraaf aangepast in die zin dat de mogelijkheid om windturbines bij elke woning of bij elk bedrijf te plaatsen werd geschrapt, terecht wat mij betreft. Het voorontwerp werd omgetoverd naar een ontwerpbestemmingsplan, dat opnieuw zes weken lang ter inzage werd gelegd. Half november bleken er elf zienswijzen te zijn ingediend. Die zienswijzen worden zoals gebruikelijk schriftelijk beantwoord, maar het college vond het toch nodig of gewenst om met de indieners om de tafel te gaan zitten om te bezien of er oplossingen mogelijk waren om aan de bezwaren tegemoet te komen. Immers als je in goed overleg gepaste oplossingen kunt vinden, dan kun je wellicht een gang naar de Raad van State voorkomen. Dat overleg heeft lang geduurd; het college heeft er kennelijk veel tijd voor genomen en nu, afgelopen woensdag, werd het aangepaste plan dan eindelijk besproken in een extra informatievergadering Ruimte (uiteraard digitaal).  Op diverse punten is tegemoet gekomen aan de bezwaren, maar of dat ook inderdaad een Raad van Stateprocedure zal voorkomen, dat moeten we afwachten.

Zoals gezegd, er zijn wel degelijk aanpassingen gedaan. Zo is in de noordoosthoek van het plan een groene strook van 30 meter breed toegevoegd. Deze strook zou van belang kunnen zijn voor een ecologische verbinding met het gebied ten noorden van de A59. Of die verbinding er ooit komt, daar heb ik zo mijn twijfels over. Aansluitend aan die groene zone mag over een strook van 10 meter breed ook niet gebouwd worden. Totaal komt er dus een bebouwingsvrije zone van 40 meter breed! En het gebruik van de gebouwen die er dan op gepaste afstand gerealiseerd mogen worden is dan ook nog  zeer speciale eis gesteld. De bestemming is namelijk “zeer kwetsbare gebouwen”, hetgeen betekent dat de gebouwen straks niet gebruikt mogen worden voor behandeling van mensen die niet zelf redzaam zijn.
Ook de groenstrook aan weerszijden van de Kasteellaan is verbreed en in het woongebied in de zuidwestelijke hoek komt ook meer groen. De bouwhoogte aan de oostzijde van de Kasteellaan (woningen grenzend aan het Hof in Nieuwkuijk) is aanzienlijk verlaagd. De nokhoogte is van 12 naar 9 meter gegaan; de goothoogte van 8 naar 4,5 meter. Ook de bouwhoogte aan de andere kant van de Kasteellaan wordt verlaagd, niet zo drastisch (van 12 meter naar 11 meter nokhoogte), maar toch.

Niet aan alle bezwaren is tegemoet gekomen. Dat kan ook niet want dan zou het hele plan niet door kunnen gaan. Het feit dat er überhaupt in dit gebied gebouwd wordt is voor sommige mensen al bezwaarlijk. De laatste groene buffer tussen Nieuwkuijk en Drunen wordt opgeofferd, Drunen en Nieuwkuijk groeien op deze wijze aan elkaar, er wordt teveel groen opgeofferd, zo wordt hier en daar gesteld.  Als je aan dit soort bezwaren tegemoet wil komen, dan is er geen enkele ontwikkeling mogelijk. Overigens gaat het wel ver om te stellen dat de groene buffer geheel zou verdwijnen: 55% van het hele gebied ofwel 19 hectare krijgt de bestemming Natuur, Water of Groen. Een belangrijk deel in het zuidelijk gebied wordt nu gebruikt voor de akkerbouw en dat deel heeft op dit moment dus helemaal geen natuurwaarde. Landbouwbestemming wordt voor een groot deel omgezet naar Groen of Natuur; reden waarom de stikstofproblematiek in dit plan wordt opgelost. Kappen van bomen of houtwallen is nooit helemaal te voorkomen, maar daarvoor is weer een compensatieplan opgesteld. Kortom, de natuur komt echt wel aan zijn trekken.


Diverse mensen verwijzen in hun bezwaarschrift naar oude beleidsdocumenten zoals de Structuurvisie uit 2009 of de kaderstelling De Poort open voor ontwikkeling uit 2012 of het Groenstructuurplan Heusden 2018 en de Ontwikkelingsvisie Buitengebied. Het voorliggende bestemmingsplan zou in strijd zijn met het beleid zoals dat in deze documenten verwoord zou zijn. En dat klopt ook wel, maar die documenten zijn voor dit gebied niet meer van toepassing. Immers de raad heeft enkele jaren terug speciaal voor dit gebied al een “Visie op integratie stad-land” opgesteld, speciaal om dit soort ontwikkelingen wel mogelijk te maken. Ook aan deze bezwaren kun je als gemeentebestuur dus niet tegemoet komen.

Afgelopen woensdag een bespreking in de informatievergadering Ruimte; komende dinsdag komt het plan dan in de raad en daar zal het volgens verwachting ook ongewijzigd goedgekeurd gaan worden.  En dan is het maar weer afwachten of er een Raad van State-procedure zal komen of niet.

Drunen, vrijdag 8 mei 2020

Kees Musters

Volg mij ook met korte berichtjes op:     www.twitter.com/keesmusters           

Nieuwe zaken & columns

Actuele Zaken

Supermarktdag zaterdag 22 juni

Komende zaterdag 22 juni, organiseert Gemeentebelangen een supermarktdag. Hierbij gaan de leden van de fractie op pad en zullen zij de verschillende kernen bezoeken om

Lees meer
Actuele Zaken

Openbare bijeenkomst Gemeentebelangen Maandag 10 juni, 20.00 uur

𝗛𝗼𝗲 𝗴𝗮𝗮𝘁 𝗛𝗲𝘂𝘀𝗱𝗲𝗻 𝗱𝗲 𝗸𝗼𝗺𝗲𝗻𝗱𝗲 𝗷𝗮𝗿𝗲𝗻 𝘃𝗲𝗿𝗱𝘂𝘂𝗿𝘇𝗮𝗺𝗲𝗻? Bij deze nodigen wij jullie uit voor de openbare bijeenkomst Gemeentebelangen, waarbij met de fractieleden over allerlei thema’s

Lees meer