Search
Close this search box.

Actuele Zaken & Columns.

08-06-2018: Financieel beleid

Deel deze column:

Jaarrekening sluit met overschot van bijna 2 miljoen

Eind deze maand komen in de gemeenteraad traditiegetrouw de financiële jaarstukken weer aan de orde. Het jaarverslag en de jaarrekening over 2017 zullen dan besproken worden. In het Jaarverslag geeft het college aan wat er terecht gekomen is van de voornemens uit de begroting. Dat vindt zijn financiële vertaling in de jaarrekening 2017.

De economische crisis is voorbij en dat kun je ook merken aan de jaarrekening 2017 van de gemeente Heusden. Jarenlang sloot de jaarrekening met een tekort, in 2016 was er al een klein overschot en die trend heeft zich in 2017 voortgezet. De jaarrekening 2017 sluit met een overschot van bijna 2 miljoen. Met dank aan het herstel van de woningmarkt en de toegenomen grondverkopen. Toch was het resultaat van de bouwgrondexploitatie in 2017 per saldo nog altijd zwaar negatief, een verlies van 1,2 miljoen. Dat heeft met name te maken met het feit dat de verliesvoorziening voor de Poort van Heusden wederom fors aangevuld moest worden met bijna 2 miljoen. Als je het resultaat op de bouwgrondexploitatie buiten beschouwing laat zou de reguliere exploitatie bij de gemeente veel positiever zijn geweest, nl. 3,2 positief. Maar dat wordt dan weer voor een belangrijk deel veroorzaakt door het feit dat allerlei budgetten die wel in de begroting waren opgenomen, nog niet of nog niet helemaal zijn besteed, de zgn. budgetoverheveling. Dan gaat het om een bedrag van 1,7 miljoen. Dat betekent dat het feitelijk resultaat van de gemeente dus uitkomt op 1,5 miljoen positief.

Een positief resultaat lijkt aardig, maar is wat mij betreft niet de doelstelling van gemeentelijk beleid. Ideaal zou zijn als je alle gemeentelijke plannen ook inderdaad zou kunnen uitvoeren en dat het resultaat dan nihil zou zijn. Maar de praktijk is weerbarstiger en er zijn altijd mee- en tegenvallers. Een belangrijke meevaller in 2017 waren de salaris- en personeelskosten; die vielen 820 duizend lager uit dan begroot. Andere belangrijke meevallers: lagere overheadkosten (236 duizend), hogere pachtopbrengsten (167 duizend) en hogere opbrengst omgevingsvergunningen (130 duizend).

Er zijn ook tegenvallers: zo moest er een extra dotatie aan de reserve afvalstoffen worden gedaan van 334 duizend euro. De opbrengst afvalstoffenheffing blijkt in 2017 bij lange na niet kostendekkend. De kosten bij het invoeren van het omgekeerd inzamelen vallen hoger uit en de opbrengsten zijn aanzienlijker lager dan voorzien. Minder inkomsten voor de gemeente en dat betekent dus ook dat de inwoners aanzienlijk minder betaald hebben aan de afvalstoffenheffing. Inwoners scheiden hun afval kennelijk zo goed, dat er relatief weinig restafval wordt ingezameld en erg veel GFT en PDM-afval. Later dit jaar vindt er een evaluatie van het omgekeerd inzamelen plaats en dan zal ik daar zeker op terug komen. Maar nu al moest er dus een fors bedrag aan de toch al negatieve reserve afvalstoffen worden toegevoegd om er voor te zorgen dat de reserve over enkele jaren weer positief wordt.

Ook de balanspositie van de gemeente is herstellende, al blijft de ontzettend grote schuldpositie een bron van zorg. Op een balanstotaal van 192 miljoen bedraagt het eigen vermogen “slechts” 28,8 miljoen. Weliswaar iets meer dan het jaar ervoor, maar het blijft erg weinig. Binnen dat eigen vermogen is de post Algemene Reserve van belang in verband met het weerstandsvermogen van de gemeente. Met die Algemene Reserve moet de gemeente eventuele financiële tegenvallers kunnen opvangen. Al jaren hanteren de gemeenteraad daarbij een ondergrens van 10 miljoen, een aantal jaren zaten we daar royaal onder, maar nu gaat het ook op dat punt weer de goede kant op.

Conclusie: de gemeente is weer financieel gezond, zeker als je daarbij het toekomstperspectief betrekt en dat staat weer beschreven in de Voorjaarsnota. Daarover volgende week meer.

 

Kees Musters

Drunen, vrijdag 8 juni 2018

Volg mij ook met korte berichtjes op:     www.twitter.com/keesmusters

Nieuwe zaken & columns

Actuele Zaken

Supermarktdag zaterdag 22 juni

Komende zaterdag 22 juni, organiseert Gemeentebelangen een supermarktdag. Hierbij gaan de leden van de fractie op pad en zullen zij de verschillende kernen bezoeken om

Lees meer
Actuele Zaken

Openbare bijeenkomst Gemeentebelangen Maandag 10 juni, 20.00 uur

𝗛𝗼𝗲 𝗴𝗮𝗮𝘁 𝗛𝗲𝘂𝘀𝗱𝗲𝗻 𝗱𝗲 𝗸𝗼𝗺𝗲𝗻𝗱𝗲 𝗷𝗮𝗿𝗲𝗻 𝘃𝗲𝗿𝗱𝘂𝘂𝗿𝘇𝗮𝗺𝗲𝗻? Bij deze nodigen wij jullie uit voor de openbare bijeenkomst Gemeentebelangen, waarbij met de fractieleden over allerlei thema’s

Lees meer