Search
Close this search box.

Actuele Zaken & Columns.

09-05-2014: Alcohol onder de 18

Deel deze column:

De Drank- en Horecawet (DHW) is in de afgelopen jaren op een aantal punten ingrijpend gewijzigd. Doelstelling hiervan is met name het terugdringen van het alcoholgebruik onder jongeren. Dat alcoholgebruik is de afgelopen decennia behoorlijk toegenomen. Dat heeft op de eerste plaats natuurlijk gevolgen voor de gezondheid van de jeugd. Te veel alcohol heeft men name invloed op de ontwikkeling van de hersenen. Maar daarnaast is er ook het probleem van de alcoholgerelateerde verstoring van de openbare orde. Denk alleen maar aan de grote schade die elk weekend weer ontstaat als gevolg van vandalisme. Nadat de DHW eerder al op 1 januari 2013 op verschillende punten werd aangepast werden er op 1 januari 2014 twee nieuwe ingrijpende wijzigingen van kracht: de leeftijdsgrens voor verstrekking en voor het aanwezig hebben van alcohol is verhoogd van 16 naar 18 jaar en gemeenten worden wettelijk verplicht om periodiek een preventie- en handhavingsplan alcohol op te stellen. Dat geldt uiteraard ook voor Heusden en dat plan ligt nu op tafel en wordt volgende week besproken in de informatievergadering Beheer en Bestuur.

Alcohol onder de 18

Het plan is opgesteld samen met de gemeente Waalwijk, een goed voorbeeld dus van intergemeentelijke samenwerking. Dat de alcoholproblematiek ook in Heusden speelt blijkt wel uit de GGD-monitor. De jeugd in Heusden begint al vroeg met alcohol; 84% van de jongeren drinkt het eerste glas al onder de 16 jaar. In een enquête geeft 45% van de jongeren aan in de afgelopen vier weken alcohol gedronken te hebben; bijna de helft daarvan was daarbij aangeschoten of dronken. Er wordt meestal thuis of bij anderen gedronken, ook de discotheek en het café zijn favoriete plaatsen.  Opvallend voor Heusden is dat er in sportkantines stevig gedronken wordt (veel meer dan in Waalwijk of in de gehele regio Hart van Brabant). Verder blijkt het aantal comazuipers elk jaar weer aanzienlijk toe te nemen. In vier jaar tijd meer dan verdubbeld. Uit die cijfers blijkt wel dat een aanpak van deze problematiek dringend gewenst is, maar de gemeente kan het probleem niet alleen oplossen. Men wil een brede aanpak van de problematiek en daarvoor is de inzet noodzakelijk van vooral de ouders die toch de eerste verantwoordelijkheid hiervoor dragen. Daarnaast is de medewerking nodig van diverse maatschappelijke organisaties zoals scholen, horeca, politie, sportclubs e.d.

Het Heusdense (en Waalwijkse) preventie- en handhavingsplan is tot stand gekomen door samenwerking van gemeenten en lokale werkgroepen. Het plan rust op vier pijlers: beleid en regelgeving, educatie en draagvlak, toezicht en handhaving en vroegsignalering.
In het plan wordt de volgende visie geformuleerd:
“Alcoholgebruik bij jeugd beperken door een goede afstemming tussen preventieve activiteiten enhandhaving”.
De preventieve acties gaan uit van een integrale benadering, samen met de partners zoals horeca, scholen, sportkantines. Het primaire doel is bewustwording van ouders en jongeren ten aanzien van de schadelijke gevolgen van alcoholgebruik door jongeren. Het onderwijs is daarbij een belangrijke partner als het gaat om voorlichting aan de jongeren.
Bij de handhaving gaat men ervan uit dat de naleving van de DHW vooral een gezamenlijke verantwoordelijkheid is van gemeenten en alcoholverstrekkers. De nadruk ligt bij het maken van afspraken en dus niet op sancties. Men wil duidelijke afspraken met alcoholverstrekkers maken en die afspraken vastleggen in een convenant. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om toegangscontrole en identiteitscontrole en de wijze van toezicht. De handhavingacties zullen met name gericht worden op de zgn. aandachtslocaties en op risicolocaties. Tot de eerste groep behoren bijvoorbeeld de bedrijven die het convenant niet willen ondertekenen of die zich niet aan de gemaakte afspraken blijken te houden. Bij risicolocaties gaat het om plaatsen waar een verhoogd risico is dat jongeren inderdaad in de fout gaan zoals grote horecagelegenheden en grote evenementen. Bij die evenementen wil men via de vergunningverlening ook de nodige preventieve maatregelen nemen om het alcoholgebruik onder jongeren aan te pakken. Een voorbeeld van een dergelijk evenement is de “80 van de Langstraat”, een groot evenement dat zich ook afspeelt op het grondgebied van de gemeenten Waalwijk en Heusden. De gezamenlijke werkgroepen Alcohol willen met voorstellen komen voor de vergunningverlening bij dit evenement met als doel overmatig alcoholgebruik door de jeugd te voorkomen. Na evaluatie kunnen de ervaringen hierbij opgedaan gebruikt worden voor toepassing bij andere grote evenementen.

Het is de bedoeling dat de GGD Hart van Brabant gaat onderzoeken of en in welke mate het te voeren beleid ook effect heeft. De GGD krijgt de opdracht om een nulmeting uit te voeren en om de resultaten te monitoren, zodat na verloop van tijd bezien kan worden of het beleid ook effectief is.

Drunen, vrijdag 9 mei 2014

Kees Musters

Volg mij ook met korte berichtjes op:     www.twitter.com/keesmusters

 

Nieuwe zaken & columns