Search
Close this search box.

Actuele Zaken & Columns.

09-11-2018: Begroting 2019

Deel deze column:

Onaangename verrassingen

Enkele maanden terug heeft het college de begroting voor 2019, samen met de meerjarenbegroting voor de jaren daarna vastgesteld en aan de raad toegezonden. Gisteravond kon de gemeenteraad zich over de begroting buigen en daarover een beslissing nemen. Maar in de tussentijd is er wel het een en ander gebeurd en dat stemt het gemiddelde raadslid niet vrolijk.

Toen de begroting eind september verscheen leek het allemaal zo mooi. Een groot deel van het coalitieprogramma was in de begroting verwerkt, voor een groot deel met stelposten, maar toch: er was in ieder geval geld beschikbaar voor nieuw beleid. Voor de komende jaren werd een lijstje van nieuw beleid c.q. beleidsintensiveringen voorgelegd van ruim 3 miljoen per jaar. Bovendien stonden alle seinen op groen:

  • De reservepositie ziet er gunstig uit, met name de algemene reserve blijft in de komende jaren boven het gewenste niveau van 10 miljoen;
  • De lokale lastenstijging blijft beperkt; de OZB wordt zelfs niet extra verhoogd (alleen inflatiecorrectie);
  • Het meerjarenperspectief is positief: de meerjarenbegroting vertoont behoorlijke overschotten;
  • De voorzieningen voor onze inwoners blijven op peil of verbeteren zelfs. Er zijn geen bezuinigingsmaatregelen opgenomen; tekorten bijvoorbeeld in het Sociaal Domein en bij de afvalinzameling kunnen worden opgevangen binnen de beschikbare reserves.

Maar sinds de verschijning van de begroting is er zoals al gemeld het een en ander veranderd. Zo kwamen er alarmerende berichten over de jeugdzorg: in de regio Hart van Brabant waar Heusden deel van uitmaakt zou er een tekort zijn van 16,5 miljoen. Over het tekort in de gemeente Heusden is nog onduidelijkheid, een onderzoek loopt, maar dat tekort zal ongetwijfeld ook een aanzienlijk bedrag zijn. Dat kan nog wel opgevangen worden vanuit de beschikbare Reserve Sociaal Domein maar die reserve is natuurlijk ook niet onuitputtelijk.

Vervolgens verscheen de Tweede Bestuursrapportage van de gemeente Heusden waarin de actuele ontwikkelingen rondom de uitvoering van de begroting 2018 worden gemeld. Zoals altijd staan daarin een hele serie begrotingswijzigingen, op zich niks bijzonders, maar de rapportage meldt ook dat de uitkering uit het Gemeentefonds, de belangrijkste inkomstenbron van de gemeente, in de komende jaren aanzienlijk lager zal zijn dan in de begroting tot nu toe werd verwacht. Het gaat dan om een bedrag van om en nabij de drie ton per jaar, met als gevolg dat de positieve begrotingssaldi in de komende jaren plotseling van kleur veranderen en diep rood kleuren. Nou moet je daar niet meteen met paniekvoetbal op reageren en direct bezuinigingsmaatregelen nemen, maar je moet daar wel nadrukkelijk rekening mee houden. Dat betekent wat mij betreft dat we bij de eerstvolgende voorjaarsnota (volgend jaar juni) de zaak weer op orde moeten brengen en maatregelen moeten nemen waardoor de meerjarenbegroting weer positief wordt. Zo zie je maar weer, het financieel perspectief kan in de gemeentepolitiek zo maar van de ene op de andere dag omslaan.

Gisteren werd de begroting van de gemeente Heusden door de raad vastgesteld. Onze bijdrage in het raadsdebat kunt u nalezen op de actueelpagina van deze site.

Kees Musters

Drunen, vrijdag 9 november 2018

Volg mij ook met korte berichtjes op:     www.twitter.com/keesmusters

 

Nieuwe zaken & columns