Search
Close this search box.

Actuele Zaken & Columns.

10-05-2019: Klimaat

Deel deze column:

Subsidie isolatiemaatregelen eigen woning

De gemeente Heusden gaat nu ook de isolatie van particuliere woningen subsidiëren. Een logische vervolgstap op eerdere maatregelen die al in het vorig jaar vastgestelde Waterplan werden aangekondigd. Onderdeel van dat plan was namelijk een stimuleringsmaatregel waarbij inwoners o.a. een subsidie kunnen krijgen op het afkoppelen van hemelwater van het riool. Dat alles in het kader van het klimaatbeleid, waarbij regenwater zoveel mogelijk ter plekke moet worden opgevangen en zo weinig mogelijk gemengd moet worden met afvalwater. Die stimuleringsmaatregel is inmiddels omgezet in een concrete subsidieregeling en inwoners kunnen die subsidie inmiddels ook al aanvragen. Voor meer informatie verwijs ik u graag naar de website van de gemeente Heusden (zoek naar “stimuleringsbijdrage”).

De subsidiemaatregelen in het waterplan waren voor de fractie Gemeentebelangen reden om bij de begrotingsbehandeling november vorig jaar een motie in te dienen waarin het college gevraagd werd om te onderzoeken of het ook mogelijk en wenselijk is om de inwoners van onze gemeente te helpen bij het isoleren van hun woningen. Ik heb die motie toen zelf ingediend en die motie werd door de overgrote meerderheid van de raad aangenomen (alleen de VVD stemde toen tegen). Enkele weken terug kwam het college met een nieuwe subsidieregeling voor het isoleren van de eigen woning. De regeling levert een (bescheiden) bijdrage aan het streven naar een energieneutrale gemeente, een doelstelling die volgens het kabinet in 2050 gerealiseerd moet zijn.

Het subsidiebedrag dat verstrekt wordt is afhankelijk van het aantal maatregelen dat getroffen wordt. Die maatregelen kunnen betrekking hebben op het aanbrengen van vloerisolatie, het aanbrengen van dakisolatie, het aanbrengen van gevelisolatie en het aanbrengen c.q. verbeteren van de glasisolatie. Waarbij de te nemen maatregelen wel aan bepaalde kwaliteitseisen moeten voldoen. Als één van die maatregelen genomen wordt, dan is het subsidiebedrag 15% van de totale kosten, bij uitvoering van twee maatregelen wordt dat 17,5% en bij drie of meer maatregelen krijgt men zelfs 20% subsidie. Dat alles met een minimum bedrag van 75 euro en een maximum bedrag van 500 euro per aanvraag. Voor de totale regeling is 50 duizend euro uitgetrokken; dus als u plannen hebt, wees er op tijd bij want wie het eerst komt, het eerst maalt. Op de website van de gemeente Heusden kunt u voor meer informatie terecht.
De subsidieregeling geldt vooralsnog voor alleen dit kalenderjaar 2019; eind dit jaar zal de regeling geëvalueerd worden en dan wordt besloten over een eventuele voortzetting van de regeling voor volgend jaar.

 

Drunen, vrijdag 10 mei 2019

Kees Musters

 

Volg mij ook met korte berichtjes op:     www.twitter.com/keesmusters

Nieuwe zaken & columns