Search
Close this search box.

Actuele Zaken & Columns.

10-06-2016: Eerste Bestuursrapportage 2016

Deel deze column:

Begrotingstekort 2016 wordt groter!

In mijn tweede bijdrage over de financiële stukken die op 28 juni in de gemeenteraad aan de orde komen gaat het over de bestuursrapportage. In dat stuk geeft het college twee maal per jaar aan hoe het staat met de uitvoering van de begroting in het lopende jaar, in dit geval dus de begroting 2016. Die begroting is vorig jaar november vastgesteld met een tekort van 146 duizend euro. Dat bedrag is door effecten in de tweede bestuursrapportage 2015 al bijgesteld naar 217 duizend positief. Nu zijn we weer een aantal maanden verder en ligt er de eerste rapportage over 2016. Na diverse mee- en tegenvallers komt de rapportage met een uiteindelijk nadelig effect van 566 duizend zodat het nieuwe begrotingssaldo voor 2016 weer negatief uitkomt (-349 duizend). Hierbij past wel de kanttekening dat het restant van de post onvoorzien in de begroting ad 177 duizend euro ook maar meteen is ingezet en dat geeft daarmee ook een vertekend beeld. Eigenlijk is het tekort nog groter.

De belangrijkste meevallers:

  • de rekeningen voor de energiekosten over 2015 blijken veel lager uit te vallen dan begroot; dat levert een totaal voordeel op van 120 duizend euro;
  • de Veiligheidsregio Noord-Brabant heeft het beschikbare budget over 2015 niet helemaal opgebruikt; de gemeente krijgt nog 66 duizend euro terug;
  • de gemeente moet een aantal langlopende leningen aflossen en kan deze herfinancieren tegen een aanzienlijk lager rentepercentage. Dat levert een besparing op van 230 duizend euro;
  • minder rentetoevoeging aan verliesvoorzieningen bouwgrondexploitatie ad 191 duizend euro.

De tegenvallers zijn niet alleen groter in aantal, maar ook in omvang. Voor juridische zaken trekt het college 80.000 euro extra uit. Er lopen diverse juridische procedures waarvoor men steeds vaker dure externe deskundigen moet of wil inschakelen. Het groot onderhoud van zwembad ’t Run komt voor rekening van de gemeente. Deze kosten ad 2 ton waren al wel voorzien maar konden nog niet in de begroting worden opgenomen. De bijdrage aan Baanbrekers moet met 720.000 euro omhoog; 6 ton daarvan wordt betaald uit de Reserve Sociaal Domein. De Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant is volop aan het reorganiseren. Daar moet flink wat extra geld naartoe. Voor Heusden betekent dat een tegenvaller van 136 duizend euro over de jaren 2015 en 2016. Maar de grootste tegenvaller zit in de rentetoerekening aan de bouwgrondexploitatie. Door nieuwe voorschriften van het rijk moet de gemeente het rentepercentage hiervoor aanzienlijk verlagen. En dat levert in 2016 een nadeel op van 616 duizend euro. Overigens is dat eigenlijk alleen maar een papieren nadeel. Het betekent immers dat de boekwaarden in de bouwgrondexploitaties minder oplopen en dat er dus ook minder toegevoegd hoeft te worden aan de verliesvoorzieningen.

Dat laatste is niet het geval met de laatste tegenvaller die ik hier vermeld: de renteclaim in verband met de aankoop van Akkerstraat 6-8 in Vlijmen. In de bestuursrapportage is hiervoor een bedrag van drie ton opgenomen. Deze week kregen we de antwoorden op de vragen die ik eerder schriftelijk aan het college over deze kwestie heb gesteld. Die antwoorden zijn ten dele heel verhelderend, maar één vraag blijft wat mij betreft onduidelijk. De gemeente gaat er nog steeds van uit dat er overeenstemming bestond over de latere levering van de panden dan oorspronkelijk was afgesproken. De tegenpartij ontkent dat en diende daarom die renteclaim in. Uiteindelijk heeft de gemeente niet kunnen bewijzen dat er een dergelijke wilsovereenstemming was; een getekende overeenkomst ontbreekt in het dossier en is er waarschijnlijk ook nooit geweest. Drie ton is een groot bedrag en we zullen daar ook zeker nog over te spreken komen.

De begroting 2016 sluit nu met een negatief saldo van 349 duizend euro. Op zich is dat op de totale begroting geen alarmerend bedrag, maar in het totale financiële plaatje van de gemeente Heusden toch een aanzienlijke tegenvaller. Bij de vaststelling van de begroting 2016 waren we nog “voorzichtig positief” over de financiële ontwikkelingen, maar die beoordeling moeten we inmiddels al behoorlijk bijstellen.

 

Kees Musters

Drunen, vrijdag 10 juni 2016

Volg mij ook met korte berichtjes op:     www.twitter.com/keesmusters

 

 

Nieuwe zaken & columns