Search
Close this search box.

Actuele Zaken & Columns.

10-07-2020: Zomerreces

Deel deze column:

Nog twee raadsvergaderingen en een Statenvergadering

De gemeenteraad is met vakantie ofwel met zomerreces. In de afgelopen weken waren er nog twee raadsvergaderingen, niet digitaal dit keer maar weer gewoon fysiek aanwezig in de raadszaal. Wel in een speciale opstelling want de anderhalve meter moet in acht genomen worden en ook nog zonder publiek. Niettemin toch weer goed om als raad elkaar weer te ontmoeten. Woensdag 1 juli kwam de raad bijeen voor de jaarlijkse sessie over de jaarrekening en over de voorjaarsnota en afgelopen dinsdag was er nog een reguliere raadsvergadering. Maar er was ook nog een Statenvergadering die voor Heusden erg belangrijk was.

Beleidsarme Voorjaarsnota vastgesteld

De vaststelling van de Voorjaarsnota riep dit keer niet zoveel discussie op. Gelet op de vele onzekerheden is er sprake van een beleidsarme nota waarin nog geen echte keuzes gemaakt worden. Een motie van Gemeentebelangen om de hele materie nog eens te bespreken in september in de hoop dat er dan veel meer zekerheid zal zijn werd dan ook met algemene stemmen aangenomen. Ook een motie van drie oppositiepartijen over de woonlasten werd unaniem aangenomen. In die motie wordt gevraagd een nader onderzoek te doen naar het verschil in woonlasten tussen een één persoonshuishouden en meerpersoonshuishoudens. Dat verschil is in de loop der jaren namelijk steeds kleiner geworden en de vraag is of lasten niet eerlijker verdeeld moeten/kunnen worden. Onze bijdrage in het debat over zowel jaarrekening als voorjaarsnota kunt u elders op deze site lezen.

Initiatiefvoorstel DMP van de agenda afgevoerd

Afgelopen dinsdag de laatste reguliere raadsvergadering vóór de zomervakantie. Op de agenda o.a. het initiatiefvoorstel van DMP Heusden over de bouw van starterswoningen en seniorenwoningen, een onderwerp dat bij alle fracties wel zeer aan het hart ligt. Maar zoals in de voorbereidende informatievergadering al door ons gesteld: de timing van DMP was wel erg slecht want je kunt het onderwerp niet los zien van het totale woonbeleid en van het totale woningbouwprogramma. Die onderwerpen komen uitgebreid aan bod in de nieuwe Woonvisie en die komt nou net aan de orde in de eerstvolgende raadsvergadering na de zomervakantie. Gemeentebelangen en ook Heusden Eén drongen er op aan om het initiatiefvoorstel te behandelen in september als ook die Woonvisie behandeld wordt, maar DMP was niet te vermurwen. Afgelopen dinsdag bij de vaststelling van de agenda heeft Gemeentebelangen (zoals vooraf al aangekondigd) dan ook het ordevoorstel gedaan om het initiatiefvoorstel op dit moment nog niet te behandelen en dat ordevoorstel werd met overgrote meerderheid (alleen DMP en VVD stemden tegen) aangenomen. Wordt vervolgd dus al was de teleurstelling voor DMP wel groot.
Ander belangrijk agendapunt was het Rekenkamerrapport over het sociaal domein. De gemeenteraad wil meer grip en meer mogelijkheden tot sturing hebben op dit belangrijke beleidsterrein. Om enig idee te geven, de totale lasten in de jaarrekening 2019 bedroegen bijna 114 miljoen; daarvan komt 41,3 miljoen voor rekening van het sociaal domein. In het rekenkamerrapport worden diverse indicatoren benoemd aan de hand waarvan de raad het gevoerde beleid kan toetsen. Die toetsing zou dan bijvoorbeeld eens per halfjaar kunnen plaats vinden. De ervaringen die de raad hiermee opdoet kunnen dan ook weer leiden tot bijstelling van het halfjaarlijkse rapport. Ter begeleiding van dit proces stelde de rekenkamer voor om een raadswerkgroep in te stellen. Uiteindelijk na veel discussie en na drie amendementen besloot de raad tot de instelling van een klankbordgroep.

GOL-plannen gewijzigd vastgesteld

En dan was er vorige week vrijdag nog een vergadering van provinciale staten, een belangrijke vergadering voor onze gemeente, omdat daar de Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat aan de orde kwam. De bestemmingsplannen (eigenlijk de Provinciale Inpassings Plannen) daarvoor zijn in 2018 al vastgesteld, maar nieuwe ontwikkelingen met betrekking tot de stikstofproblematiek maakten een bijstelling van de plannen noodzakelijk. Immers de Raad van State moet zich nog buigen over een aantal beroepsschriften en daarbij zal stikstof ook een rol spelen. Vorig jaar heeft de Raad van State de wijze waarop met deze stikstofproblematiek tot dan toe werd omgegaan (de zgn. PAS) van tafel geveegd en daarom moesten ook de GOL-plannen op dit gebied worden bijgesteld. Inmiddels heeft de provincie een boerderij aan de Kanaalweg in Drunen opgekocht; dat levert al de nodige stikstofruimte op. Daarnaast worden nog andere maatregelen genomen en op deze wijze hoopt de provincie tegemoet te komen aan de bezwaren van de Raad van State. Dat blijft echter altijd een kwestie van afwachten. De voorgestelde wijziging van de bestemmingsplannen werd in Provinciale Staten met overgrote meerderheid goedgekeurd, dit ondanks diverse ingekomen brieven (o.a. van Stichting van Gol naar Beter en van de Federatie Behoudt de Langstraatspoorbruggen) waarin gevraagd werd niet in te stemmen met de gewijzigde plannen. Een kleine minderheid (GroenLinks, PVV en PvdD) met 11 stemmen was tegen; de overige partijen waren vóór (44 stemmen). De gewijzigde plannen worden nu toegevoegd aan het dossier dat al bij de Raad van State ligt; die zal naar verwachting in september of oktober dit jaar uitspraak doen en dan maar hopen dat we snel aan de uitvoering van de plannen kunnen beginnen.

Drunen, vrijdag 10 juli 2020

Kees Musters

Volg mij ook met korte berichtjes op:     www.twitter.com/keesmusters           

Nieuwe zaken & columns