Search
Close this search box.

Actuele Zaken & Columns.

11-12-2020: Voorste Venne

Deel deze column:

Naar een bruisend cultureel centrum?

De Voorste Venne, al vele jaren een veel besproken onderwerp in de Heusdense politiek. Volgende week dinsdag wordt daar een nieuw hoofdstuk aan toegevoegd. Hopelijk is dat dan eindelijk het begin van een bloeiende toekomst voor het cultureel centrum. De weg daarnaartoe was moeizaam. Begin dit jaar trad er een nieuw bestuur aan dat bereid was om de zaak op te pakken, maar opnieuw kwam er een forse tegenslag, de coronacrisis sloeg begin maart toe en haalde de exploitatie van de Voorste Venne meteen onderuit. Een valse start, maar het is niet anders.
Het nieuwe bestuur onder leiding van Tamara Veldkamp is ondanks die tegenslag toch voortvarend aan de slag gegaan. Er waren nog diverse lopende zaken uit voorgaande jaren die afgewikkeld moesten worden. Verder heeft men veel tijd besteed aan het opbouwen van een goede relatie met diverse partners en het uitwerken van de toekomstplannen. Doe plannen zijn gestoeld op de missie die men heeft vastgesteld:

“De Voorste Venne wil een ontmoetingsplek zijn voor mensen waar het altijd gezellig is, waar cultuur beleefd wordt, waar activiteiten en mensen uit de regio samenkomen en waar zakendoen een feest is.”

Eerste doel van stichting De Voorste Venne is het uitbreiden van het aantal verhuringen, want de bezettingsgraad van het gebouw is nog te laag. Voor een gezonde exploitatie moet de relatief nieuwe accommodatie veel intensiever gebruikt worden. Vandaar dat inhuizing van de bibliotheek een welkome aanvulling zou zijn. Maar er zijn meer doelen gesteld zoals invulling geven aan het WMO-beleid van de gemeente, het vertonen van goede films, het gebruik van de mooie binnentuin voor allerlei activiteiten, laagdrempelige activiteiten in het café waarbij ontmoeten centraal staat en een intensieve samenwerking met de scholen in onze gemeente. Het moet dus echt een bruisend cultureel centrum worden voor de gehele gemeente Heusden, een Voorste Venne dat de cultuur ontmoet zoals het nieuwe logo aangeeft. En dat kan met een sluitende begroting, zo is de voorlopige conclusie, al is die begroting wel op een zeer wankele basis samengesteld. In verband met de coronacrisis was het namelijk erg moeilijk om een goed onderbouwde begroting op te stellen; ervaringscijfers over dit jaar kunnen nou niet bepaald representatief genoemd worden, maar men moet het er noodzakelijkerwijs mee doen.

Een sluitende begroting gaat niet vanzelf. Het nieuwe bestuur werd begin dit jaar al meteen geconfronteerd met een grote schuldenlast uit het verleden, voornamelijk aan de gemeente. In het raadsvoorstel komende dinsdag staat dat de gemeente die schuld wil kwijtschelden, zodat de Voorste Venne in ieder geval met een schone lei kan beginnen. Daartoe wordt een subsidie van bijna 2,5 ton verleend.
Naast die last uit het verleden wordt de Voorste Venne dit jaar natuurlijk geconfronteerd met de gevolgen van de coronacrisis. Voor de tekorten die daardoor ontstaan kan de stichting gedeeltelijk een beroep doen op landelijke regelingen, maar dat compenseert niet alles. De gemeente krijgt ook budget van het rijk om dit soort instellingen (sport en cultuur) tegemoet te komen en uit die pot wil de gemeente ook geld beschikbaar stelen voor de Voorste Venne. Het gaat daarbij om een bedrag van 80 duizend euro.
Vervolgens wordt de jaarlijkse exploitatiesubsidie met 20 duizend euro verhoogd naar 330 duizend euro en krijgt de stichting ook nog eens een jaarlijks aflopend subsidiebedrag om frictiekosten op te vangen en eventueel weerstandsvermogen op te bouwen (conform het advies van een extern adviesbureau). Het gaat dan om 75 duizend euro in 2021; in de jaren daarna wordt dat afgebouwd naar resp. 50 en 25 duizend euro.

De gemeente moet dus opnieuw diep in de buidel tasten om dat bruisende culturele centrum van de grond te krijgen. Of dat gaat lukken? Laten we het hopen, maar er zijn nog diverse beren op de weg. Op de eerste plaats natuurlijk de nog altijd voortdurende coronacrisis die een “gewone exploitatie” in de weg staat. Bij de doelstelling hogere bezettingsgraad zijn al eerste stappen gezet. Een nieuwe gebruiker, de dansgroep Urbanstylz, heeft zich al gemeld en voorts ziet de gemeenteraad graag ook de bibliotheek Drunen verhuizen naar de Voorste Venne.
Die grote risico’s vormen aanleiding voor het college om de vinger aan de pols te houden. Bestuurlijk overleg, elk halfjaar een rapportage en een financiële en inhoudelijke verantwoording na afloop van het jaar. Terecht uiteraard want als je zoveel gemeenschapsgeld ter beschikking stelt, dan moet daar ook wat tegenover staan. Maar zoals zo vaak bij dit soort zaken: garantie tot aan de deur.

Drunen, vrijdag 11 december 2020

Kees Musters

Volg mij ook met korte berichtjes op:     www.twitter.com/keesmusters           

Nieuwe zaken & columns