Search
Close this search box.

Actuele Zaken & Columns.

12-02-2016: Sport

Deel deze column:

Sport Heusden in cijfers

Volgende week dinsdag komt in de raadsvergadering het sportbeleid aan de orde, nou ja het staat op de agenda als A-stuk. Dat betekent dat het stuk alleen maar afgehamerd zal worden en dat er dus niet meer over gediscussieerd wordt. Het raadsbesluit betreft een evaluatie van het Ontwikkelplan Sport dat de raad vorig jaar vaststelde. Die evaluatie leidt nu tot de conclusie dat Heusden op de goede weg is en het voorstel c.q. besluit is dan ook om het beleid voort te zetten. Dat houdt voornamelijk in dat we in Heusden inzetten op dwarsverbanden tussen sport en de transities in het sociale domein. Sport enerzijds en gezondheid en zorg anderzijds worden steeds meer met elkaar in verband gebracht en in het afgelopen jaren zijn daar al tal van voorbeelden gerealiseerd en/of nog in ontwikkeling.

Een van de onderliggende stukken bij die evaluatie is een rapport van het adviesbureau Synarchis, dat onderzoek gedaan heeft naar de stand van zaken van de sport in onze gemeente Heusden. Hoeveel mensen sporten er in Heusden en hoe verhoudt zich dat tot de cijfers voor geheel Nederland? Hoe staat het met de beschikbare sportaccommodaties in Heusden en hoeveel geld geeft de gemeente Heusden uit aan sport? Op zich interessante cijfers die een beeld kunnen geven van het sportbeleid in Heusden.

In het rapport wordt onderscheid gemaakt tussen binnensporten en buitensporten terwijl een apart hoofdstuk is gewijd aan het gemeentelijk zwembad Die Heijgrave. Wat de sportparticipatie betreft: Heusden kent relatief veel actieve sporters (in clubverband, want met niet-georganiseerde sporters wordt in het rapport geen rekening gehouden). Hiernavolgende cijfers hebben betrekking op 2012. Toen hadden de Heusdense binnensportverenigingen ruim 2700 leden, 28% meer dan op grond van landelijke cijfers verwacht mag worden. De gymnastiekverenigingen zijn daarbij verreweg het grootst met 870 leden, gevolgd door de zwemverenigingen met 520 leden. Opvallend voor Heusden is nog dat het aantal seniorenleden erg hoog ligt als je dat vergelijkt met cijfers voor geheel Nederland; dat geldt met name voor gymnastiek, zwemmen en handbal. Bij de buitensportverenigingen zien we een nog gunstiger beeld. De verenigingen in Heusden tellen bijna 8500 leden, d.i. 36% boven het landelijk gemiddelde. Verreweg de grootste sport, zowel landelijk als in Heusden, is uiteraard voetbal met 3700 leden, maar een goede tweede is tennis met ruim 3500 leden. De kleinste sport in Heusden is korfbal met 131 leden, toevalligerwijs ook de enige buitensport die slechter scoort dan het landelijke cijfer.

Dat sporten kost natuurlijk veel geld, de financiën vormen een belangrijk onderdeel van het gehele rapport, waarbij alleen de accommodatiekosten (beheer, onderhoud en kapitaallasten) meegenomen worden. De gemeentelijke uitgaven aan subsidies voor sportverenigingen, m.n. voor de jeugdsport, worden dus buiten beschouwing gelaten. Wel zijn de inkomsten zoals verhuur e.d. met de kosten verrekend; het gaat dus om de netto gemeentelijke bijdrage in de accommodatiekosten. De binnensportaccommodaties vragen een totale gemeentelijke bijdrage van bijna 369 duizend euro (cijfers over 2013). Als je de kosten omrekent per inwoner, dan kom je uit op 8,52 euro. Het grootste deel daarvan wordt opgeslokt door Die Heijgrave met 4,33, gevolgd door sporthal Onder de Bogen met 2,80 euro. Bij de buitensportaccommodaties komt de totale gemeentelijke bijdrage uit op ruim 608 duizend euro ofwel 14,08 euro per inwoner. De duurste sport is hier het voetbal (10,93), maar dat is ook logisch, gelet op het feit dat voetbal verreweg de grootste sport is. Tennis is vanuit de gemeentelijke financiën gezien een van de goedkoopste sporten, maar dat komt weer door het feit dat hier de meeste accommodaties geprivatiseerd zijn. Overigens is één van de conclusies bij de buitensporten ook dat de gemeente Heusden in alle takken van sport meer velden en banen (per inwoner) beschikbaar stelt dan gemiddeld in Nederland.

Tot slot is er nog een apart hoofdstuk gewijd aan zwembad Die Heijgrave. In 2013 maakten ruim 107 duizend mensen gebruik van het bad, waarvan (slechts) een kwart recreatief. Daarmee blijft het zwembad royaal beneden de landelijke kengetallen. Er zijn in 2013 187 bezoekers per m2 zwemwater; landelijk is dat 250. Daarmee scoort Die Heijgrave dus erg slecht. Dat kan niet aan de tarieven liggen; de kosten voor de bezoeker komen redelijk overeen met de landelijke cijfers. De gemeentelijke financiële bijdrage is wel aanzienlijk, nl. bijna 645 duizend euro. Dat is dus meer dan alle binnensporten te samen, zelfs ook meer dan alle buitensporten te samen. Ook opvallend is dat het kostendekkingspercentage bij het zwembad erg laag is (48% in Heusden, landelijk 60-80%). Een interessant rapport; u kunt het nalezen op de site van de gemeente Heusden bij de raadsagenda van 16 februari 2016.

 

Kees Musters

Drunen, vrijdag 12 februari 2016

Volg mij ook met korte berichtjes op:     www.twitter.com/keesmusters

 

Nieuwe zaken & columns