Search
Close this search box.

Actuele Zaken & Columns.

13-11-2020: Financieel beleid

Deel deze column:

Begroting 2021 unaniem vastgesteld

De vaststelling van de gemeentelijke begroting is elk jaar weer een bijzondere gebeurtenis. Gisteren was het zover, en geen digitale vergadering zoals zo vaak de laatste maanden, maar weer eens een (ouderwetse) fysieke vergadering. Wel coronaproof uiteraard, dus op gepaste afstand van elkaar en geen publiek. De vergadering was wel openbaar en kon via internet gevolgd worden. Via de website van de gemeente kunt u zoals gebruikelijk de vergadering ook nog terugzien.

Onze bijdrage aan de jaarlijkse algemene beschouwingen kunt u elders op deze site terug lezen, samen met een motie en een amendement die onze fractie heeft ingediend. De motie ging over het aanpakken van illegaal grondgebruik. We constateren regelmatig dat gemeentegrond in bezit genomen wordt door bewoners die hun erfafscheiding of hun berging net iets te ver over de grens in het openbaar groen plaatsen. Als de gemeente daarvan op de hoogte is worden de mensen wel aangeschreven maar een juridische procedure om het illegaal gebruik te beëindigen blijft in de meeste gevallen achterwege. Alleen als de gemeente zelf de grond nodig heeft wordt echt doorgepakt. Wij vinden dat de gemeente dit soort zaken altijd moet aanpakken, we praten over gemeenschappelijk eigendom en daar moet iedereen met zijn handen van af blijven. Bovendien is het vaak een aantasting van het openbaar groen en soms ligt de grond zelfs in de hoofdgroenstructuur. Maar het college wil daar niet aan beginnen omdat er gewoonweg te weinig handhavingscapaciteit zou zijn. De motie illegaal grondgebruik, ingediend samen met Heusden Eén, werd helaas niet aangenomen. Gemeentebelangen, Heusden Eén en de PvdA stemden vóór maar die 9 stemmen waren helaas niet voldoende om de motie aan te nemen; alle andere fracties stemden tegen.

Het amendement dat ik namens onze fractie heb ingediend ging over handhaving van milieuvergunningen bij bedrijven. Die wettelijke taak, voor zover die bij de gemeente ligt (voor de hele grote bedrijven is er provinciaal toezicht), wordt uitbesteed aan de Omgevingsdienst. In 2020 heeft de gemeenteraad daar nog 50 duizend euro voor beschikbaar gesteld. Ook voor 2021 was deze milieucontrole als ambitie in de Voorjaarsnota opgenomen, maar bij de vaststelling van de begroting heeft het college dit toch niet opgenomen (zoals zovele andere ambities ook niet werden opgenomen). Het beschikbare begrotingssaldo van 25.000 euro is volgens het college niet toereikend. Wij vinden het echter belangrijk om dit toch in de begroting op te nemen en wij vinden een beperkt begrotingstekort (een tekort van 25.000 euro op een totale begroting van 124 miljoen!) acceptabel en dus hebben we een wijzigingsvoorstel ofwel een amendement daartoe opgesteld. Het amendement werd na een lange discussie uiteindelijk aangenomen met 13 stemmen vóór en 11 stemmen tegen (VVD, HT en DMP stemden tegen).

Ook andere fracties hebben diverse moties en/of amendementen ingediend, maar die werden bijna allemaal tijdens de vergadering weer ingetrokken. Er werd alleen nog gestemd over een amendement van HT om de hondenbelasting in 2021 af te schaffen, althans daar komt het wel op neer. Men wilde het tarief voor 2021 op nul stellen, zo was het voorstel. Alleen HT stemde vóór, alle andere fracties stemden tegen. Het voorstel zou namelijk een gat van ca. 2,5 ton in de begroting slaan, bovendien liggen er plannen om de totale opbrengst hondenbelasting in 2021 ook te bestemmen voor bestrijding van de hondenoverlast.

De begroting, gewijzigd door het amendement van Gemeentebelangen, werd vervolgend unaniem goedgekeurd door de gemeenteraad.

Drunen, vrijdag 13 november 2020

Kees Musters

Volg mij ook met korte berichtjes op:     www.twitter.com/keesmusters           

Nieuwe zaken & columns

Actuele Zaken

Supermarktdag zaterdag 22 juni

Komende zaterdag 22 juni, organiseert Gemeentebelangen een supermarktdag. Hierbij gaan de leden van de fractie op pad en zullen zij de verschillende kernen bezoeken om

Lees meer
Actuele Zaken

Openbare bijeenkomst Gemeentebelangen Maandag 10 juni, 20.00 uur

𝗛𝗼𝗲 𝗴𝗮𝗮𝘁 𝗛𝗲𝘂𝘀𝗱𝗲𝗻 𝗱𝗲 𝗸𝗼𝗺𝗲𝗻𝗱𝗲 𝗷𝗮𝗿𝗲𝗻 𝘃𝗲𝗿𝗱𝘂𝘂𝗿𝘇𝗮𝗺𝗲𝗻? Bij deze nodigen wij jullie uit voor de openbare bijeenkomst Gemeentebelangen, waarbij met de fractieleden over allerlei thema’s

Lees meer