Search
Close this search box.

Actuele Zaken & Columns.

14-07-2017: Sociale woningbouw

Deel deze column:

13-13 bij de rust

In de laatste raadsvergadering vóór het zomerreces afgelopen dinsdag kwam het onderwerp van de sociale woningbouw wel erg vaak ter sprake. Het belangrijkste agendapunt op dat vlak was natuurlijk het voorstel van het college om voorbereidingskredieten beschikbaar te stellen om de planvorming voor sociale woningbouw in de Suppéstraat en op het Oranjeveld mogelijk te maken. Het college wilde via dit voorstel beoordelen of de woningbouwplannen op deze locaties wel politiek haalbaar zijn. Daarover zo dadelijk meer. Ook bij andere onderwerpen kwam het onderwerp aan de orde, bijvoorbeeld bij de invulling van het plan Victoria in Haarsteeg. Daar worden de komende jaren 160 woningen gebouwd; het bestemmingsplan sluit sociale woningbouw niet uit, maar bij de onderhandelingen met de projectontwikkelaar heeft Woonveste afgezien van het bouwen van sociale huur- en/of koopwoningen in dit plan. Er zou volgens Woonveste in Haarsteeg onvoldoende behoefte zijn om de bestaande sociale woningvoorraad uit te breiden. Er zijn, volgens Woonveste, voldoende betaalbare woningen in Haarsteeg beschikbaar om te kunnen voldoen aan de vraag naar deze woningen, ook als het bijvoorbeeld gaat om het huisvesten van statushouders. Belangrijkste reden zou wel eens kunnen zijn dat het voor Woonveste economisch gezien niet aantrekkelijk is; ofwel de grond in dit plan is voor Woonveste veel te duur. Afgelopen dinsdag werd er bij de raadsbehandeling een amendement ingediend om er voor te zorgen dat alsnog 15% van de woningen sociaal gebouwd zou gaan worden. Het amendement werd door de wethouder op grond van eerder genoemde redenen sterk ontraden. Daar komt nog bij dat bij aanvaarding van het amendement de zgn. antérieure overeenkomst met de projectontwikkelaar open gebroken moet worden. Het verplicht opnemen van 15% sociale woningbouw zou de gemeente dan wel eens een behoorlijke som geld kunnen gaan kosten. Het amendement werd dan ook met grote meerderheid verworpen.

De eerder genoemde plannen voor de Suppéstraat en voor het Oranjeveld leidden ook al tot een felle discussie. Eigenlijk is iedereen het er wel over eens dat er meer sociale woningbouw moet komen, met name in de kern Drunen. In de afgelopen jaren is er relatief weinig aan sociale woningen gerealiseerd. In de crisisjaren die we achter de rug hebben is er sowieso al weinig gebouwd en op de inbreidingslocaties die wel werden ingevuld was sociale woningbouw praktisch gezien niet mogelijk, vaak om economische redenen. Zelfs in het enige grote plan dat in Drunen momenteel wordt ontwikkeld, het Dillenburgplan, is geen sociale woningbouw opgenomen. De gemeenteraad heeft daar bij de vaststelling van de plannen ook nooit over gesproken. Woonveste heeft er ook nooit nadrukkelijk om gevraagd, voor zover ik me kan herinneren. Het verzoek van Woonveste om meer sociale woningbouw kwam voor het eerst ter sprake bij de prestatieafspraken die vorig jaar in de gemeenteraad werden vastgesteld. Toen werden ook al de locaties Oranjeveld en Suppéstraat genoemd. Inmiddels is er veel ophef over deze plannen ontstaan, buurtbewoners kwamen in verzet, waarbij het verzet tegen bebouwing van het Oranjeveld het meeste aandacht heeft gekregen. Ook al ging het maar om bebouwing van een beperkt deel van het Oranjeveld, de publieke opinie keerde zich tegen het plan. Het CDA kwam deze week met een geheel nieuwe locatie op de proppen, het gebied aan de noordzijde van de Voorste Venne. Na de renovatie zal de noordelijke vleugel van de Voorste Venne gesloopt worden, er staan nog andere gemeentelijke gebouwen die eventueel gesloopt kunnen worden, kortom genoeg ruimte voor sociale woningbouw. Het CDA had echter even geen rekening gehouden met geluidscontouren van de horeca (Voorste Venne en Horeca van Delft), die woningbouw hier voor een groot deel onmogelijk maken. Of de gebouwen al dan niet goed geïsoleerd worden doet dan natuurlijk niet ter zake, de milieucirkel blijft. Dat hier in de komende jaren woningbouw kan komen, wil ik niet uitsluiten, maar het zal in ieder geval niet voldoende ruimte bieden voor de totale behoefte aan sociale woningbouw. Het amendement van het CDA werd dan ook met overgrote meerderheid verworpen (zoals trouwens ook alle andere amendementen en moties die het CDA deze vergadering indiende).

Gemeentebelangen en D66 dienden ook een amendement in om de bouw van woningen op het Oranjeveld in ieder geval te schrappen. Dat amendement kwam uiteindelijk in stemming: uitslag 13 stemmen vóór (Gemeentebelangen, D66, Heusden Transparant en CDA) en 13 stemmen tegen. Stemmen staken, heet dat dan en dat betekent dat er in een volgende raadsvergadering opnieuw gestemd moet gaan worden, maar dan zonder beraadslaging. Kortom, het onderwerp komt direct na het zomerreces weer terug op de agenda. Voorlopig is het dus nog geen gelopen race: wedstrijd onbeslist.

 

Kees Musters

Drunen, vrijdag 14 juli 2017

Volg mij ook met korte berichtjes op:     www.twitter.com/keesmusters

Nieuwe zaken & columns