Search
Close this search box.

Actuele Zaken & Columns.

14-02-2014: Hart voor de Kasteellaan

Deel deze column:

Herinrichting Kasteellaan Oudheusden

Al enkele jaren is de gemeente Heusden bezig met het majeure project Hart! voor Oudheusden. Onlangs (collegebesluit 28 januari jl.) is er weer een belangrijke stap gezet in de uitvoering van dit omvangrijke plan, de herinrichting van de Kasteellaan. Doel van het gehele project is de verbetering van de leefbaarheid van Oudheusden. Er is al veel bereikt met als meest sprekende voorbeeld natuurlijk de bouw van het Castellum, maar het is nog niet klaar. Een volgende stap zit er nu weer aan te komen.

Het plan Hart! voor Oudheusden omvat globaal een viertal thema’s. Op de eerste plaats richt het plan zich op de leefomgeving in de kern Oudheusden. Verder wordt speciale aandacht besteed aan het jeugdbeleid zoals het voorkomen van voortijdig schoolverlaten, bevordering van de taalbeheersing en voorzieningen voor de iets oudere jeugd (12+). Een ander thema is bestrijding van overlast waarbij drugs, buren, jeugd en verkeer speciale aandachtspunten zijn en dan zijn er nog enkele algemene thema’s. De reconstructie van de Kasteellaan valt onder het thema Leefomgeving en staat voor 2014 op het programma (evenals een zestal andere items). En voor dit specifieke item reconstructie Kasteellaan is nu dus een belangrijke stap gezet.

Kasteellaan Oudheusden

De bewoners zijn actief betrokken bij het plan tot herinrichting van de Kasteellaan. Er zijn diverse bewonersbijeenkomsten geweest waarbij een globaal ontwerp gemaakt is. Daarna heeft een klankbordgroep van bewoners en gebruikers van de Kasteellaan gewerkt aan het omzetten van het globale ontwerp naar een definitief ontwerp. En dat definitieve ontwerp is nu in de collegevergadering van 28 januari jl. ook door het college vastgesteld.

Het plan tot herinrichting is een ingrijpend plan. De Kasteellaan wordt niet zomaar even opgeknapt. Er is echt sprake van een totale vernieuwing van de straat. De bestaande verharding wordt in zijn geheel vervangen. Er komt een hemelwaterriool om het regenwater af te koppelen van het vuilwaterriool. Ook de huiseigenaren krijgen de gelegenheid om van dat gescheiden rioolsysteem gebruik te maken. Bewoners worden gestimuleerd om aan het afkoppelen mee te doen.

Verder komt er nogal wat groen in de straat. Voor de aanplant van een groot aantal bomen moet de waterleiding zelfs verlegd worden. Naast aanplant bomen komen er uiteraard ook andere groenvoorzieningen. En ook de openbare verlichting wordt aangepakt en geheel vervangen, uiteraard door een meer duurzame LED-verlichting.

Het college heeft op 28 januari jl. dus het definitieve ontwerp vastgesteld. De volgende stap is nu de bestekvoorbereiding en daarna de aanbesteding. Daarbij wordt uiteraard het inkoopbeleid van de gemeente toegepast (in dit geval een meervoudige onderhandse aanbesteding). Men verwacht dat de werkzaamheden in maart/april van dit jaar kunnen worden opgestart. Weer een volgende stap in het project Hart! voor Oudheusden.

Drunen, vrijdag 14 februari 2014

Kees Musters

Volg mij ook met korte berichtjes op:     www.twitter.com/keesmusters

Nieuwe zaken & columns