Search
Close this search box.

Actuele Zaken & Columns.

15-03-2019: Duurzaamheid

Deel deze column:

Duurzaamheid in Heusden: uitvoeringsprogramma 2019

In december 2017 stelde de gemeenteraad de duurzaamheidsagenda “Heel Heusden Duurzaam” vast. Daarin kwamen diverse thema’s aan de orde: biodiversiteit, circulaire economie, klimaatadaptatie, een gezonde en sociale leefomgeving en energiebeleid. Een ambitieuze nota die uiteindelijk moet leiden tot een energieneutraal Heusden in 2050. Dat lijkt ver weg, maar 2050 is in feite net zo ver weg als 1990 en er moet veel gebeuren. Om dat goed te stroomlijnen komt het college elk jaar met een uitvoeringsnota waarin wordt aangegeven wat er in een bepaald jaar staat te gebeuren. Die uitvoeringsnota werd afgelopen woensdag besproken in de informatievergadering Ruimte en Duurzaamheid en zal ook in de eerstvolgende raadsvergadering aan de orde komen. Naast het Uitvoeringsprogramma duurzaamheid werd ook een Ambitiekaart Energie gepresenteerd. Daarover wellicht een volgend keer, maar dit keer wil ik wat langer stilstaan bij het uitvoeringsprogramma Duurzaamheid voor 2019.

Allereerst de bevordering van de biodiversiteit. In het kader van de GOL-maatregelen worden enkele ecologische verbindingszones gerealiseerd. Te denken valt daarbij aan ecologische zones in de Baardwijkse Overlaat en aan de Voordijk in Vlijmen. Maar ook buiten de GOL om wordt gewerkt aan enkele ecologische verbindingszones. Het college heeft inmiddels al een besluit genomen over een ecologische zone bij de Koningsvliet, waarbij het natuurgebied rondom de Haarsteegse Wiel verbonden moet worden met de Hooibroeken. Verder wordt momenteel gewerkt aan een beheerplan voor alle natuurgebieden in onze gemeente.

Bij het beheer van de gemeentelijke groenstructuur wordt ook steeds nadrukkelijker rekening gehouden met de gewenste biodiversiteit. Men werkt aan verbinding van de groenstructuur met het Natuurnetwerk Brabant. Het beheerplan bermen zal worden geactualiseerd, cultuurgronden die minder aantrekkelijk voor de landbouwsector zijn kunnen mogelijk als natuurgebieden worden ingericht. Bij de inrichting van het openbaar groen in wijken zal ook meer gelet gaan worden op verbetering van de biodiversiteit. De groene schoolpleinen zijn hier een voorbeeld van. Allemaal acties die niet alleen in 2019 worden uitgevoerd, maar die doorlopend van karakter zijn.

Klimaatadaptatie is een ander belangrijk thema. In 2019 zal de gemeentelijke klimaatstresstest worden afgerond en opgeleverd. Water en groen zal steeds meer integraal benaderd worden: water als onderdeel van de groenstructuur. Wadi’s, waterberging, waterslingers zoals in Vlijmen-noord en daarbij ook aandacht voor de kwaliteit van al dat water. Verder is eind 2018 de stimuleringsregeling Waterplan Heusden van kracht geworden. Inwoners kunnen een gemeentelijke bijdrage ontvangen bij afkoppeling van de woning van de riolering en vergroening van daken en tuinen. Ook het isoleren van woningen wordt bevorderd.

De circulaire economie: het gemeentelijk beleid op dit thema staat nog een beetje in de kinderschoenen. In 2019 wil men ervaring opdoen met circulair inkopen bij minimaal één bouwproject en het circulair inkopen wordt steeds meer ingebed in de gemeentelijke organisatie. Aan het eind van 2019 wil men dan komen tot een evaluatie van deze maatregelen om te kijken naar vervolgacties. Onder dit thema valt ook het afvalbeleid. Het omgekeerd inzamelen is al ingevoerd, in 2019 komt er extra aandacht voor preventie van zwerfafval en voor illegale dumpingen. Dat beleid is al in 2018 ingezet en zal geïntensiveerd worden. Ook zal er aandacht zijn voor het bekende verschijnsel van voedselverspilling.

Tot slot de verbetering van een gezonde en sociale leefomgeving en de verbetering van het vestigingsklimaat voor bedrijven. De uitvoering van de GOL-maatregelen zal een forse verbetering van de leefomgeving opleveren in veel straten binnen de bebouwde kom. Veel meer verkeer wordt buiten de kernen om geleid en levert daardoor minder overlast binnen de bebouwde kom. Verder wil de gemeente in 2019 het gesprek met de agrarische sector aangaan over verduurzaming van de landbouw en veeteelt. Op rijks- en provinciaal niveau lopen er ook acties op dit gebied en de gemeente Heusden wil daarbij graag aansluiten.

Kortom: veel activiteiten op allerlei gebied die lang niet allemaal nieuw zijn en die soms al langer lopen en die bovendien niet in 2019 zullen zijn afgerond. De term duurzaamheid geeft het eigenlijk al aan: aan dit beleid zal voortdurend aan voortgang en vooruitgang gewerkt moeten worden. Het werk is nooit klaar. Maar er worden ook goede vorderingen gemaakt; dat moge ook blijken uit de zgn. duurzaamheidsmonitor, waarvan hierboven een afbeelding.

 

Drunen, vrijdag 15 maart 2019

Volg mij ook met korte berichtjes op:     www.twitter.com/keesmusters

Nieuwe zaken & columns