Search
Close this search box.

Actuele Zaken & Columns.

15-11-2019: Steenenburg

Deel deze column:

Ontwerp bestemmingsplan ter inzage

Het Steenenburg-plan komt in een volgende fase. Eind vorig jaar werd het voorontwerp bestemmingsplan ter inzage gelegd. Er kwam toen een beperkt aantal (om precies te zijn 12) inspreekreacties binnen en die zijn inmiddels van een reactie van de gemeente voorzien. De inspreekreacties hebben ook tot diverse aanpassingen geleid, waarover zo dadelijk meer. Ook de verkeersstructuur is nu een stuk duidelijker geworden. We zijn nu weer in een volgende fase aanbeland waarbij het ontwerpbestemmingsplan ter inzage komt. Via de website van de gemeente kunt u kennis nemen van de aangepaste plannen en tot 11 december kan iedereen een zienswijze indienen. Daarna zal het college die zienswijzen van een reactie voorzien. Vervolgens komt het ontwerpbestemmingsplan samen met die reacties in de gemeenteraad aan de orde en wordt het plan definitief vastgesteld.

De belangrijkste aanpassingen die nu al zijn aangebracht op een rijtje. Op de eerste plaats is het gehele plan nu veel beter onderbouwd met welgeteld 27 bijlagen. Eén van die bijlagen betreft de Nota van inspraak en overleg. In die nota worden alle inspraakreacties behandeld en worden eventuele wijzigingen in het plan toegelicht. Met name is er rekening gehouden met de inspraakreacties van bewoners van het Hof in Nieuwkuijk. De woningdichtheid langs de oostgrens, grenzend aan het Hof, is verlaagd (van 20 naar 18 woningen) en bovendien is de bouwhoogte aanzienlijk verlaagd (nokhoogte van 12 naar 9 en goothoogte van 8 naar 4,5 meter). Bovendien is nu in de regels vastgelegd dat hoofdgebouwen (de woningen dus) op minimaal 5 meter afstand van de perceelsgrens moeten worden gebouwd. En er komen enkele groenstroken waardoor doorkijkjes naar de Kasteellaan gehandhaafd blijven. Natuurlijk, de aanpassingen komen niet volledig tegemoet aan de wensen van de buurtbewoners, maar er is dus wel degelijk rekening mee gehouden.
Een andere belangrijke aanpassing is dat de mogelijkheid van plaatsing van windturbines volledig is geschrapt. In het vorige plan kon feitelijk bij elke woning een windturbine geplaatst worden, maar die mogelijkheid is nu (gelukkig) uit het plan gehaald.

Ook de natuurcompensatie is nu duidelijker in beeld gebracht: uit het Compensatieplan Landgoed Steenenburg blijkt dat er bijna 3500 m2 bomen en houtopstanden gekapt moeten worden voor nieuwe ontwikkelingen (gebouwen, wegen e.d.). Dit groen wordt (meer dan) volledig gecompenseerd, voor een deel buiten het plangebied ( nl. in de Hooibroeken), maar voor een belangrijk deel ook in het plangebied, met name waar het de houtopstanden betreft.

Een andere bijlage die nu aan de stukken is toegevoegd is een update van het verkeersonderzoek. In de vorige plannen was de verkeersstructuur in het gehele plan niet helemaal duidelijk. In het nu voorliggende plan is dat wel uitgewerkt (zie afbeelding hierboven) en in het verkeersonderzoek wordt aangegeven wat de effecten zijn op de verkeersdrukte in de directe omgeving. Alleen op de Spoorlaan-oost wordt een aanzienlijke toename van het verkeer verwacht van 7.900 naar 9.200 motorvoertuigen per etmaal, een toename van 17%. Maar de weg heeft op die plaats voldoende capaciteit en de toename is dus niet problematisch. Een andere opvallende toename zien we op de Kasteeldreef (niet geheel onverwacht) van 1700 naar 1900 motorvoertuigen, maar ook daar zijn geen problemen te verwachten. Er ontstaan wel enkele andere knelpunten en die zitten met name op de rotondes aan de Spoorlaan, zowel de huidige rotonde als de nog aan te leggen rotonde, die als noordelijke ontsluiting van het plangebied moet gaan functioneren. Daar komt nog bij dat er ten zuiden van die Spoorlaan een tweezijdig fietspad ligt met voorrang op het autoverkeer. Dat fietspad maakt ook onderdeel uit van de toekomstige snelfietsroute tussen Waalwijk en Den Bosch en zal dus op korte termijn ook nog opgewaardeerd moeten gaan worden (verbreding naar vier meter). In het verkeersonderzoek is daar nog geen rekening mee gehouden en daar zal nog eens goed naar gekeken moeten worden. Want we streven natuurlijk wel naar een verkeersveilige oplossing, zeker ook voor het fietsverkeer.

 

Drunen, vrijdag 15 november 2019

Kees Musters

 

Volg mij ook met korte berichtjes op:    www.twitter.com/keesmusters

Nieuwe zaken & columns