Search
Close this search box.

Actuele Zaken & Columns.

15-12-2017: Baanbrekers

Deel deze column:

Resultaat Baanbrekers weer bijgesteld

Uit de derde bestuursrapportage van Baanbrekers (wordt volgende week maandag in de vergadering van het Algemeen Bestuur behandeld en vastgesteld) blijkt dat de positieve lijn die in het 2e kwartaal werd ingezet ook in het 3e kwartaal wordt doorgetrokken. Kon het resultaat in het 2e kwartaal al bijgesteld worden met 665.000 positief (d.w.z. dat de gemeentelijke bijdrage met dat bedrag verlaagd kan worden); nu blijkt dat er ook in het 3e kwartaal sprake is van een forse positieve bijstelling van 870.000. De gemeentelijke bijdrage zou dus op basis van deze cijfers verlaagd kunnen worden met 1.535.000 euro. Daar komt nog bij dat in de tweede bestuursrapportage een fout in de begroting van 735.000 werd geconstateerd die ook nog eens structureel en positief doorwerkt in de begroting. Kortom alle seinen staan op groen. Momenteel loopt er een onderzoek c.q. discussie om de kosten van Baanbrekers structureel terug te brengen met een bedrag van 1,8 miljoen per jaar. Maar eigenlijk is die taakstelling dus al meer dan gerealiseerd en is een verdere bezuiniging niet meer nodig. Niettemin gaat die discussie nog wel door en zal die binnenkort ook afgerond gaan worden. Als blijkt dat er bij Baanbrekers (nog) efficiënter gewerkt kan worden, dan moet dat uiteraard ook gebeuren.

Hoe komt het nu dat het bij Baanbrekers in een keer zo veel beter gaat. Jarenlang waren er grote tekorten en nu blijft er geld over. Voor een belangrijk deel is dat maar schijn. Er wordt nu voor het eerst gewerkt met een sluitende begroting, d.w.z. de gemeentelijke bijdrage is aanzienlijk verhoogd zodat de meerjarenbegroting in principe altijd sluitend is. Om die meerjarenbegroting ook sluitend te houden moest er wel een taakstellende bezuiniging plaats vinden van ca. 1,8 miljoen per jaar. De eerstkomende jaren zou dat tekort nog opgevangen kunnen worden vanuit de reserves, maar daarna zou het uitgavenniveau toch echt structureel omlaag moeten om de begroting sluitend te houden.

In de afgelopen jaren waren er grote tekorten bij Baanbrekers die de gemeenten dan achteraf toch weer moesten aanvullen. Nu wordt de gemeentelijke bijdrage vooraf al veel hoger vastgesteld zodat de tekorten in de begroting zijn weggewerkt. Maar nu blijkt dus dat die gemeentelijke bijdrage al weer met ca. 1,5 miljoen per jaar omlaag te kunnen. Er is niet direct één oorzaak voor deze meevaller aan te wijzen. Het herstel van de economie en daarmee van de werkgelegenheid is natuurlijk de achterliggende oorzaak. In eerste instantie was dat nog niet direct te merken aan het aantal bijstandsuitkeringen. Tot halverwege dit jaar nam het uitkeringenbestand zelfs nog toe: er was wel een behoorlijke uitstroom, maar de instroom was nog iets groter. Pas in het 3e kwartaal zie je het aantal uitkeringen inderdaad naar beneden gaan. Begin dit jaar waren er nog 1691 bijstandsgerechtigden; eind 3e kwartaal is dat teruggelopen naar 1645 en nu is dat inmiddels tot onder de 1600 gedaald. Dat is dus een behoorlijke daling en dat terwijl het beschikbare rijksbudget voor deze uitkeringen nog iets is toegenomen. Dat geeft op jaarbasis al een voordeel van bijna 5 ton.

Zo zijn er meer posten te noemen die aan de positieve ontwikkeling bijdragen. Maar er zijn ook tegenvallers. Eerder dit jaar werd nog verwacht dat WML-Facilitair een voordelig resultaat op zou leveren van 150.000. Uit de nu voorliggende bestuursrapportage blijkt dat de resultaten van deze dochteronderneming dit jaar zullen tegenvallen. De activiteiten op het gebied van groenonderhoud, schoonmaak en beveiliging zullen naar de huidige verwachting zelfs een klein verlies gaan opleveren. De behaalde omzet ligt aanzienlijk hoger dan verwacht, maar de kostenstijgingen zijn nog hoger. Overigens komt dat voor een belangrijk deel doordat de dienstverlening door Baanbrekers sinds vorig jaar tegen reële kosten in rekening wordt gebracht. Het nadeel voor WML-F is tegelijkertijd een voordeel voor Baanbrekers, ofwel broekzak-vestzak.

Kees Musters

Drunen, vrijdag 15 december 2017

Volg mij ook met korte berichtjes op:     www.twitter.com/keesmusters

Nieuwe zaken & columns