Search
Close this search box.

Actuele Zaken & Columns.

16-12-2016: Financieel beleid

Deel deze column:

Opnieuw tegenvallers in grondexploitatie

Komende dinsdag (en woensdag) de laatste raadsvergadering van 2016 en dan staat traditioneel ook de Tweede Bestuursrapportage op de agenda. Daarin de meest actuele stand van zaken wat betreft de begroting 2016 van de gemeente Heusden. Dit keer geen grote mee- of tegenvallers die het begrotingsresultaat beïnvloeden. Uiteindelijk wordt het rekeningsaldo iets gunstiger: het tekort in de begroting 2016 was na de eerste bijstelling 349 duizend; nu wordt dat 71 duizend minder en komen we uit op 248 duizend euro, nog altijd een tekort maar op een begroting van bijna 100 miljoen is dat een relatief klein bedrag.

Dat betekent echter niet dat er helemaal geen mee- of tegenvallers zijn. Enkele weken terug schreef ik al over de overschotten in het Sociaal Domein. Er blijft geld over op de budgetten voor WMO en jeugdzorg, maar die overschotten worden in een Reserve Sociaal Domein gestort en hebben dus geen invloed op het begrotingssaldo. Dat geld blijft gereserveerd voor zorg. Er zijn ook tegenvallers, maar die zitten meer in de grondexploitatie en hebben dus (nog) geen invloed op het begrotingssaldo. Niettemin zijn dit wel kosten die met gemeenschapsgeld betaald moeten worden en die uiteindelijk ook hun weerslag zullen vinden in de reservepositie van de gemeente. Simpel gezegd: de grondexploitatie levert of een groter tekort of een kleiner overschot en dat heeft dus sowieso een negatieve invloed op de Algemene Reserve van de gemeente. Het saldo van de grondexploitatie komt uiteindelijk terecht in een toekomstige jaarrekening en dat saldo wordt ten gunste of ten laste van de Algemene Reserve gebracht.

Waar zitten die tegenvallers dan? Op de eerste plaats in het Centrumplan Vlijmen: de kosten vallen ruim een half miljoen hoger uit dan tot nu toe werd verwacht. Het gaat o.a. over extra kosten voor het uitkopen van huurders, verwerving van panden, extra plankosten, maar bijvoorbeeld ook extra kosten in verband met een asbestsanering (50.000 euro!). De exploitatie van het Dillenburgproject verloopt erg succesvol; de verkoop van grond loopt als een tierelier, maar toch is ook hier een financiële tegenvaller te melden: de plankosten zullen een slordige drie ton hoger uitvallen. Dillenburg blijft dan wel een voordelig exploitatiesaldo opleveren maar dat voordeel wordt dus toch weer kleiner. Ook het exploitatiesaldo van Metal Valley wordt naar beneden bijgesteld: er wordt een nadeel gemeld van 278 duizend euro, o.a. als gevolg van het faillissement van Gieterij Drunen. Dat faillissement kost de gemeente 176 duizend euro (derving van belastingen en pachtgelden) en dat verlies wordt ook verwerkt in deze grondexploitatie. Bij het Hoog I is er een nadeel van 250 duizend euro te melden, dit in verband met de opsplitsing van de sterlocatie in kleinere percelen. Door die opdeling is er een extra ontsluitingsweg noodzakelijk, hetgeen in een nadeel resulteert (extra kosten, maar ook minder verkoopbare m2). Er is ook een voordeel te melden, nl. de kosten van het fietspad langs de Tuinbouwweg waren tot nu toe in de exploitatie van ’t Hoog I opgenomen. Dat mag volgens de accountant niet en daarom worden die kosten er nu weer uitgehaald. De grondexploitatie wordt daardoor gunstig beïnvloed, maar uiteraard is dat geen echt voordeel. Het bedrag (bijna 2 miljoen) wordt als het ware overgeheveld naar een andere reserve en vanuit die reserve wordt dan het fietspad gefinancierd, met andere woorden: dit is een vestzak – broekzak voordeel.

Nog een andersoortige tegenvaller: de kosten van de renovatie van de zgn. Dubbele Sluis in de Elshoutse Zeedijk vallen met ruim 50 duizend euro tegen. Op advies van o.a. de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed zijn er andere materialen voor de restauratie gebruikt en ook andere kosten zoals renovatie van het fietspad op die sluis vallen hoger uit. Een meevaller wellicht is dat de kosten van de sluisdeuren niet hoger uitvallen dan verwacht; eerder zag het er nog naar uit dat ook die kosten uit de hand zouden lopen, maar door de keuze van een andere leverancier konden die kosten toch binnen het beschikbare budget blijven.

Zoals gezegd: volgende week de laatste raadsvergadering van dit kalenderjaar, daarna begint het kerstreces. Ik wens u alvast fijne feestdagen.

Kees Musters

Drunen, vrijdag 16 december 2016

Volg mij ook met korte berichtjes op:     www.twitter.com/keesmusters

Nieuwe zaken & columns

Actuele Zaken

Supermarktdag zaterdag 22 juni

Komende zaterdag 22 juni, organiseert Gemeentebelangen een supermarktdag. Hierbij gaan de leden van de fractie op pad en zullen zij de verschillende kernen bezoeken om

Lees meer
Actuele Zaken

Openbare bijeenkomst Gemeentebelangen Maandag 10 juni, 20.00 uur

𝗛𝗼𝗲 𝗴𝗮𝗮𝘁 𝗛𝗲𝘂𝘀𝗱𝗲𝗻 𝗱𝗲 𝗸𝗼𝗺𝗲𝗻𝗱𝗲 𝗷𝗮𝗿𝗲𝗻 𝘃𝗲𝗿𝗱𝘂𝘂𝗿𝘇𝗮𝗺𝗲𝗻? Bij deze nodigen wij jullie uit voor de openbare bijeenkomst Gemeentebelangen, waarbij met de fractieleden over allerlei thema’s

Lees meer