Search
Close this search box.

Actuele Zaken & Columns.

17-04-2015: Klachten en bezwaren

Deel deze column:

Toename aantal bezwaren

Vorige week verschenen de jaarverslagen bezwaarschriften en klachten over het jaar 2014. Daaruit blijkt dat het aantal ingediende bezwaren in het afgelopen jaar aanzienlijk is gestegen ten opzichte van 2013; het aantal klachten bleef praktisch gelijk.

Als een burger het niet eens is met een besluit van een bestuursorgaan (burgemeester, college of de gemeenteraad), dan kan men tegen dat besluit een bezwaar indienen bij de bezwarencommissie, een onafhankelijk orgaan dat die bezwaren moet behandelen. De bezwarencommissie brengt vervolgens advies uit aan het bestuursorgaan. Dat advies kan zijn dat het bezwaar gegrond of ongegrond wordt geacht; regelmatig komt het ook voor dat besluiten op zich wel correct genomen zijn, maar dat de onderbouwing en/of motivering niet deugt. Het bestuursorgaan (meestal het college) kan het advies naast zich neer leggen, maar in de meeste gevallen houdt men wel rekening met het advies en volgt er een nieuw besluit.

In 2014 werden er 170 bezwaren ingediend. In 2011 waren er dat nog meer (182), maar in de jaren daarna daalde dat aantal weer naar 122 in 2012 en 94 in 2013. Nu dus weer een grote stijging, die voornamelijk wordt veroorzaakt door een aantal bezwaren tegen versobering van de WMO (74 bezwaren) en een aantal bezwaren tegen de lastbeperking op een aantal bruggen in het buitengebied (17). Het aantal afgehandelde bezwaarschriften in 2014 was 166. Van die afgehandelde bezwaarschriften werd maar 2% gegrond verklaard; opvallend is ook dat 54% van de bezwaarschriften weer werd ingetrokken zonder verdere formele behandeling. Meestal worden de adviezen van de commissie ook keurig opgevolgd en volgt er een nieuw besluit of een verbeterde onderbouwing. Slechts in één geval is het college afgeweken van het advies van de commissie; de bezwaarmaker zou dan in beroep kunnen gaan bij de rechter maar dat is niet gebeurd.

De eindconclusie van de Commissie van Bezwaarschriften is dat de kwaliteit van de besluitvorming in de Gemeente Heusden als goed kan worden beoordeeld. Men baseert die conclusie op het geringe aantal gegrond-verklaringen en het grote aantal weer ingetrokken bezwaren. Ten opzichte van 2013 is er geen sprake van een grote verbetering maar gelet op het aantal gegrond-verklaringen zit dat er eigen ook niet meer in.

En dan zijn er ook nog de klachten. Niet te verwarren met meldingen over allerlei zaken die niet op orde zijn zoals losliggende tegels e.d. Van een klacht is sprake als men zich onjuist behandeld voelt, bijvoorbeeld omdat er niet adequaat gereageerd wordt op een melding of als men onheus bejegend wordt door een ambtenaar. De gemeente Heusden kent een speciale klachtenverordening op basis waarvan men die klachten kan indienen. Maar het aantal ingediende klachten is gering. In 2013 ging het om 13 klachten; in 2014 was dat 14 klachten. Als er een klacht wordt ingediend, dan probeert men die eerst informeel af te handelen. Men neemt contact op met de betreffende indiener en probeert op die manier tot een vergelijk te komen. Lukt dat niet, dan volgt een formele afhandeling van de klacht, maar dat komt slechts zelden voor. In 2014 werd slechts één klacht formeel afgehandeld. Vaak hoor je de stelling dat je van klachten kunt leren en vaak is dat ook het geval en leiden bepaalde klachten tot verbeteracties, bijvoorbeeld aanpassingen in procedures of in documenten. In 2014 was daar echter geen sprake van.

Drunen, vrijdag 17 april 2015

Kees Musters

Volg mij ook met korte berichtjes op:     www.twitter.com/keesmusters

 

 

 

Nieuwe zaken & columns