Search
Close this search box.

Actuele Zaken & Columns.

17-05-2019: Bestuur

Deel deze column:

Aantal bezwaren en klachten stabiel

De Commissie Bezwaarschriften heeft haar Jaarverslag 2018 naar het college gestuurd; daarnaast is ook het Jaarverslag Klachten vastgesteld. Uit beide Jaarverslagen kun je afleiden dat het aantal bezwaren en klachten bij de gemeente Heusden in de afgelopen jaren en nu dus ook in 2018 redelijk stabiel is gebleven.

Elke belanghebbende kan een bezwaar indienen tegen besluiten van het gemeentebestuur; dat kunnen besluiten zijn van de gemeenteraad, van het college of van de burgemeester. Die bezwaren kunnen schriftelijk worden ingediend bij een onafhankelijke bezwarencommissie, die vervolgens (meestal na een zitting waarbij alle partijen ook gehoord kunnen worden) tot een gemotiveerde uitspraak over het bezwaarschrift komt. Die uitspraak is niet bindend, maar heeft de status van een advies aan de gemeenteraad, het college of de burgemeester. Die kunnen de uitspraak naast zich neer leggen, maar in verreweg de meeste gevallen wordt het advies wel opgevolgd en dat kan zijn dat het besluit in stand blijft, of er komt een nieuw besluit of het besluit blijft in stand met een betere motivatie. Slechts in twee (van de 83) gevallen heeft het college uiteindelijk het advies van de commissie niet opgevolgd.

In 2018 werden 90 bezwaarschriften bij de commissie ingediend. In totaal werden er in 2018 ca. 21.000 besluiten genomen waartegen bezwaar mogelijk was en in dat licht bezien is het aantal van 90 natuurlijk minimaal. Het aantal van 90 ligt iets hoger dan in 2017 toen er nog 81 bezwaarschriften werden ingediend.
83 bezwaarschriften werden behandeld en afgerond; drie daarvan werden gegrond verklaard; een groot deel van de bezwaarschriften werd ongegrond verklaard (34) en bijna net zoveel bezwaren werden (vaak na overleg met de betrokkenen) weer ingetrokken (29). In 16 gevallen werd het bezwaar wel gegrond verklaard maar kon dat toch in stand blijven met een betere motivering.
Van de 83 afgehandelde bezwaren hadden de meeste betrekking op bouwen (22); bij het beleidsonderdeel handhaving waren er 18 bezwaren en 14 bezwaren hadden betrekking op verkeersmaatregelen.

De commissie concludeert in haar rapport dat de kwaliteit van de besluitvorming in Heusden op orde is. Wel vraagt de commissie meer aandacht voor goede communicatie en pre-meditation in de verschillende fasen van besluitvorming; op die wijze kan namelijk een bezwaar al vaak voorkomen worden. De tijdigheid bij de afhandeling van bezwaren blijft ook een voortdurend punt van zorg. De wettelijke termijn van afhandeling is 12 weken (kan eenmaal nog verlengd worden tot 18 weken) en in het overgrote deel van de gevallen wordt die termijn van 12 weken ook wel gehaald (83%, maar toch blijft dat een punt van aandacht).

Het Jaarverslag Klachten biedt weinig verrassingen. Er is in Heusden een klachtenverordening: inwoners kunnen wanneer ze zich niet correct behandeld voelen, een klacht indienen bij een klachtencoördinator. In 2018 is dat 22 keer gebeurd (in 2017 was dat 21 keer).
Van die 22 klachten werden 16 informeel afgehandeld, d.w.z. in onderling overleg werd de kwestie besproken en afgedaan. Slechts 5 klachten werden formeel afgehandeld en 1 klacht werd buiten behandeling gesteld. In totaal werden 8 klachten gegrond verklaard en ook 8 ongegrond. Van 5 klachten was de gegrondheid niet meer vast te stellen. De meeste klachten (8) gingen over lange wachttijden en 5 klachten hadden betrekking op een onheuse bejegening.
Bij de Nationale Ombudsman werden in 2018 9 klachten ingediend, maar die hebben geen van allen tot een uitspraak van de ombudsman geleid. Ze werden niet in onderzoek genomen of de behandeling werd tussentijds beëindigd.

 

Drunen, vrijdag 17 mei 2019

Kees Musters

 

Volg mij ook met korte berichtjes op:     www.twitter.com/keesmusters

Nieuwe zaken & columns

Actuele Zaken

Supermarktdag zaterdag 22 juni

Komende zaterdag 22 juni, organiseert Gemeentebelangen een supermarktdag. Hierbij gaan de leden van de fractie op pad en zullen zij de verschillende kernen bezoeken om

Lees meer
Actuele Zaken

Openbare bijeenkomst Gemeentebelangen Maandag 10 juni, 20.00 uur

𝗛𝗼𝗲 𝗴𝗮𝗮𝘁 𝗛𝗲𝘂𝘀𝗱𝗲𝗻 𝗱𝗲 𝗸𝗼𝗺𝗲𝗻𝗱𝗲 𝗷𝗮𝗿𝗲𝗻 𝘃𝗲𝗿𝗱𝘂𝘂𝗿𝘇𝗮𝗺𝗲𝗻? Bij deze nodigen wij jullie uit voor de openbare bijeenkomst Gemeentebelangen, waarbij met de fractieleden over allerlei thema’s

Lees meer