Search
Close this search box.

Actuele Zaken & Columns.

17-06-2016: Voorjaarsnota 2016

Deel deze column:

Het blijft passen en meten!

Na Jaarrekening 2015 en de Eerste Bestuursrapportage 2016 is het nu tijd om te kijken naar het financieel perspectief voor de komende jaren. Dat doen we in de zgn. Voorjaarsnota, de opmaat naar de begroting voor 2017 met een doorkijkje naar de jaren daarna.

Uitgangspunt voor die Voorjaarsnota (VJN) is natuurlijk het eindsaldo van de huidige begroting en die uitgangspositie was best gunstig. Zo sloot de begroting voor 2017 met een saldo van 600 duizend positief. Met dat bedrag beginnen we dus ook in de VJN, maar kijken we helemaal onder aan de streep, dan staat er een negatief bedrag van 617 duizend euro, m.a.w. een achteruitgang van 1,2 miljoen in een jaar tijd. Dat wordt voor een belangrijk deel veroorzaakt door de grondexploitatie die in de Bestuursrapportage al verwerkt zit, maar die natuurlijk ook effect heeft op de financiële ruimte in de komende jaren. Maar er zijn meer oorzaken. Voor het Sociaal Domein (zorg, jeugdzorg en participatie) is extra personeel nodig om alle taken naar behoren uit te voeren. Dat kost de gemeente 175 duizend euro. Voor renovatie van de kunstgrasvelden bij RKDVC en VV Haarsteeg trekt het college 115 duizend euro uit en voor de viering van 700 jaar stadsrechten zit 25 duizend euro in de begroting 2017 (maar ook nog 125 duizend euro voor 2018). In het coalitieakkoord staat dat de gemeente deze raadsperiode een energiebesparing van 15% moet realiseren. Daarvoor gaat men intensief samenwerken met Energiecoöperatie Heusden. De kosten gaan echter zoals altijd voor de baat uit. Er is een investeringsbedrag van 1 miljoen geraamd; daarnaast is ook nog extra personele inzet nodig. De kosten voor 2017 zijn 40 duizend euro, maar dat bedrag loopt in de jaren daarna verder op naar 115 duizend. De grootste kostenpost is de bedrijfsvoering. Met name de ICT vraagt veel extra geld: 220 duizend euro in 2017; in de jaren daarna loopt dat zelfs op naar 313 duizend. Voor nieuw beleid is een stelpost van 75 duizend euro opgenomen en voor de uitvoering van lopende projecten 50 duizend euro per jaar.

Tot zover een kleine bloemlezing van voorstellen uit de VJN 2016. Zoals gezegd, de begrotingsruimte voor 2017 die in eerste instantie beschikbaar was (600 duizend positief), blijkt met de voorstellen helemaal uitgeput te zijn. Sterker nog, de ruimte is 617 duizend euro negatief geworden. Hoe zit dat voor de jaren daarna. Welnu, als je de jaren 2017 t/m 2020 samen neemt, dan begint de VJN met een positief bedrag van ruim 4 miljoen; die ruimte is onderaan de streep volledig opgesoupeerd. Met andere woorden: in 4 jaar tijd valt de begrotingsruimte met 4 miljoen terug en dat is een forse achteruitgang. In combinatie met de zorgelijke resultaten uit Jaarrekening 2015 (met name de grondexploitatie) en de forse tegenvallers uit de Eerste Bestuursrapportage 2016 is dat meer dan voldoende reden om de financiële vinger aan de pols te houden. Vorig jaar was ik nog voorzichtig positief bij de beoordeling van de VJN en Begroting, maar die positieve ontwikkeling heeft zich niet doorgezet. In tegendeel, ik zie op dit moment meer bedreigingen dan kansen. Maar misschien ben ik te somber, alles hangt af van de verdere economische ontwikkeling. Als de economie zich verder herstelt en de werkgelegenheid weer toeneemt, dan kan dat zo maar weer een omslag voor de gemeentelijke financiën betekenen.

 

Kees Musters

Drunen, vrijdag 17 juni 2016

Volg mij ook met korte berichtjes op:     www.twitter.com/keesmusters

 

 

Nieuwe zaken & columns