Search
Close this search box.

Actuele Zaken & Columns.

18-06-2021: Eerste bestuursrapportage 2021

Deel deze column:

Begrotingssaldo 2021 verandert nauwelijks

Er zijn elk jaar twee momenten in het jaar waarop de gemeente bekijkt of de begroting over het lopende jaar moet worden bijgesteld. Die bijstellingen, de eerste na 4 maanden, de tweede na 8 maanden, worden dan in een bestuursrapportage opgenomen. In de raadsvergadering van 6 juli wordt de eerste bestuursrapportage over 2021 behandeld.

Op het eerste oog verandert er niet zoveel:  het begrotingssaldo voor 2021 was aanvankelijk 170.000 euro negatief, na deze rapportage is het 196.000 negatief. Dat is nou niet bepaald wereldschokkend te noemen. Het structurele effect op de begrotingen in de jaren na 2021 is zelfs licht positief. De aanpassingen in 2021 mogen in totaliteit dan wel meevallen, toch vallen er wel enkele kanttekeningen bij te maken.
Op de eerste plaats zijn er diverse meevallers die te maken hebben met uitstel van investeringen om uiteenlopende redenen. Bijvoorbeeld de kapitaallasten die waren opgenomen voor mitigerende maatregelen GOL; de GOL is aanzienlijk vertraagd door de beroepsprocedure bij de Raad van State die nog altijd geen uitspraak heeft gedaan over de vele bezwaren die zijn ingediend (wellicht volgende week???). Als gevolg daarvan zijn geplande investeringen ook uitgesteld en dus ook geen kapitaallasten, voordeel in de begroting 2021 is 138.000. Een investering in watervelden voor de twee hockeyverenigingen werd als gevolg van ongunstige weersomstandigheden pas dit jaar afgerond. De watervelden werden begin dit jaar pas opgeleverd; de kapitaallasten beginnen dan pas in 2022 te lopen en dus een voordeel in 2021 van bijna 70.000 euro.

In het sociaal domein valt op dat het bedrag voor de bijzondere bijstand aanzienlijk moet worden bijgesteld met maar liefst 3 ton. De totale uitgaven vorig jaar waren bijna 9 ton en dat lijkt een structureel bedrag te gaan worden. Als je kijkt wat nu de grootste uitgavenposten binnen die 9 ton zijn, dan vallen er twee posten op: de zgn. financiële transacties (368.000) en de collectieve ziektekostenverzekering (216.000). Voor directe levensbehoeften wordt merkwaardig genoeg veel minder geld uitgegeven (120.000). De hogere kosten blijken vooral veroorzaakt te worden door een extra beroep door statushouders en door het grote aantal inwoners dat gebruik maakt van bewindvoering. Overigens is dit niet uniek voor Heusden; ook in andere gemeenten rijzen deze kosten de pan uit. In Waalwijk bedroegen de kosten in 2020 ruim 1,2 miljoen.

Op de uitgaven op ICT gebied zijn er ook nogal wat aanpassingen. De gemeenten gaat over op andere ICT-systemen die niet aangekocht worden maar men gaat gebruik maken van abonnement-licenties. Daardoor kunnen er geen aankoopkosten geactiveerd worden en dus zijn er geen kapitaallasten meer. Die vallen vrij, maar in de plaats daarvan komen de jaarlijkse abonnementskosten. Dat leidt op dit moment tot nadelige verschillen; op termijn worden die extra kosten weer terugverdiend.

In de begroting was een netto-investering van 6 ton opgenomen voor restauratie van de Doeverensche Sluis. Dat bedrag blijkt echter veel te laag te zijn ingeschat. Bij aanbesteding van het werk bleek dat er aanzienlijk meer werk te verrichten was dan gedacht. De muren bleken 3 steens dik te zijn en niet enkelsteens zoals aanvankelijk aangenomen. De totale renovatiekosten komen nu bruto uit op ruim 1 miljoen euro. Daar staat tegenover dat de gemeente een tweetal subsidies tegemoet kan zien: de provincie heeft een bedrag van 384 duizend euro toegezegd en het Platform De Langstraat heeft 40.000 euro toegezegd voor de aanleg  van een trap en steiger. Daarmee rekening houdend blijft er netto 660.000 euro over als investeringsbedrag en dan komen we toch weer in de buurt van de oorspronkelijke 6 ton. Extra lasten in de jaarlijkse begroting bedragen 2.100 euro en dat valt dan toch weer mee.

Drunen, vrijdag 18 juni 2021

Kees Musters

Volg mij ook met korte berichtjes op:     www.twitter.com/keesmusters           

Nieuwe zaken & columns