Search
Close this search box.

Actuele Zaken & Columns.

19-01-2018: Waterplan

Deel deze column:

Waterplan ligt momenteel ter inzage

De gemeente Heusden werkt momenteel aan een nieuw beleidsplan voor het waterbeheer in onze gemeente. Nog maar enkele jaren terug werd gesproken van een Rioleringsplan of Beleidsplan Riolering o.i.d., maar tegenwoordig gaat het veel verder. Het beleidsplan wat nu voorligt heeft betrekking op het totale watersysteem in onze gemeente en alles wat daarmee samenhangt zoals duurzaamheid, waterkwaliteit en klimaatverandering. Overigens niet helemaal nieuw als je kijkt hoe we in de gemeente Heusden in de afgelopen jaren met het aspect van water zijn omgegaan. Zie bijvoorbeeld het systeem van waterbeheer in Vlijmen-noord.

Het aspect van klimaatverandering speelt een essentiële rol in de benadering van het waterbeheer. We kennen allemaal de verschijnselen: langere perioden van droogte in de zomer, de opwarming van de aarde, maar ook perioden met stevige regenbuien. Soms extreme regenbuien waar het huidige rioolstelsel absoluut niet op berekend is met alle gevolgen van dien: straten die blank komen te staan en soms zelfs wateroverlast in de huizen. In het laatste geval dienen er maatregelen genomen te worden want overlast in woningen is natuurlijk niet acceptabel. Maar met water op straat zullen we in de toekomst gewoon rekening moeten houden, ook al brengt dat (gedurende korte tijd) enige hinder met zich mee. Een rioolstelsel dat extreme regenval moet kunnen verwerken is nou eenmaal technisch en financieel gezien niet haalbaar.

De gevolgen van de klimaatverandering moeten we met diverse maatregelen kunnen opvangen, maar we willen meer. We willen ook een duurzaam watersysteem, waarbij bijvoorbeeld hemelwater wordt gescheiden van afvalwater. Want het is natuurlijk doodzonde om relatief schoon hemelwater te vermengen met vuil afvalwater om vervolgens de totale hoeveelheid weer schoon te moeten maken. Scheiding dus van schoon hemelwater en afvalwater, waarbij we bovendien dat afvalwater ook steeds meer als grondstof gaan zien. In dat afvalwater zitten namelijk allerlei stoffen zoals fosfaten die op zich nog best nuttig gebruikt kunnen worden.
Verder willen we ook graag mooi en schoon water dat onderdeel is van de stedelijke omgeving. Zowel water als groen moeten ordende principes worden bij het vormgeven van onze leefomgeving. Heusden wil dat allemaal bereiken op de Heusdense manier, d.w.z. samen met inwoners en bedrijven. Inwoners worden gestimuleerd om ook zelf maatregelen te nemen. Er komt bijvoorbeeld een stimuleringsregeling om regenwater op het eigen perceel te ontkoppelen van de riolering en op eigen terrein op te vangen (infiltratie). In het voorliggend waterplan is daar ook geld voor uitgetrokken. En daarnaast heeft de gemeente natuurlijk ook de reguliere zorgplicht: op een doeltreffende wijze werken aan het beheer van afvalwater, hemelwater, grondwater en oppervlaktewater.

Verreweg de belangrijkste maatregel in de komende jaren is de afkoppeling van hemelwater van de riolering. De “oude” doelstelling was om 30% van alle openbare verhardingen in 60 jaren af te koppelen, maar nu al is duidelijk dat daarmee de gevolgen van klimaatverandering niet in voldoende mate kunnen worden opgevangen. Daarvoor is minimaal een percentage van 60% noodzakelijk. Daarnaast is de afkoppeling van woningen en bedrijven nog noodzakelijk. Daartoe wordt zoals al eerder gemeld een stimuleringsregeling ingesteld, maar er komt ook een waterverordening. Op basis van die verordening kunnen inwoners en bedrijven straks ook verplicht worden om af te koppelen, maar zover is het nu nog niet.

Al die maatregelen kosten veel geld aan investeringen en aan personele capaciteit en die kosten moeten gedekt worden vanuit de rioolheffing. Als we inderdaad de ambitie van 60% willen realiseren, dan vraagt dat volgens de huidige kostenberekening een jaarlijkse investering in voorzieningen van 472 duizend euro, terwijl de extra personele kosten zullen uitkomen op 270 duizend euro per jaar. Dat moet dan allemaal betaald worden uit de rioolheffing. Dat tarief bedraagt momenteel ca. 170 euro per jaar en dat zal afhankelijk van het te kiezen beleid gaan oplopen tot ruim 200 euro in 2022 en zelfs 397 euro in 2052, maar dan praten we wel over een periode van 30 jaar.
Het waterplan ligt momenteel ter inzage en ook op deze site kunt u het waterplan nalezen (zie de actueel-pagina); iedereen kan tot 7 februari een zienswijze op het plan indienen. Die zienswijze kan indien wenselijk in het plan verwerkt worden en vervolgens zal de gemeenteraad op 3 juli het plan in een raadsvergadering vaststellen.

Kees Musters

Drunen, vrijdag 19 januari 2018

Volg mij ook met korte berichtjes op:     www.twitter.com/keesmusters

Nieuwe zaken & columns

Actuele Zaken

Supermarktdag zaterdag 22 juni

Komende zaterdag 22 juni, organiseert Gemeentebelangen een supermarktdag. Hierbij gaan de leden van de fractie op pad en zullen zij de verschillende kernen bezoeken om

Lees meer
Actuele Zaken

Openbare bijeenkomst Gemeentebelangen Maandag 10 juni, 20.00 uur

𝗛𝗼𝗲 𝗴𝗮𝗮𝘁 𝗛𝗲𝘂𝘀𝗱𝗲𝗻 𝗱𝗲 𝗸𝗼𝗺𝗲𝗻𝗱𝗲 𝗷𝗮𝗿𝗲𝗻 𝘃𝗲𝗿𝗱𝘂𝘂𝗿𝘇𝗮𝗺𝗲𝗻? Bij deze nodigen wij jullie uit voor de openbare bijeenkomst Gemeentebelangen, waarbij met de fractieleden over allerlei thema’s

Lees meer