Search
Close this search box.

Actuele Zaken & Columns.

19-02-2016: Gezondheidsbeleid

Deel deze column:

Gezond in Heusden

Vorige week schreef ik een stukje over de sport in Heusden, deze week gaat het over gezondheid, een onderwerp dat daar wel op aansluit. Aanleiding daarvoor is de vaststelling van de gezondheidsnota 2016-2019 in de raadsvergadering van afgelopen dinsdag. Het gezondheidsbeleid wordt in regionaal verband opgepakt in de regio Hart van Brabant. Negen gemeenten in deze regio waaronder dus Heusden hebben een nota opgesteld, genaamd Nota Publieke Gezondheid Midden-Brabant 2016-2019. Dat is overigens niet vrijblijvend want de Wet Publieke Gezondheidszorg verplicht alle gemeenten om eens in de vier jaren een dergelijke nota op te stellen. De nota bevat naast het regionale beleid ook nog een hoofdstuk dat specifiek op de gemeente Heusden betrekking heeft.

De nota borduurt voort op al bestaand beleid en beschrijft diverse doelstellingen en ambities. Zo worden als belangrijke ambities genoemd:

–          Jongeren onder de 18 drinken geen alcohol

–          Kinderen hebben een gezond gewicht

–          Het ziekteverzuim van leerlingen neemt af

Deze regionale ambities worden nog aangevuld met de volgende lokale ambities:

–          De leefstijl van de inwoners van Heusden verbetert

–          Meer samenwerking tussen maatschappelijke organisaties op het gebied van zorg

–          Beperking alcoholgebruik bij volwassenen

Met de uitvoering van deze nota is een bedrag van 555 duizend euro gemoeid. Dat bedrag is opgenomen in de begroting van de GGD en wordt besteed aan tal van projecten die al dan niet in samenwerking met andere organisaties worden uitgevoerd. Het voert op deze plaats te ver om al die projecten te gaan benoemen, maar in de nota kunt u diverse voorbeelden vinden. De totale jaarlijkse bijdrage aan de GGD vanuit Heusden is overigens ruim 1,2 miljoen per jaar.

Uit de GGD-monitor blijkt dat het met de gezondheid van de Heusdense inwoners best goed gaat. Natuurlijk moet je altijd naar verbetering blijven streven en zijn er ook wel knelpunten. De GGD heeft een factsheet gepubliceerd waarin de Heusdense bevolking wordt vergeleken met de gehele regio Hart van Brabant en dan blijkt dat we hier in Heusden over de gehele linie vergelijkbare resultaten scoren. Een paar voorbeelden: de meeste bewoners voelen zich goed gezond (ruim 80%), Een kleine 20% van de 65+ voelt zich psychisch ongezond, ruim 80% van de kinderen is lid van een club, 4% van de kinderen heeft geen zwemdiploma en 30% van de kinderen zit 14 uur of meer per week achter de computer. En zo zijn er meer vergelijkbare resultaten. Slechts op enkele punten wijkt Heusden stevig af van de regio. Zo blijken relatief weinig inwoners (22%) aan vrijwilligerswerk te doen, in de regio ligt dat op 27%. Ook telt de gemeente Heusden relatief minder mantelzorgers bij de 65+ (9%, in de regio 14%). Bij de beoordeling van de leefstijl valt op dat het aantal aandachtsleerlingen hoger ligt dan in de regio (41% in Heusden, 38% in de regio). Het betreft hier leerlingen uit de 2e klas voortgezet onderwijs. Ook het alcoholgebruik bij deze doelgroep ligt in Heusden met 18% hoger dan in de regio (15%). Bij de volwassenen scoort Heusden iets slechter met overgewicht en overmatig drinken, maar weer iets gunstiger met obesitas en roken.

De nota is vastgesteld voor de komende vier jaren en zal nu worden uitgewerkt met jaarlijkse uitvoeringsnota’s. Verder zal er in 2017 een tussenevaluatie plaatsvinden met mogelijke bijstellingen van beleid en in 2019 vindt dan de eindevaluatie plaats.

 

 

Kees Musters

Drunen, vrijdag 19 februari 2016

Volg mij ook met korte berichtjes op:     www.twitter.com/keesmusters

 

Nieuwe zaken & columns