Search
Close this search box.

Actuele Zaken & Columns.

19-04-2019: Strategische agenda Hart van Brabant

Deel deze column:

Leefomgeving en Milieu

Regio Hart van Brabant kent drie programmalijnen waarop de regio met name actief is: Mens en Samenleving, Leefomgeving en Milieu en Economie. Zoals vorige week al aangekondigd wil ik deze keer ingaan op het programma Leefomgeving en Milieu, beleidsterreinen die natuurlijk nauw met elkaar verweven zijn. Kernwoorden bij dit programma zijn dan ook:

  • Klimaatbestendig
  • Aantrekkelijk
  • Bereikbaar

Deze drie aspecten probeert men samen te brengen door integraal te werken in zgn. gebiedsopgaven. Nu al in uitvoering zijn de gebiedsopgaven A58, N261/N269 en de Loonse en Drunense Duinen + schil.

Klimaatbestendig

Belangrijke vraag is: wat doet de regio op het gebied van milieubeleid en waar begint het lokale beleid. De Regio Hart van Brabant heeft in het afgelopen jaar al een pilot gedraaid met een Regionale Energie Strategie (RES). Deze strategie wordt nu uitgebouwd tot een REKS, d.w.z. de K van klimaatbeleid wordt aan de strategie toegevoegd. Het klimaat- en energiebeleid raakt direct de drie pijlers van het regionale beleid: smart industry, smart logistics en smart leisure. Het regionale beleid bevordert dan ook bijvoorbeeld zaken als elektrificatie van het wagenpark, zorgen voor meer E-laadpunten, energieneutrale stadsdistributie, energieneutrale concessies voor het regiovervoer, afvalverwerking en vooral ook het terugdringen van het huishoudelijk afval.

Aantrekkelijk

Hier gaat het vooral om verbetering c.q. vergroting van het ecologisch kapitaal: bevordering en uitbreiding van natuurnetwerken en nieuwe natuur, ecologische verbindingszones, aanleg faunapassages e.d. Daarnaast is er ook aandacht voor leegstand in zowel het stedelijk gebied als het buitengebied (vrijkomende agrarische bebouwing). Aspecten als biodiversiteit, klimaatadaptatie, duurzame energieopwekking komen aan de orde. En men is ook op zoek naar nieuwe samenwerkingsvormen met andere partners zoals andere regio’s en/of de provincie.

Bereikbaarheid

Men wil de agglomeratiekracht sterk verbeteren en daarbij is de bereikbaar van de regio, zowel intern als extern, van essentieel belang. Men zoekt daarbij steeds meer naar “slimme oplossingen”, de smart mobility. Alleen maar meer asfalt kan de oplossing niet zijn, men zoekt ook naar nieuwe vervoerssystemen, waarbij de duurzaamheid een belangrijke rol speelt, denk aan emissieloos vervoer, verbetering van het openbaar vervoer, bevordering van het gebruik van de fiets en veilige snelfietsroutes.

Het programma Leefomgeving en Milieu omvat in totaal 11 doelen met indicatoren; die doelen probeert men te bereiken d.m.v. 22 activiteiten. Regionaal beleid heeft meerwaarde als gemeenten collectief, maar ook individueel profiteren. Je hoeft als gemeente niet elke keer het wiel opnieuw uit te vinden. Samen dingen uitzoeken kan veel efficiënter en dus goedkoper werken. En zaken als bereikbaarheid en milieu overschrijden natuurlijk de gemeentegrenzen en zelfs de regiogrenzen. Maar we moeten waken voor overlappingen. Daar waar het regionale beleid ophoudt, kan het gemeentelijk beleid beginnen en aan de andere kant moet het gemeentelijk beleid in lijn met het regionale beleid liggen. Het gemeentelijk en het regionale beleid moeten elkaar juist versterken.

 

Drunen, vrijdag 19 april 2019

Kees Musters

 

Volg mij ook met korte berichtjes op:     www.twitter.com/keesmusters

Nieuwe zaken & columns