Search
Close this search box.

Actuele Zaken & Columns.

20-11-2015: Begrotingsdebat

Deel deze column:

Komt er een Verenigde Vergadering?

De jaarlijkse begrotingsvergadering in de gemeenteraad Heusden bood dit jaar weinig verrassingen. In het verleden was de begrotingsvergadering het jaarlijkse hoogtepunt in de lokale politiek. Maar die tijd is al lang voorbij. Er wordt al jaren gewerkt met een redelijke strakke begrotingscyclus, waarbij de uitgangspunten voor de nieuwe begroting eigenlijk al worden vastgesteld bij de Voorjaarsnota, die al in juli wordt behandeld. Gevolg is dat bij de begroting nauwelijks nog nieuwe zaken aan bod komen. Toch blijft de begrotingsvergadering het tijdstip waarop partijen d.m.v. moties en soms ook amendementen (wijzigingsvoorstellen) hun wensenlijstje kenbaar kunnen maken.

Dit jaar werd daar nauwelijks gebruik van gemaakt. Het CDA kwam met een amendement om de toeristenbelasting af te schaffen, maar dat was een kansloze missie. Het voorstel werd alleen gesteund door het CDA zelf; de overige fracties stemden allemaal tegen. Vorige week heb ik al uitvoerig stil gestaan bij de toeristenbelasting, dus nu ga ik daar maar niet verder op in.

D66 kwam met vier moties; twee daarvan werden nog tijdens het debat weer ingetrokken, de andere twee werden allebei met grote meerderheid verworpen. Eén van de verworpen D66-moties ging over het langzaam verkeer. D66 vroeg in die motie aan het college om alle maatregelen ten bate van fietsers en voetgangers ook uit te voeren. Het handelt daarbij om allerlei fietspaden die ook in het Gemeentelijk Verkeers- en VervoersPlan genoemd worden. Die plannen worden op termijn ook allemaal uitgevoerd, maar D66 wil daar kennelijk een forse versnelling in aanbrengen. Op zich natuurlijk een sympathiek streven, maar daar zit een gigantisch kostenplaatje aan vast. Als je al die maatregelen inderdaad op korte termijn wil realiseren, dan moet je ook aangeven hoe je dat wil financieren en dat aspect kwam in de motie helaas niet terug. Die middelen zijn op korte termijn ook niet beschikbaar; er is geld voor allerlei voorzieningen, zowel voor langzaam als snelverkeer, in de meerjarenbegroting opgenomen, maar niet alles kan tegelijk. De motie werd dan ook met overgrote meerderheid verworpen. Dat gold ook voor een D66-motie over afval. Daarin werd het college opgedragen om te onderzoeken hoe de afvalberg in Heusden gereduceerd kan worden tot minder dan 66 kg. per inwoner. Op zich ook een loffelijk streven en natuurlijk gebeurt er ook in Heusden veel op dit gebied. Maar plannen moeten ook enig realiteitsgehalte hebben en omdat er binnenkort toch al een evaluatie aan zit te komen van het huidige afvalbeleid had de raad absoluut geen behoefte aan deze motie. Alleen D66 zelf stemde vóór, de rest was tegen.

Dan was er nog een motie van Heusden Eén over de aanleg van glasvezel. Het college werd in die motie opgedragen om te komen met een Plan van Aanpak om een glasvezelnetwerk in alle woonwijken van Heusden te realiseren. Op zich is iedereen natuurlijk voor aanleg van glasvezel, maar dat is toch vooral een verantwoordelijkheid van de betreffende nutsbedrijven. Reden waarom eigenlijk geen enkele fractie die motie wilde steunen; Heusden Eén trok de motie dan ook nog tijdens de vergadering weer in.

Tot slot waren er nog twee moties die wel aangenomen werden. Allebei moties van de fractie Gemeentebelangen, een ervan samen met Heusden Eén. De motie van beide fracties samen ging over de beschikbaarheid van open wifi in openbare gemeentelijke gebouwen. Die motie werd met algemene stemmen aangenomen en het college gaat nu onderzoeken hoe die motie het beste kan worden uitgevoerd.

De laatste motie ging over een initiatief van onze fractie om te komen tot een zgn. Verenigde Vergadering van de negen samenwerkende gemeenten in Hart van Brabant. Momenteel wordt er namelijk gewerkt aan een nieuwe Strategische Meerjarenagenda 2016-2020; binnenkort zal die Agenda ter besluitvorming aan de negen gemeenteraden worden voorgelegd. De raden kunnen dan een zienswijze daarover kenbaar maken en vervolgens wordt die Strategische Agenda vastgesteld door het Algemeen Bestuur. Dat is een werkwijze die bij veel Gemeenschappelijke Regelingen toegepast wordt en die eigenlijk niet erg democratisch genoemd kan worden. Immers de besluitvorming vind uiteindelijk niet plaats door rechtstreeks gekozen politici. De regeling Hart van Brabant kent echter de mogelijkheid van een zgn. Verenigde Vergadering waarbij de negen gemeenteraden bij elkaar komen en samen tot besluitvorming kunnen komen. In de motie van Gemeentebelangen wordt voorgesteld om het initiatief voor een dergelijke Verenigde Vergadering te nemen. De motie werd aangenomen met 16 stemmen vóór en 10 stemmen tegen. En dat was eigenlijk het enige verrassende besluit in de begrotingsvergadering 2015.

 

Kees Musters

Drunen, vrijdag 20 november 2015

Volg mij ook met korte berichtjes op:     www.twitter.com/keesmusters

 

Nieuwe zaken & columns

Actuele Zaken

Supermarktdag zaterdag 22 juni

Komende zaterdag 22 juni, organiseert Gemeentebelangen een supermarktdag. Hierbij gaan de leden van de fractie op pad en zullen zij de verschillende kernen bezoeken om

Lees meer
Actuele Zaken

Openbare bijeenkomst Gemeentebelangen Maandag 10 juni, 20.00 uur

𝗛𝗼𝗲 𝗴𝗮𝗮𝘁 𝗛𝗲𝘂𝘀𝗱𝗲𝗻 𝗱𝗲 𝗸𝗼𝗺𝗲𝗻𝗱𝗲 𝗷𝗮𝗿𝗲𝗻 𝘃𝗲𝗿𝗱𝘂𝘂𝗿𝘇𝗮𝗺𝗲𝗻? Bij deze nodigen wij jullie uit voor de openbare bijeenkomst Gemeentebelangen, waarbij met de fractieleden over allerlei thema’s

Lees meer