Search
Close this search box.

Actuele Zaken & Columns.

21-09-2018: Financieel beleid

Deel deze column:

Coalitieprogramma vertaald in begroting 2019: 3 miljoen nieuw beleid

Afgelopen dinsdag was het Prinsjesdag; het kabinet presenteerde de rijksbegroting 2019. Maar een paar dagen eerder presenteerde het nieuwe college van Heusden zijn eerste begroting. Die begroting verschijnt voor het eerst alleen maar digitaal. Met de link naar de betreffende website onderaan deze tekst kunt u kennis nemen van de gemeentelijke begroting.

De begroting inclusief meerjarenbegroting is zoals elk jaar uiteraard sluitend (nou ja, uiteraard, in het verleden was dat nog wel eens anders). De overschotten lopen op van een bescheiden bedrag in 2019 van 47.000 naar 618.000 in 2022. Ook structureel gezien (begroting exclusief incidentele lasten en baten) ziet het meerjarenperspectief er erg gunstig uit. De nieuwe begroting bevat een fors bedrag aan nieuw beleid en beleidsintensiveringen; in 2019 gaat het daarbij om een totaalbedrag van bijna 3 miljoen euro. Kortom, er is na jaren van bezuinigingen en financiële krapte weer financiële ruimte om iets te doen.

Dat nieuwe beleid was voor een deel al verwerkt in de Voorjaarsnota die in juli jl. werd vastgesteld. Op dat moment werd ook het nieuwe coalitieprogramma gepresenteerd en dat nieuwe coalitieprogramma heeft zijn financiële vertaling gekregen in de nu voorliggende begroting.
Wat zijn zoal de belangrijkste uitgaven voor nieuw beleid?
Welnu, in het coalitieprogramma was al aangegeven dat men in de komende jaren extra aandacht wil gaan besteden aan het onderhoud van de openbare ruimte. In de afgelopen jaren is daar stevig op bezuinigd en een inhaalslag op dit punt is wel gewenst. In de nieuwe begroting is er 500 duizend euro per jaar uitgetrokken voor extra wegenonderhoud. Voor de uitvoering van het al vastgestelde Groenstructuurplan is ruim 111 duizend euro per jaar uitgetrokken en ook de ambtelijke capaciteit voor Beleid en Beheer Openbare Ruimte wordt uitgebreid (kosten 300 duizend per jaar). Voor onderhoud gemeentelijke gebouwen wordt ook nog eens 300 duizend euro per jaar uitgetrokken. En dan is er nog een stelpost voor het Gemeentelijk Verkeer en Vervoerplan, het GVVP, van op termijn 200 duizend per jaar.

Ook het Veiligheidsbeleid krijgt in het coalitieprogramma de nodige prioriteit. Voor beleid op het gebied van ondermijning, zorg en veiligheid wordt de ambtelijke capaciteit ook uitgebreid, kosten ca. 100.000 euro. Een zelfde bedrag wordt ook uitgetrokken voor Informatiebeveiliging. En er komt een extra BOA, een Buitengewoon Opsporingsambtenaar voor bestrijding hondenoverlast en afvaldumping en dat soort zaken. Die BOA kost 60.000 per jaar.

Voor sport en beweging wordt ook het nodige extra geld uitgetrokken. Voor de exploitatie van zwembad ’t Run is 150.000 euro per jaar uitgetrokken, voor het beheer en schoonmaak van sporthal Dillenburcht 85.000 euro per jaar en 40.000 euro per jaar voor vervanging van de atletiekbaan in sportpark De Schroef.
De wijkbudgetten worden verdubbeld met 60.000 euro per jaar extra. Met dat budget probeert de gemeente in de komende jaren de burgerparticipatie verder vorm te geven.
Natuurlijk krijgt ook milieubeleid de nodige prioriteit. Veel maatregelen op dit gebied zitten al in de bestaande begroting via bijvoorbeeld het Waterplan of het Groenstructuurplan, maar er wordt daarnaast nu ook een ton uitgetrokken voor nieuwe innovatieve projecten. En voor duurzaamheidsmaatregelen aan de gemeentelijke gebouwen wordt gemiddeld een ton per jaar uitgetrokken.
De formatie t.b.v. het zorgbeleid, ofwel het Sociaal Domein wordt uitgebreid met ruim 2 fte’s en dat kost ruim 140 duizend euro. Daarnaast wordt verwacht dat de kosten van het sociaal domein voor de WMO, maar ook jeugdbeleid fors zullen toenemen. Men trekt daar bijna 1 miljoen extra voor uit.

Tot zover een kleine selectie van nieuw beleid uit de begroting 2019 en volgende jaren. Toch een heel ander beeld dan we in de afgelopen jaren gewend waren. Ook op andere punten ziet de begroting er positief uit. De Algemene Reserve blijft in de komende jaren ruim boven de minimaal gewenste 10 miljoen. De OZB wordt alleen maar verhoogd met de inflatiecorrectie van 2,4%, de rioolheffing gaat conform het vastgestelde Waterplan wel redelijk fors omhoog van 164 naar 173 euro; maatregelen uit het Waterplan zoals i.v.m. de klimaatadaptatie (o.a. ontkoppelen van hemelwater) moeten hieruit betaald worden. En ook de afvalstoffenheffing wordt in 2019 aanzienlijk duurder. Het tarief voor inworp restafval blijft gelijk, nl. 2,30 per inworp, maar er komen ook tarieven voor de nu nog gratis lediging van de GFT en de PMD-container, 1 euro voor de kleine containers, 1,70 voor de grote containers. Bovendien wordt het vastrecht met 5 euro verhoogd. Voor een gemiddeld gezin komt dat neer op ongeveer 184 euro per jaar. Enkele weken terug heb ik al een keer toegelicht waarom deze verhoging noodzakelijk is. Overigens, op basis van die 184 euro per jaar is een gemiddeld gezin nog altijd goedkoper uit dan met het oude inzamelsysteem en aanzienlijk goedkoper dan een gemiddeld gezin in Nederland.

Al met al een begroting waar de coalitiepartijen trots op kunnen zijn. U kunt de gehele begroting lezen via onderstaande link:

http://heusden.begroting-2019.nl/

 

Kees Musters

Drunen, vrijdag 21 september 2018

Volg mij ook met korte berichtjes op:     www.twitter.com/keesmusters

Nieuwe zaken & columns