Search
Close this search box.

Actuele Zaken & Columns.

21-12-2018: Klimaatbeleid

Deel deze column:

Subsidie om afkoppelen te bevorderen

In juli dit jaar stelde de gemeenteraad het Waterplan vast; nog niet zo lang geleden zouden we dat het Rioleringsplan genoemd hebben, maar tegenwoordig moeten we dat wat breder zien. Klimaatverandering maakt het noodzakelijk om de afvoer en verwerking van hemelwater veel breder op te pakken; alleen een rioleringsbuis in de grond stoppen voldoet al lang niet meer. Extreme weersomstandigheden wisselen elkaar af, langdurige perioden van droogte, rivieren die extreem lage waterstanden kennen waardoor schepen niet meer met hun normale vrachten kunnen varen. En aan de andere kant natte perioden waarbij rivieren letterlijk overstromen (denk aan de overstromingen eind jaren negentig) en extreem zware regenbuien, waarbij er in korte tijd zoveel water valt dat de bestaande rioleringen het niet kunnen verwerken en de straten blank komen te staan.

De gemeenten zijn dus wel verplicht om hier maatregelen te treffen. Zo wordt er bij nieuwbouwprojecten rekening gehouden met de noodzaak van waterberging ter plaatse. Dat kan in de vorm van grote vijvers of waterslingers, het kan ook in de vorm van zgn. wadi’s. Hoe dan ook, we moeten ervoor zorgen dat er steeds minder hemelwater in de riolering terecht komt. Die riolering moet eigenlijk alleen gebruikt worden voor afvalwater dat naar de zuiveringsinstallatie moet. Maar maatregelen in de openbare ruimte zijn niet voldoende; ook op de particuliere terreinen moet er iets gebeuren. Want ook daar valt schoon hemelwater, zowel op daken als op verhardingen en het is natuurlijk doodzonde om dat schone water zomaar via de riolering af te voeren. Veel beter is om dat water op eigen terrein op te vangen en te laten bezinken. Dat wil dus zeggen minder verhardingen in de tuinen en afkoppelen van dakgoten van de riolering. Veel gemeenten doen mee aan de actie “Steenbreek”, waarbij inwoners gestimuleerd worden om verhardingen in de tuin op te ruimen om zodoende het water weer de kans te geven om te infiltreren. Ook in Heusden komt er nu een stimuleringsregeling op dit gebied; in het al genoemde Waterplan is een bedrag van 60 duizend euro opgenomen om inwoners te stimuleren om op dit gebied maatregelen op het eigen perceel te nemen. Zo wordt er voor de afkoppeling van het hemelwater van de riolering een subsidie verstrekt van 6 euro per m2 afgekoppeld verhard oppervlak met een maximum van 300 euro per perceel. Voor bedrijven geldt een bijdrage van 4,50 euro per m2 met een maximum van 1125 euro per perceel.
Bij nieuwbouwprojecten is er een vaste vergoeding van 150 euro per perceel als de voorzijde van de woning en het dak worden afgekoppeld van de riolering. In beide gevallen moet het gaan om onomkeerbare maatregelen, want de gemeente gaat niet controleren en handhaven.

Ook voor zgn. groene daken komt er een subsidie. Deze maatregel levert niet alleen een bijdrage aan de opvang van hemelwater, maar ook aan de bestrijding van hittestress en kan bovendien een bijdrage leveren aan de vergroting van de biodiversiteit. Subsidie 20 euro per m2 met een maximum van 500 euro per perceel, voor bedrijven is dat maximum zelfs 2500 euro per perceel.
En dan is er nog de mogelijkheid van zgn. innovatiesubsidie: als burgers innovatieve ideeën hebben die een belangrijke bijdrage aan de opvang van hemelwater kunnen leveren, dan is ook hier subsidie voor mogelijk, maar hier zijn gelet op de aard van de subsidie natuurlijk geen normbedragen voor vastgesteld, m.a.w. hier wordt maatwerk toegepast.

In totaal is er elk jaar 60.000 euro voor subsidie beschikbaar en er wordt uitgegaan van het principe “op = op”, wie het eerst komt, wie het eerst maalt. Dat budget van 60.000 wordt gefinancierd vanuit het Waterplan, dus uit de opbrengst van de rioolheffing. In die zin is het een sigaar uit eigen doos.

Het is weer eind december: tijd voor het Kerstreces. Allemaal fijne feestdagen toegewenst en alvast een voorspoedig en gezond 2019.

 

Kees Musters

Drunen, vrijdag 21 december 2018

Volg mij ook met korte berichtjes op:     www.twitter.com/keesmusters

Nieuwe zaken & columns