Search
Close this search box.

Actuele Zaken & Columns.

22-09-2017: Begroting 2018

Deel deze column:

Begroting meer dan sluitend!

De begroting voor het jaar 2018 is inmiddels verschenen en zoals al bij het vaststellen van de Voorjaarsnota eerder dit jaar werd verwacht wordt er een gunstig perspectief gepresenteerd. Voor 2018 wordt een nog bescheiden begrotingsoverschot van 130 duizend euro verwacht; voor de jaren daarna zelfs overschotten van zo’n 1,5 miljoen. Een aanzienlijk gunstiger beeld dan de Voorjaarsnota aangaf, maar daar zijn logische verklaringen voor, die bij het vaststellen van dat stuk voor een deel ook al wel bekend waren, maar die nog niet waren verwerkt.

Zo is er een meevaller bij de uitkering uit het Gemeentefonds van bijna 7 ton en neemt de OZB-opbrengst met 1 ton toe door areaaluitbreiding. Verreweg het grootste voordeel ontstaat doordat de bij Baanbrekers verwachte tekorten nu binnen het Sociaal Domein worden opgevangen. De gemeente heeft inmiddels een aardige reserve in dat sociale domein kunnen vormen en die reserve wordt dus nu gebruikt voor de opvang van de tekorten bij de Participatie (bijstandsuitkeringen en re-integratie). Uitgaven waarvoor die reserve ook was bedoeld. Voor 2018 wordt het tekort van 1,4 miljoen op die manier gedekt en dat scheelt dus al een aardige slok op een borrel.

Er zijn ook nadelige verschillen met de Voorjaarsnota zoals de kosten van het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs die in de begroting 341 duizend euro hoger uitkomen, maar ook dat was min of meer al wel voorzien (maar nog niet verwerkt). En dat geldt ook voor de kosten van een extra wijkteam ten behoeve van het groenonderhoud (340.000). Ook de bibliotheek in Drunen vergt extra geld; aanvankelijk zou de bibliotheek mee naar de Voorste Venne verhuizen, maar dat plan ging uiteindelijk toch niet door en nu ligt er nog wat achterstallig onderhoud, dat nu dus alsnog uitgevoerd zal moeten worden (125.000).

Al met al dus een gunstig financieel perspectief, te meer omdat ook andere aspecten goed uitpakken. De economie trekt aan en dat is ook in de gemeentelijke financiën goed te merken. Vooral de woningbouw loopt als een tierelier en dat leidt tot extra opbrengsten voor leges en voor OZB. Ook de reservepositie vertoont een razendsnel herstel; voor de komende jaren wordt verwacht dat Heusden weer ruim boven de gewenste 10 miljoen zal uitkomen.

De lokale lastendruk zal in 2018 licht stijgen omdat er voor de laatste keer een extra OZB-opbrengst is ingerekend van 5%. Daarnaast worden de meeste tarieven (geldt ook voor de OZB) met 1,4% verhoogd vanwege de inflatie. Daar staat tegenover dat de afvalstoffenheffing voor een gemiddeld gezin met 27 euro per jaar omlaag gaat, dit ondanks de aanzienlijke tariefsverhogingen die worden doorgevoerd. Dat klinkt tegenstrijdig, maar het is naar mijn mening wel uit te leggen. Volgende week kom ik er op terug.

Gelet op de verkiezingen voor een nieuwe gemeenteraad in maart 2018 heeft het college dit jaar een begroting opgesteld met erg weinig nieuwe beleidsvoornemens. Natuurlijk wordt het bestaande beleid met de wel bekend grote projecten voortgezet en is daar ook geld voor uitgetrokken. Zo zit er voor de al veel besproken GOL-maatregelen inmiddels 18 miljoen in de meerjarenbegroting en is er nu ook 2,5 miljoen opgenomen voor de zgn. mitigerende maatregelen die uit het GOL voortvloeien. Er is geld uitgetrokken voor de uitvoering van het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs, in 2018 staat de nieuwbouw van basisscholen in Oudheusden op het programma. Ook de investeringen in het gemeentelijk rioleringsstelsel lopen gewoon door; in 2018 is er ruim 3 miljoen uitgetrokken. En er wordt 5 ton gereserveerd voor maatregelen in het kader van het Duurzaamheidsbeleid (in dit geval vooral energiebesparing). Kortom de gemeente gaat niet achterover leunen omdat er in 2018 verkiezingen zijn. Aan de andere kant zijn er nog meer dan voldoende mogelijkheden voor een nieuwe raad c.q. een nieuwe coalitie om nieuw beleid in te gaan zetten. Zelden kan een nieuwe coalitie met zo’n gunstige meerjarenbegroting van start. Een lonkend perspectief.

 

Kees Musters

Drunen, vrijdag 22 september 2017

Volg mij ook met korte berichtjes op:     www.twitter.com/keesmusters

Nieuwe zaken & columns

Actuele Zaken

Supermarktdag zaterdag 22 juni

Komende zaterdag 22 juni, organiseert Gemeentebelangen een supermarktdag. Hierbij gaan de leden van de fractie op pad en zullen zij de verschillende kernen bezoeken om

Lees meer
Actuele Zaken

Openbare bijeenkomst Gemeentebelangen Maandag 10 juni, 20.00 uur

𝗛𝗼𝗲 𝗴𝗮𝗮𝘁 𝗛𝗲𝘂𝘀𝗱𝗲𝗻 𝗱𝗲 𝗸𝗼𝗺𝗲𝗻𝗱𝗲 𝗷𝗮𝗿𝗲𝗻 𝘃𝗲𝗿𝗱𝘂𝘂𝗿𝘇𝗮𝗺𝗲𝗻? Bij deze nodigen wij jullie uit voor de openbare bijeenkomst Gemeentebelangen, waarbij met de fractieleden over allerlei thema’s

Lees meer