Search
Close this search box.

Actuele Zaken & Columns.

23-10-2015: Regionale samenwerking

Deel deze column:

Hart van Brabant bruist

De laatste jaren staat de regionale samenwerking steeds vaker op de politieke agenda. Deels omdat die samenwerking van overheidswege gewoon wordt opgelegd (denk bijvoorbeeld aan Veiligheidsregio en Omgevingsdienst), maar voor een belangrijk deel toch ook omdat steeds meer het besef groeit dat we niet meer zonder die regionale samenwerking kunnen. Economische ontwikkelingen, arbeidsmarkt, werkgelegenheid, recreatie en toerisme, infrastructuur, niet te vergeten de (jeugd-)zorg en participatie, allemaal zaken die je op lokaal niveau niet meer kunt behappen en waarbij regionale samenwerking absoluut noodzakelijk is.

Heusden heeft daarbij nadrukkelijk gekozen voor “dansen op meerdere schalen”. De gemeente werkt intensief samen op Langstraatniveau met Waalwijk en Loon op Zand. In een iets groter verband wordt zowel met de regio Hart van Brabant als met de regio Brabant-Noordoost samengewerkt. Die keuze heeft uiteraard te maken met de ligging van Heusden tussen de twee regio’s in en vooral ook met de historische oriëntatie van de voormalige gemeenten Drunen en Heusden op het westen (regio Hart van Brabant), terwijl de voormalige gemeente Vlijmen veel meer gericht was op Den Bosch e.o. En daarnaast zijn er nog diverse andere samenwerkingsverbanden.

Die regionale samenwerking roept ook weer vragen op. Eén van de problemen is bijvoorbeeld de democratische legitimatie. Ofwel de vraag hoe de democratisch gekozen gemeenteraden uiteindelijk invloed kunnen uitoefenen op het te voeren regionale beleid. Natuurlijk, er is (meestal) een gemeenschappelijke regeling en op grond van die gemeenschappelijke regeling kunnen de diverse gemeenteraden hun zegje doen over de jaarlijkse begroting en jaarrekening. De gemeenteraden mogen allemaal zoals dat heet een zienswijze op die beleidsstukken indienen. Bij Hart van Brabant probeert men iets meer werk te maken van die democratische legitimatie, al blijft het maar behelpen. Daar heeft men het fenomeen van de Radendag geïntroduceerd. Vier keer per jaar worden alle raadsleden van de negen deelnemende gemeenten uitgenodigd voor een bijeenkomst en vorige week zaterdag was het weer zover. Dit keer stond op de agenda de Strategische Meerjarenagenda 2016-2020. De bedoeling van deze Radendag was om input op te halen bij de gemeenteraden om de Meerjarenagenda verder concreet in te vullen. De gelegenheid bij uitstek dus voor raadsleden om invloed uit te oefenen. De Meerjarenagenda is een belangrijk stuk want in die agenda wordt bepaald waar de regio zich in de komende jaren mee gaat bezig houden. Zo stelt men bijvoorbeeld voor om op het gebied van economisch beleid de focus te leggen op de volgende programmalijnen: moderne maakindustrie, logistiek, leisure, arbeidsmarkt en vergroening van de economie. Het voert te ver om die onderwerpen op deze plaats verder uit te diepen, maar het zijn stuk voor stuk onderwerpen die ook voor onze gemeente Heusden van groot belang zijn. En zo zijn er ook programmalijnen uitgezet op het gebied van Mens & Samenleving, Leefomgeving & Milieu en Social Innovation.

Naar schatting zo’n 100 raadsleden van de negen deelnemende gemeenten vonden het de moeite waard om de Radendag bij te wonen. De negen gemeenten zullen samen een dikke 200 raadsleden hebben en dus moet je constateren dat veel raadsleden het laten afweten. Zo waren diverse Heusdense fracties zaterdag helemaal niet aanwezig en dat is best jammer. Want door het bijwonen van dit soort bijeenkomsten krijg je als raadslid toch meer feeling voor en meer betrokkenheid bij de regionale samenwerking. En dat is toch van groot belang, want ik kan het niet voldoende benadrukken, die regionale samenwerking wordt steeds belangrijker voor welzijn en welvaart van onze inwoners.

Wilt u het concept Strategische Meerjarenagenda 2016-2020 lezen? U kunt het terugvinden op de actueelpagina van onze site.

 

Kees Musters

Drunen, vrijdag 23 oktober 2015

Volg mij ook met korte berichtjes op:     www.twitter.com/keesmusters

 

Nieuwe zaken & columns