Search
Close this search box.

Actuele Zaken & Columns.

23-11-2018: Veiligheidsbeleid

Deel deze column:

Veiligheidsplan in samenwerking met Meierij-gemeenten

Minstens eens in de vier jaren moeten gemeenten een nieuw integraal Veiligheidsplan opstellen. Dat geldt uiteraard ook voor de gemeente Heusden. Voor de gemeenteraad van groot belang omdat de raad daarmee kan inspelen op specifiek lokale problemen. Heusden is wat de politie betreft ingedeeld in de regio Noordoost-Brabant en dan in het bijzonder het basisteam Meierij. Dat betekent dat Heusden samenwerkt met de gemeenten Boxtel, Haaren, Meierijstad, Sint-Michielsgestel en Vught. Voor de eerste keer is er nu een gemeenschappelijk veiligheidsplan voor deze zes gemeenten opgesteld. Dat biedt belangrijke voordelen. De deelnemende gemeenten hebben op deze wijze een zelfde visie op en aanpak van belangrijke veiligheidsthema’s en kunnen elkaar daarin versterken. De gemeenten kunnen ook gemakkelijker taken/thema’s verdelen en de aansturing van de politie is veel meer eenduidig via één bestuurlijk geluid. Er zijn gemeenschappelijke thema’s, maar het veiligheidsplan biedt ook ruimte om enkele voor de betreffende gemeente specifieke problemen extra aan te pakken. Voor de gemeente Heusden worden twee specifieke lokale prioriteiten genoemd: de drugsoverlast en de voertuigcriminaliteit.

Het gaat in het Integraal Veiligheidsplan alleen over de zgn. sociale veiligheid; de fysieke veiligheid zoals verkeersveiligheid en brandveiligheid komen in dit plan niet aan bod. Die zaken worden in andere beleidsdocumenten behandeld. De belangrijkste thema’s op het niveau van het basisteam Meierij zijn ondermijning/georganiseerde criminaliteit, de verbinding zorg en veiligheid, de zgn. High Impact Crimes en Informatieveiligheid.

De begrippen ondermijning/georganiseerde criminaliteit zijn erg brede begrippen. Zaken als witwassen, illegale prostitutie, handel in drugs, mensenhandel, criminaliteit door motorbendes worden hier allemaal toe gerekend. Zaken die ernstige gevolgen voor de samenleving hebben en waarbij fysiek geweld door de criminelen niet geschuwd wordt.

Bij het thema Zorg en Veiligheid staat de preventie van crimineel gedrag voorop. Het gaat namelijk niet alleen om het bestrijden van crimineel gedrag; het voorkomen van crimineel gedrag is natuurlijk nog beter en dat lukt alleen door problemen vroegtijdig aan te pakken. Het bieden van hulp op plaatsen en tijdstippen waar dat nodig is en zo proberen te voorkomen dat mensen in het criminele circuit terecht komen. In het Veiligheidsplan worden specifieke doelgroepen benoemd zoals mensen met verward gedrag, jeugd in relatie tot overlast en criminaliteit, mensenhandel en arbeidsuitbuiting en polarisatie en radicalisering. Jeugdoverlast en jeugdcriminaliteit is een onderwerp waar nu ook al veel aandacht naar uitgaat en dat men verder wil intensiveren. Tegelijkertijd een lastig thema waarin gemeente en politie samenwerken met diverse organisaties, denk aan scholen en sportverenigingen, jongerenwerkers, maar ook met een instelling als HALT.

De High Impact Crimes betreft zaken die een grote impact hebben op de individuele veiligheidsgevoelens van inwoners, denk aan woninginbraak, overvallen en straatroven. In het Veiligheidsplan staat aangegeven dat men de aanpak van deze vormen van criminaliteit erg belangrijk vindt en daarom verder wil intensiveren.

De Informatieveiligheid is een thema dat met de toenemende digitalisering van onze maatschappij steeds belangrijker wordt. Men wil inspelen op landelijke campagnes als Digitaal Veilig en deze laagdrempelig gaan aanbieden, bijvoorbeeld in dorps- en buurthuizen. Daarnaast wil men o.a. gegevensbestanden van gemeenten, sociale diensten, woningbouwcorporaties, zorgverzekeraars, de fiscus en het Kadaster steeds meer gaan koppelen om vroegtijdig zaken als fraude op te sporen.

Heusden heeft zoals eerder gemeld nog twee extra lokale thema’s benoemd en wel drugsgebruik en -overlast en de voertuigcriminaliteit.
Het thema drugsgebruik is opgenomen, niet vanwege het feit dat het gebruik van drugs en de overlast in Heusden extra groot zou zijn ten opzichte van andere gemeenten, maar vooral vanwege het feit dat de gemeente veel waarde hecht aan het aanpakken van handel en gebruik van drugs. Er zijn al diverse initiatieven opgestart waarvan men hoopt dat die een preventieve werking zullen hebben. Men wil nu komen tot een breed gedragen preventieplan in Heusden waarbij de gemeente in samenwerking met politie, Contour/De Twern en Novadic Kentron komt tot preventieve maatregelen.

De voertuigcriminaliteit is als extra lokaal thema opgenomen omdat uit de Veiligheidsmonitor is gebleken dat deze vorm van criminaliteit in Heusden niet voldoende afneemt, terwijl dat elders wel gebeurt. Het gaat dan voornamelijk om autodiefstal en auto-inbraken. Op de uitvalswegen van de gemeente zijn eind vorig jaar camera’s geplaatst die alle in- en uitgaande auto’s registreren. Dit cameraschild levert veel bruikbare informatie op en men ziet al een daling van het aantal meldingen van voertuigcriminaliteit. Begin volgend jaar volgt een evaluatie van het cameraschild en zullen we de effecten ervan beter kunnen inschatten.

U kunt het integraal veiligheidsplan op de actueelpagina van onze site inzien.

 

Kees Musters

Drunen, vrijdag 23 november 2018

Volg mij ook met korte berichtjes op:     www.twitter.com/keesmusters

Nieuwe zaken & columns