Search
Close this search box.

Actuele Zaken & Columns.

24-01-2020: Windenergie

Deel deze column:

Kadernota Windenergie momenteel ter inzage

Het college heeft een ontwerp Kadernotitie Windenergie opgesteld en voor inspraak vrijgegeven. Tot 5 februari kan iedereen een zienswijze indienen. Niet dat er nog geen mogelijkheden voor inspraak zijn geweest. De Kadernotitie is namelijk tot stand gekomen na raadpleging van diverse betrokkenen en belangstellenden. Er waren diverse inspraakbijeenkomsten en bij de laatste (op 14 januari jl.) werd de ontwerp Kadernotitie dan ook gepresenteerd; nu loopt de formele inspraakronde. Diverse inspraakbijeenkomsten zijn er dus georganiseerd en daar is ook wel gebruik van gemaakt. Maar als je het aantal deelnemers relateert aan het aantal inwoners, dan valt dat toch vies tegen. Bij de laatste bijeenkomst waren naar eigen inschatting een dikke 100 mensen aanwezig; bij een onderwerp als windenergie zou je toch meer belangstelling verwachten.

Inwoners kunnen nu dus een zienswijze indienen, vervolgens zal het college daar op reageren en daarna gaat de al dan niet aangepaste Kadernotitie naar de gemeenteraad, die de definitieve versie dan kan vaststellen. De inspraak heeft (uiteraard) een rol gespeeld bij de totstandkoming van de nu voorliggende nota. Wellicht het meest in het oog springend is het afstandscriterium dat het college nu in de nota heeft opgenomen: windturbines mogen niet binnen een afstand van 750 meter van de komgrenzen van de diverse kernen komen te staan (zie bovenstaande afbeelding). Van overheidswege wordt een afstand van 400 meter aanbevolen maar in Heusden wordt dat dus 750 meter. Woningen in het buitengebied kunnen wel binnen die afstand komen te liggen; voor die woningen komt er een compensatieregeling en in het uiterste geval kan zo’n woning worden weggekocht.

Die 750 meter vanaf de komgrenzen is een absolute grens, binnen die 750 meter kunnen er geen windturbines komen. Daarbuiten gelden echter op talloze plakken ook de nodige beperkingen. Er zijn beperkingen in verband met hoogspanningsmasten; er liggen belangrijke ondergrondse gas- en brandstofleidingen, er zijn laagvliegroute’s en er is vooral veel natuur. Er is een beschermd stadsgezicht Vesting Heusden  en rondom de vesting liggen de schootsvelden. Er zijn eendenkooien met een bepaalde beschermde zone daaromheen en ga zo maar door. Als je alle kaarten over elkaar heen legt, dan lijkt het er op dat er helemaal geen plaats is voor windturbines. Maar, zo stelt de nota, als je als initiatiefnemer goed kunt onderbouwen waarom windturbines op een bepaalde plaats wel kunnen, dan zijn er toch nog wel mogelijkheden.

Een zeer voorlopige berekening geeft aan dat er in Heusden een tiental windturbines geplaatst zouden moeten worden. Daarbij is er vanuit gegaan dat globaal de helft van de op te wekken energie afkomstig zal zijn uit zonne-energie. De gemeente gaat zelf geen locaties aanwijzen; men wacht wat dat betreft de initiatieven vanuit de samenleving af.  Inkomende initiatieven zullen getoetst worden aan deze Kadernotitie. Een belangrijke voorwaarde is bijvoorbeeld dat het initiatief rekening houdt met bewonersparticipatie, zowel bij de totstandkoming van het initiatief als financieel. Bewoners moeten vanaf het begin bij een initiatief betrokken worden; voor het verkrijgen van voldoende draagvlak wordt dat als zeer belangrijk gezien. Maar ook financieel gezien moeten bewoners kunnen meedelen in alle lusten van het nieuwe project: minimaal 50% van de opbrengst moet ten goede komen aan de lokale bevolking; de lasten ondervinden ze immers automatisch ook.  Hoe die financiële participatie vorm gegeven moet worden, dat laat de nota over aan de creativiteit van de initiatiefnemers.

Zoals gezegd, de nota ligt momenteel ter inzage; u kunt tot 5 februari nog een zienswijze bij de gemeente indienen. U kunt de Kadernota inzien op de website van de gemeente:

https://www.heusden.nl/Overig/Ruimtelijke_plannen/Ontwerp_Kadernotitie_Windenergie

Drunen, vrijdag 24 januari 2020

Kees Musters

Volg mij ook met korte berichtjes op:     www.twitter.com/keesmusters           

Nieuwe zaken & columns