Search
Close this search box.

Actuele Zaken & Columns.

24-11-2017: Duurzaamheid

Deel deze column:

Heel Heusden Duurzaam!

Volgende week dinsdag wordt in de informatievergadering Bestuur en Beheer de nieuwe duurzaamheidsagenda van de gemeente Heusden besproken. In de raadsvergadering van 19 december vindt dan de definitieve vaststelling plaats. Nou ja, wat heet vaststelling. Er is sprake van een “agenda”. d.w.z. een levend document dat voortdurend aangepast kan worden aan nieuwe actuele ontwikkelingen en initiatieven. Duurzaamheid is een belangrijk thema, daar is zo langzamerhand iedereen wel van overtuigd. En het is niet zo dat er op dit moment helemaal niets gebeurt. In tegendeel, ook op het gebied van duurzaamheid hebben we in Heusden al best veel bereikt, denk aan de duurzame wijk Geerpark, projecten van de stichting Energiek Heusden zoals Heel Heusden Bespaart en Zon op Heusden, de zonnepanelen die de gemeente in de afgelopen jaren op vele gemeentelijke gebouwen heeft geplaatst. Maar we moeten verder, er is veel meer nodig. Op nationaal en internationaal niveau staan de ontwikkelingen ook niet stil en dat werkt door op lokaal niveau, ook in Heusden.

In de afgelopen maanden is er intensief overleg geweest met allerlei betrokkenen, er was een initiatiefgroep, er is gesproken met inwoners en met ondernemers, en eind juni was er een duurzaamheidscongres met veel deelnemers. Dat alles heeft geresulteerd in de nu voorliggende duurzaamheidsagenda “Heel Heusden Duurzaam”. Daarin wordt het voorgestelde duurzaamheidsbeleid toegelicht aan de hand van een vijftal thema’s:

energie, biodiversiteit, circulaire economie, klimaatadaptatie en sociaal en gezonde leefomgeving. Bij elk van die thema’s worden soms concrete, soms ook nog minder concrete ideeën voorgesteld dan wel uitgewerkt. In de begroting is ook wel budget beschikbaar om maatregelen uit te voeren, maar die budgetten zullen bij lange na niet voldoende zijn om alle te nemen maatregelen uit te voeren. Het college stelt nu voor om bij behandeling van de Voorjaarsnota 2018 extra gelden beschikbaar te stellen, mede afhankelijk van beschikbare middelen en andere prioriteiten.

Zoals gezegd, de thema’s zijn lang niet allemaal volledig uitgewerkt. Dat kan en hoeft ook niet, want de duurzaamheidsagenda is een levend document, dat voortdurend bijgesteld kan worden. Om u toch enig idee te geven over wat voor soort maatregelen het hier gaat noem ik maar enkele willekeurige voorbeelden. Op het gebied van energie is de centrale doelstelling om in 2050 een energieneutrale gemeente te zijn. Dat willen we bereiken door enerzijds minder energie te verbruiken (denk bijvoorbeeld aan isoleren van woning, het bevorderen van het gebruik van energiezuinige apparaten e.d.), anderzijds door zelf meer energie te produceren (meer zonnepanelen op daken en dan niet alleen gemeentelijke gebouwen, in elke kern een zonneveld, benutting van restwarmte uit bijvoorbeeld tuinbouwkassen, nieuwbouwwoningen niet meer aansluiten op het aardgasnetwerk, maatregelen op het gebied van mobiliteit zoals bevordering gebruik van de fiets en openbaar vervoer). Beleid dat de gemeente niet alleen kan uitvoeren; dat zal samen met ondernemers, instellingen als Woonveste, scholen, stichtingen en niet te vergeten met inwoners gerealiseerd moeten worden.

Bij het thema biodiversiteit gaat het er om de biodiversiteit in onze natuur weer te vergroten, want die is in de afgelopen decennia met sprongen teruggelopen. Dat doel probeert men bijvoorbeeld te bereiken door natuurgebieden met elkaar te verbinden met zgn. ecologische verbindingszones. In het kader van de GOL zullen diverse maatregelen op dit punt uitgevoerd gaan worden. Je kunt ook aan andere maatregelen denken zoals uitbreiding van de groenstructuur, milieuvriendelijk beheer van bermen, maatregelen op het gebied van openbare verlichting. Hieronder een afbeelding van die verbindingszones uit de duurzaamheidsagenda:

 

Bij het thema circulaire economie is de doelstelling om de nog beschikbare voorraden grondstoffen zo weinig mogelijk aan te spreken en in stand te houden en om restproducten zoveel mogelijk te hergebruiken. Op gemeentelijk niveau gaat het dan bijvoorbeeld om een goede scheiding bij de afvalinzameling, maar ook en misschien vooral om afvalpreventie. Met het circulair inkopen heeft de gemeente nog geen ervaring opgedaan; daarom wil men in 2018 met een tweetal projecten starten om die ervaring op te doen.

Bij het thema klimaatadaptatie gaat het om de vraag hoe we het beste kunnen omgaan met veranderingen in het klimaat, zoals langere perioden van droogte, extreme neerslag en hogere temperaturen. Het opvangen van regenwater bij extreme buien speelt hierbij een belangrijke rol. Niet in het riool, want de capaciteit van het riool is daar niet op berekend en dus moet er waterberging komen om het water in het gebied te kunnen opslaan. Maar het gaat niet alleen over opvang van overtollig regenwater, het gaat om tal van mogelijke maatregelen zoals ontstening van tuinen e.d. De gemeente werkt momenteel aan een Waterplan; in 2018 zal de gemeenteraad dit plan gaan vaststellen.

Tot slot het thema Sociaal en gezonde leefomgeving: de leefomgeving van mensen is vanzelfsprekend een belangrijk aspect bij een duurzame samenleving. Verbetering van die leefomgeving levert een belangrijke bijdrage aan duurzaamheid, waarbij je kunt denken aan vermindering van verkeers- en geluidsoverlast, verbetering luchtkwaliteit, maar ook zorgen voor een optimaal vestigingsklimaat voor bestaande en nieuwe bedrijven. Want dat zorgt voor werkgelegenheid en ook dat is een belangrijk element voor het welzijn van onze inwoners.

Kees Musters

Drunen, vrijdag 24 november 2017

Volg mij ook met korte berichtjes op:     www.twitter.com/keesmusters

Nieuwe zaken & columns

Actuele Zaken

Supermarktdag zaterdag 22 juni

Komende zaterdag 22 juni, organiseert Gemeentebelangen een supermarktdag. Hierbij gaan de leden van de fractie op pad en zullen zij de verschillende kernen bezoeken om

Lees meer
Actuele Zaken

Openbare bijeenkomst Gemeentebelangen Maandag 10 juni, 20.00 uur

𝗛𝗼𝗲 𝗴𝗮𝗮𝘁 𝗛𝗲𝘂𝘀𝗱𝗲𝗻 𝗱𝗲 𝗸𝗼𝗺𝗲𝗻𝗱𝗲 𝗷𝗮𝗿𝗲𝗻 𝘃𝗲𝗿𝗱𝘂𝘂𝗿𝘇𝗮𝗺𝗲𝗻? Bij deze nodigen wij jullie uit voor de openbare bijeenkomst Gemeentebelangen, waarbij met de fractieleden over allerlei thema’s

Lees meer