Search
Close this search box.

Actuele Zaken & Columns.

25-09-2020: Raadsvergadering

Deel deze column:

Woonvisie vastgesteld met veel moties en amendementen

De eerste raadsvergadering na de zomervakantie, afgelopen dinsdag was het zover, een redelijk korte agenda maar wel met een onderwerp dat veel vergadertijd vroeg: de nieuwe Woonvisie. De oude woonvisie dateert al weer uit 2014, de tijd van de economische crisis waarin de woningmarkt in Nederland volledig instortte en er nauwelijks gebouwd werd. In Heusden werden in die jaren nog redelijk wat woningen gerealiseerd (in de jaren 2014 t/m 2019 werden in Heusden meer dan 1.000 woningen gebouwd), maar de tijden zijn veranderd. Anno 2020 zien we een groot tekort aan woningen en daarmee ook sterk oplopende woningprijzen en de Coronacrisis heeft die trend nog niet doorbroken. Er blijkt een groot tekort aan woningen in bijna alle segmenten van de woningmarkt, met name starters- en seniorenwoningen. En de woningen die wel beschikbaar zijn of komen zijn onbetaalbaar. Hoog tijd voor een nieuwe Woonvisie en die werd dus afgelopen dinsdag in de raadsvergadering vastgesteld.

In een informatievergadering enkele weken terug werd de nieuwe woonvisie ook al besproken en toen al bleek dat er veel vragen en wensen onder de raadsfracties waren, zoveel dat sommige fracties zelfs om uitstel van behandeling vroegen. Maar dat vond een grote meerderheid van de raad toch niet gewenst, we hadden er al zo lang op zitten wachten want het opstellen van de nieuwe visie was al keer op keer uitgesteld. Behandeling in de raad van 22 september moest haalbaar zijn en fracties kunnen hun wensen nog altijd via moties en/of amendementen (wijzigingsvoorstellen) tot uitdrukking brengen. Nou, daar werd dus uitbundig gebruik van gemaakt. Maar liefst 5 amendementen en 6 moties werden ingediend. Die werden afgelopen dinsdag allemaal behandeld, een enkel amendement werd zelfs weer omgezet in een motie, kortom dat vroeg allemaal erg veel tijd, sommige voorstellen werden aangenomen, anderen werden afgewezen en uiteindelijk werd de nieuwe visie (op onderdelen aangepast) dan toch vastgesteld.

Het oude beleid wordt met de nieuwe Woonvisie natuurlijk niet helemaal overboord gegooid, maar er vinden wel bijstellingen plaats. De provincie stelt elk jaar vast hoeveel er in elke gemeente gebouwd mag gaan worden en men verwacht op korte termijn dat de gemeenten toestemming zullen krijgen om meer woningen te mogen bouwen. Heusden wil die verruiming met name inzetten op inbreidingslocaties, niet alleen op gemeentelijke gronden zoals in de afgelopen jaren het geval was, maar ook particuliere initiatieven krijgen nu kansen om te bouwen. Die verruiming wilde het college vooral benutten voor het bouwen van starterswoningen, seniorenwoningen en sociale huurwoningen. Eén van de amendementen afgelopen dinsdag heeft daar verandering in gebracht: niet alleen sociale woningbouw, maar nu mag maximaal 50% van die extra ruimte benut worden voor “commerciële bouw”.  De praktijk zal in de komende jaren uitwijzen of dat ook werkt. Verder blijft de gemeente zoeken naar locaties voor sociale woningbouw, met name in Drunen en in Oudheusden. Maar als je de plattegronden van deze kernen goed bekijkt, dan zie je dat de mogelijkheden gewoon erg beperkt zijn. Mogelijke uitbreidingslocaties zijn respectievelijk de Zwaluwmoersedreef in Drunen en de Oosters in Oudheusden.

Het initiatiefvoorstel van DMP Heusden stond afgelopen dinsdag ook op de agenda; DMP kwam tot de conclusie dat de meeste doelstellingen uit dat initiatiefvoorstel al gerealiseerd worden in de nieuwe Woonvisie en dat het initiatiefvoorstel niet meer nodig was. Het werd dan ook van de agenda afgevoerd.

Wel werd nog uitvoerig gesproken over de voorbereiding van de gemeentelijke begroting 2021. Normaal gebeurt dat in de Voorjaarsnota die vóór de zomervakantie op de agenda stond. Maar toen was er nog zoveel onzekerheid over de gevolgen van de Coronacrisis en over de ontwikkelingen in het Sociaal Domein, dat een behandeling op dat moment eigenlijk weinig zinvol was. En eigenlijk was er afgelopen dinsdag, drie maanden na het behandelen van de Voorjaarsnota, niet veel veranderd. Er ligt een impactanalyse van de Coronacrisis (ik schreef er vorige week al over), er ligt een analyse van besparingsmogelijkheden op bestaand beleid, maar de belangrijkste informatie ontbreekt nog. De kostenontwikkeling in het Sociaal Domein (jeugdhulp en hulp bij het huishouden) is onbeheersbaar geworden en de compensatie vanuit het Rijk is nog volstrekt onduidelijk. Hopelijk is dat in november, als de begroting 2021 behandeld gaat worden, wel duidelijk, maar dat zullen we nog even moeten afwachten.

Drunen, vrijdag 25 september 2020

Kees Musters

Volg mij ook met korte berichtjes op:     www.twitter.com/keesmusters           

Nieuwe zaken & columns