Search
Close this search box.

Actuele Zaken & Columns.

26-02-2021: Energietransitie

Deel deze column:

De eerste zonnevelden komen er aan

Het college heeft enkele weken terug besloten om twee projectlocaties aan te wijzen voor de ontwikkeling van zonnevelden. De gemeenteraad kan daar op 30 maart nog een uitspraak over doen en afhankelijk daarvan zal het college een week later op 6 april het toewijzingsbesluit definitief nemen. De twee locaties liggen aan de Mariëndonkstraat in Elshout (ca. 6 hectare) en aan de Polderweg in Oudheusden (ca. 20 hectare).

De zonnevisie die in 2019 al in de gemeenteraad werd vastgesteld ging nog uit van twee andere (kleinere) locaties bij het industrieterrein Bakkersdam bij de Vesting Heusden en in de directe omgeving van Hedikhuizen. Maar die twee locaties komen vooralsnog niet van de grond. Bij Bakkersdam zijn er bezwaren van het waterschap en bij Hedikhuizen is er nog geen geschikte locatie gevonden. In de loop van 2020 zijn er bij de gemeente in totaal 11 initiatieven binnengekomen om een zonneveld te ontwikkelen en daarvan zijn er nu twee uitgekozen die voor verdere ontwikkeling in aanmerking komen. Het college heeft zijn keuze gemaakt na advisering door een beoordelingscommissie die de plannen heeft bekeken aan de hand van een afwegingskader. Daarbij heeft men getoetst op vier onderdelen: de locatie en samenhangend gebruik, de ruimtelijke en landschappelijke inrichting, het meeprofiteren van de lokale samenleving en participatie en proces. Bij elk van deze vier onderdelen is weer een uitsplitsing gemaakt op een groot aantal specifieke aandachtspunten waarop een initiatief punten kan scoren. Het afwegingskader bevat in totaal meer dan 40 selectiecriteria waarop punten gescoord kunnen worden.

De motivering waarom gekozen is voor de twee genoemde locaties is erg globaal weergegeven in het raadsvoorstel. De twee locaties hebben de minste impact op het landbouwkundig gebruik van de betreffende gronden en ze liggen ook in de randzone van een kern. De locatie Mariëndonkstraat scoort erg goed op het meervoudig agrarisch ruimtegebruik en het laten terugvloeien van gelden naar de lokale gemeenschap. Bij het project aan de Polderweg 1 zijn de factoren participatie en communicatie en de borging van 50% lokaal eigendom erg belangrijk. Bovendien heeft deze locatie landschappelijk gezien een erg gunstige ligging en is de landbouwkundige waarde van de grond zeer beperkt. Overigens is bij beide initiatieven de Energiecoöperatie Heusden betrokken.

Voordat de zonnevelden echt gerealiseerd kunnen worden is er nog een lange weg te gaan. De definitieve toewijzing door het college staat gepland voor de collegevergadering van 6 april a.s. Daarna kan de procedure voor de aanvraag omgevingsvergunning opgestart gaan worden. Na die procedure kan de initiatiefnemer een aanvraag indienen voor de SDE++ subsidie, althans als het Rijk die regeling gaat voortzetten. Maar daar is op dit moment nog geen duidelijkheid over.
Het zal dus nog even duren maar die zonnevelden lijken er ook in onze gemeente nu echt te komen. Toch zien we momenteel dat er steeds meer vraagtekens worden gezet bij deze ontwikkeling, overigens niet alleen bij de ontwikkeling van zonnevelden, maar ook bij windturbines. Zonne-energie op zich is natuurlijk prima, maar liever niet met grote zonnevelden in het buitengebied. Zon op daken geniet een grote voorkeur, trouwens ook in de gemeentelijke zonnevisie zoals die in Heusden is vastgesteld. Maar met zon op dak alleen kunnen we niet aan de doelstellingen van het klimaatbeleid voldoen. We moeten op termijn af van gas en andere fossiele brandstoffen en daarvoor zullen we zonnevelden en windturbines niet kunnen missen. Bijkomend probleem daarbij is dat het landelijke netwerk voor het transport van al die elektriciteit niet voldoende capaciteit heeft en dat zou nog wel eens een sterk beperkende factor kunnen gaan worden bij de ontwikkeling van nieuwe grootschalige zonnevelden en windparken.

Drunen, vrijdag 26 februari 2021

Kees Musters

Volg mij ook met korte berichtjes op:     www.twitter.com/keesmusters           

Nieuwe zaken & columns