Search
Close this search box.

Actuele Zaken & Columns.

26-04-2019: Strategische agenda Hart van Brabant

Deel deze column:

Mens en Samenleving

Regio Hart van Brabant kent drie programmalijnen waarop de regio met name actief is; afgelopen weken heb ik al de nodige aandacht besteed aan de beleidsprogramma’s Leefomgeving en Milieu en Economie. Deze week de laatste bijdrage in deze reeks: de programmalijn Mens en Samenleving.

De ambitie die de Strategische Agenda uitspreekt: verbetering van de kwaliteit van leven in Midden-Brabant; een gezonde samenleving met meer welzijn. De uitgangspunten bij het te voeren beleid vat men als volgt samen:

  • Meedoen
  • Mensen zijn belangrijker dan regels
  • Één huishouden, één plan, één coördinator en op termijn één ontschot budget
  • Veiligheid is altijd de ondergrens

Men streeft daarbij naar een integrale aanpak om veiligheid, zorg en leefbaarheid te verbeteren. Daartoe wil men het zgn. Zorg- & Veiligheidshuis verder doorontwikkelen. Op het gebied van veiligheid wil men afspraken maken met de districtelijke driehoek over bijvoorbeeld het beleid inzake woninginbraken, overvallen en straatroof (de zgn. WOS-feiten), over politie-inzet bij grote evenementen en bij jeugdoverlast en last but not least over ondermijning. Daarbij wordt men geholpen met de nieuwste technieken op het gebied van dataficatie en sturingsinformatie.

Belangrijk onderdeel van het regionale beleid is de jeugdzorg. Dat loopt al enkele jaren en dat wordt in de komende jaren verder doorontwikkeld. Andere onderwerpen die daar in de komende jaren aan worden toegevoegd: de ontwikkeling van begeleid wonen naar beschermd wonen en resultaatgerichte contractering bij de zorg.

Als het gaat om het aspect van “meedoen”, dan gaat het met name om de participatie in het arbeidsproces. Het huidige arbeidsmarktbeleid maakt daar onderdeel van uit en dat beleid zal verder geïntensiveerd worden. Men streeft naar een duurzame inzetbaarheid van mensen (“een leven lang ontwikkelen”), modernisering van het onderwijs, benutting van arbeidsreserves door meer samenhang en samenwerking tussen de SW-bedrijven in de regio. Per sector zal een zgn. Human Capital Agenda worden opgesteld waarin beschreven wordt hoe men een en ander denkt te realiseren. Meedoen geldt ook voor ouderen; via een stimuleringsprogramma gaat men proberen ook die groep meer en langer bij het arbeidsproces betrokken te houden. Maar het gaat bijvoorbeeld ook over een regionale aanpak van het probleem van huisvesting arbeidsmigranten.
In concreto worden 11 doelen met daaraan gekoppelde activiteiten in de Strategische Agenda opgesomd.

Als je de gehele Strategische Agenda overziet, dan komt al gauw de gedachte boven drijven hoe dat allemaal betaald moet worden. De totale uitgaven van de regio Hart van Brabant in 2018 bedroegen 2,1 miljoen. Het overgrote deel van dat bedrag wordt betaald uit bijdragen van de deelnemende gemeenten, nl. 1,6 miljoen. De bijdrage van Heusden bedroeg ruim 100.000 euro. Het restant van rond de 5 ton wordt gefinancierd uit bijdragen van derden, met name subsidies.
Daarnaast zijn er nog de uitgaven van Midpoint Brabant, het samenwerkingsverband tussen Hart van Brabant, het bedrijfsleven en het onderwijs. De uitgaven van deze stichting schommelen zo rond de 5 miljoen per jaar en ook hier geldt dat een belangrijk deel wordt gefinancierd vanuit de gemeentelijke bijdragen. De gemeenten betaalden in 2018 ruim 1,7 miljoen (Heusden betaalt ook hier ruim een ton), de rest wordt voornamelijk gefinancierd uit subsidies van bijvoorbeeld het rijk en de EU. En daar zit voor een deel ook de kracht van de regionale samenwerking: door samen op te trekken kan de regio een beroep doen op fondsen van rijksoverheid en van de Europese Unie, financieringsbronnen die voor individuele gemeenten vaak niet open staan. Maar je moet daarvoor ook zelf investeren want cofinanciering is het toverwoord in de huidige subsidiewereld.

 

Drunen, vrijdag 26 april 2019

Kees Musters

 

Volg mij ook met korte berichtjes op:     www.twitter.com/keesmusters

Nieuwe zaken & columns