Search
Close this search box.

Actuele Zaken & Columns.

26-09-2014: Prinsjesdag in Heusden

Deel deze column:

Stijging lokale lasten in 2015 1,7%

Vorige week schreef ik een stukje over de rijksbegroting, dit naar aanleiding van Prinsjesdag eerder die week. Maar op diezelfde dinsdag maakte het Heusdense college ook de begroting 2015 en meerjarenraming 2016-2018 van onze gemeente bekend. Daar zal ik in de komende weken ongetwijfeld nog een aantal keren op terug komen, maar vandaag alvast aandacht voor de hoofdlijnen. De begroting 2015 wordt in Heusden vastgesteld in een extra raadsvergadering op 13 november; we hebben dus nog even de tijd om de details nader te bestuderen.

In de Voorjaarsnota die juist vóór de zomervakantie werd vastgesteld en die nu ook het uitgangspunt is voor deze begroting, werd nog een somber meerjarenperspectief gepresenteerd. Natuurlijk, over de jaren 2015 t/m 2018 was er in totaal wel sprake van een overschot, maar de jaren 2015 en 2016 vertoonden toch nog aanzienlijke tekorten. Toen ging het college nog uit van het stopzetten van de rentebijschrijving op de complexen Poort van Heusden en ’t Hoog; gekoppeld daaraan een fors bezuinigingsprogramma om toch nog enigszins het begrotingsevenwicht in stand te houden. Bij de behandeling van de Voorjaarsnota in de raad bleek al dat het stopzetten van de rentebijschrijving op de genoemde complexen wel eens niet haalbaar zou kunnen zijn. Zowel accountant als provincie waren terughoudend en pleitten voor een meer consistent beleid voor alle grondexploitaties. Er zijn daarop verschillende alternatieven onderzocht en uiteindelijk heeft men ervoor gekozen om de rente bij alle complexen te verlagen van 4% naar 3%. Dit heeft ertoe geleid dat de te besparen rente aanzienlijk lager uitvalt dan eerder berekend. De bezuinigingstaakstelling is echter niet veranderd; gevolg de resultaten in deze begroting zijn aanzienlijk gunstiger dan in de Voorjaarsnota.

Dat renteverhaal leidt in de begroting tot een positieve afwijking van 228 duizend euro t.o.v. de Voorjaarsnota. Maar er zijn meer verschillen, zowel positief als negatief. Verwacht wordt bijvoorbeeld dat de bouw van sporthal Dillenburg pas eind 2015 gereed zal zijn. De kapitaallasten voor 2015 konden dus worden afgeraamd, voordeel 350 duizend euro. De opbrengst OZB valt met 170 duizend euro gunstiger uit. Daartegenover staat een nadeel van 600 duizend i.v.m. een reservering voor het verwachte tekort bij Baanbrekers. Het is overigens maar de vraag of dat bedrag voldoende zal zijn; vooralsnog zijn de verwachte tekorten bij Baanbrekers (en het Heusdens aandeel daarin) veel groter. Al met al leidt dit ertoe dat het saldo van de begroting iets minder negatief uitkomt dan in de Voorjaarsnota verwacht, nl. 269 duizend negatief i.p.v. 332 duizend negatief. De verschillen in volgende jaren lopen echter veel hoger op. Voor 2016 wordt nu een overschot verwacht van 492 (was 99 negatief), voor 2017 en 2018 worden overschotten verwacht van 739 en 349 duizend euro. Deze uitkomsten bieden in ieder geval weer een wat gunstiger perspectief, ook als het gaat om herstel van de reservepositie. De Algemene Reserve is na de jaarrekening 2013 a.g.v. de grote dotatie aan verliesvoorzieningen grondexploitaties ver onder het gewenste niveau van 10 miljoen gedaald. Deze begroting biedt een eerste aanzet om die reserve weer terug op het gewenste peil te brengen. We moeten ons echter wel realiseren dat er grote risico’s op de loer liggen, denk aan de drie transities t.a.v. jeugd, zorg en participatie, denk aan de grondexploitatie en denk aan Baanbrekers.

Ander belangrijk item: de lokale lastendruk. De totale ozb-opbrengst wordt geraamd op 7,2 miljoen. Daarbij is rekening gehouden met een stijging van 4,9%, zijnde 1,25% inflatie en 3,65% voor uitvoering nieuw beleid. Wat de afvalstoffenheffing betreft: om een betere scheiding van afval te bewerkstelligen wordt de lediging van de GFT-bak gratis. Dit bij wijze van proef. Als blijkt dat dit inderdaad leidt tot aanzienlijk minder restafval, dan zouden de minderopbrengsten voor een groot deel opgevangen moeten kunnen worden door een verlaging van de verwerkingskosten. Na een jaar gaan we evalueren! Als we kijken naar de belangrijkste heffingen (OZB, afvalstoffenheffing en rioolheffing), dan gaat een gemiddeld huishouden in 2015 in totaal 574 euro betalen, dat was in 2014 nog 565 euro, een stijging van 1,7% en daarmee alleszins acceptabel.

Voorste Venne

Ondanks de sombere financiële berichten blijven we als gemeente Heusden toch investeren in de toekomst, ook in 2015. In de begroting 2015 is 5 miljoen opgenomen als investering in de Voorste Venne, er is 6,4 miljoen opgenomen voor een nieuwe sporthal Dillenburg. Voor investeringen in infrastructuur is 5,5 miljoen opgenomen en er is 4,4 miljoen opgenomen voor investeringen in riolering. En dan zullen we het dit keer maar niet hebben over de investeringen in de grondexploitatie. Kortom, de gemeente Heusden zit ook in 2015 niet stil.

Drunen, vrijdag 26 september 2014

Kees Musters

Volg mij ook met korte berichtjes op:     www.twitter.com/keesmusters

 

Nieuwe zaken & columns

Actuele Zaken

Supermarktdag zaterdag 22 juni

Komende zaterdag 22 juni, organiseert Gemeentebelangen een supermarktdag. Hierbij gaan de leden van de fractie op pad en zullen zij de verschillende kernen bezoeken om

Lees meer
Actuele Zaken

Openbare bijeenkomst Gemeentebelangen Maandag 10 juni, 20.00 uur

𝗛𝗼𝗲 𝗴𝗮𝗮𝘁 𝗛𝗲𝘂𝘀𝗱𝗲𝗻 𝗱𝗲 𝗸𝗼𝗺𝗲𝗻𝗱𝗲 𝗷𝗮𝗿𝗲𝗻 𝘃𝗲𝗿𝗱𝘂𝘂𝗿𝘇𝗮𝗺𝗲𝗻? Bij deze nodigen wij jullie uit voor de openbare bijeenkomst Gemeentebelangen, waarbij met de fractieleden over allerlei thema’s

Lees meer