Search
Close this search box.

Actuele Zaken & Columns.

27-11-2020: Arbeidsmigranten

Deel deze column:

Huisvesting arbeidsmigranten

Afgelopen woensdag kwam in de informatievergadering Ruimte en Duurzaamheid dan eindelijk het nieuwe beleid inzake huisvesting arbeidsmigranten aan de orde. In december komt het beleid in de gemeenteraad en daarna wordt het nieuwe beleid ook in de praktijk toegepast.
In september schreef ik al over dit onderwerp; we stonden toen aan het begin van een zienswijzeprocedure en daar is volop gebruik van gemaakt. Er werden 21 inspraakreacties ingediend, maar de eerlijkheid gebiedt te zeggen dat die inspraakreacties nauwelijks tot wijzigingen in het voorgestelde beleid hebben geleid.

Toch zijn er nog wel enkele zaken aangepast, mede naar aanleiding van de bespreking in de informatievergadering van september. Ik heb er toen o.a. voor gepleit om de geconcentreerde huisvesting wat zwaarder mee te tellen als het gaat om die inmiddels bekende 5%-norm. Waar gaat het om? Volgens het nieuwe beleid mogen er in een bepaalde straat een beperkt aantal woningen gebruikt worden voor de kamergewijze verhuur; de norm is maximaal 5% van het aantal woningen in die straat. Daarnaast wordt de kamergewijze verhuur verbonden aan een omgevingsvergunning; bij de aanvraag van die vergunning wordt getoetst of aan die 5%-norm wordt voldaan. Dreigt die norm overschreven te worden, dan wordt er geen vergunning verleend. Op die manier probeert men te voorkomen dat er teveel woningen in een bepaalde straat gebruikt worden voor huisvesting arbeidsmigranten. Maar naast die huisvesting in reguliere woningen hebben we ook nog de mogelijkheid van geconcentreerde huisvesting, waarbij er maximaal 30 personen gehuisvest kunnen worden in één pand. Die mogelijkheid bestaat alleen aan de randen van enkele bedrijventerreinen en in de historische dorpsgebieden en bebouwingslinten (dus niet in de gewone woonwijken). Maar je zou maar in een van die straten wonen en er komen 5 panden met 5 keer 30 personen te wonen. Mijn suggestie was om die panden met geconcentreerde huisvesting zwaarder mee te wegen en dat voorstel is nu in de definitieve regeling opgenomen. Een dergelijk pand telt mee voor twee woningen als het gaat om die 5%-norm.

Een andere aanpassing betreft de dialoog met de omgeving. Iemand die een vergunning aanvraagt zal eerst met de directe omgeving is gesprek moeten om dat voornemen kenbaar te maken zodat buurtbewoners eventuele bedenkingen kunnen inbrengen. Op zich wel nuttig omdat buurtbewoners heel goed weten wat er in hun buurt gebeurt en zodoende ook op de hoogte zijn van mogelijk illegale huisvesting van migranten. Alle “verhuursituaties” van vóór 7 juli zijn in principe legaal want volgens de nu geldende bestemmingsplannen mag je 5 personen huisvesten. Maar op 7 juli is er een zgn. voorbereidingsbesluit genomen waarbij kamergewijze verhuur verboden werd in afwachting van dit nieuwe beleid. De gemeente zal dus bij een aanvraag omgevingsvergunning moeten toetsen welke locaties met huisvesting arbeidsmigranten in een bepaalde straat legaal of illegaal zijn. Alle situaties waarin de verhuur al van vóór 7 juli dateert vallen in principe onder het overgangsrecht en zijn daarmee legaal. Bij die toetsing kan de inbreng van buurtbewoners zeker behulpzaam zijn.

Afgelopen woensdag heb ik met name aandacht gevraagd handhaving en voor hoogbouw in een straat. Want als er in een straat één of meer flats staan en die woningen tellen allemaal mee voor die 5%-norm, dan zou de druk in die straat wel eens erg hoog kunnen worden. Ik heb de suggestie gedaan om die “hoogbouw-woningen” niet in de berekening mee te nemen. In de komende raadsvergadering zal blijken of andere fracties dat kunnen ondersteunen en daar ziet het wel naar uit. Ook zal dan duidelijk worden of een DMP-voorstel om in de geconcentreerde huisvesting niet maximaal 30, maar maximaal 15 mensen te huisvesten een meerderheid achter zich krijgt. Wat de handhaving betreft: de wethouder gaf nog eens aan dat handhaving op dit beleidsterrein inderdaad prioriteit heeft (toevallig heeft de gemeente vorige week nog een zaak over huisvesting arbeidsmigranten in de Stationsstraat in Drunen bij de Raad van State gewonnen), maar handhaving blijft een moeilijke zaak.

Als in december het nieuwe beleid wordt vastgesteld zijn we er nog niet. Want dan moeten alle bestemmingsplannen in onze gemeente nog daaraan aangepast worden. Dat gaat gebeuren met een zgn. paraplubestemmingsplan en dat plan moet nu nog in gang gezet worden. Wordt vervolgd.

Drunen, vrijdag 27 november 2020

Kees Musters

Volg mij ook met korte berichtjes op:     www.twitter.com/keesmusters           

Nieuwe zaken & columns