Search
Close this search box.

Actuele Zaken & Columns.

28-06-2019: Financieel beleid

Deel deze column:

Aandacht voor fietspad Zeedijk

Volgende week dinsdag de laatste raadsvergadering vóór de zomervakantie; afgelopen week de jaarlijkse raadsvergadering over de financiële jaarstukken van de gemeente. Achtereenvolgens kwamen aan de orde de jaarrekening en het jaarverslag, de eerste bestuursrapportage over 2019 en natuurlijk de Voorjaarsnota 2019. In de afgelopen twee weken heb ik daar al de nodige aandacht aan besteed. Bij de behandeling in de raad afgelopen dinsdag zijn er verder geen schokkende zaken aan de orde gekomen; wel de moeite waard om even terug te blikken, met name op de Voorjaarsnota.

Maar eerst de jaarstukken over 2018 die op zich goed konden worden afgesloten met een overschot van 1,9 miljoen (na de noodzakelijke budgetoverheveling). Op zich is dat uiteraard geen doel; het primaire doel moet zijn dat het beleid waarvoor geld is uitgetrokken ook wordt uitgevoerd. Maar dan nog, liever een overschot dan een groot tekort. In onze bijdrage aan de raadsdebat hebben we o.a. gesproken over het teruglopend ziekteverzuim onder het personeel (complimenten aan vooral de medewerkers), we hebben wederom aandacht gevraagd voor de samenwerking in Agrifood Capital (zorg voor meer bekendheid onder de doelgroep) en voor het peuterspeelzaalwerk in Elshout (goed nieuws van het college: mogelijk kan de peuterspeelvoorziening in Elshout toch open blijven). Ook hebben we aandacht gevraagd voor de grondexploitatie Schoolstraat-zuid in het centrum van Drunen. De projectontwikkelaar die daar bezig was woningbouw te realiseren heeft afgehaakt en de gemeente heeft nu dus weer de handen vrij om daar o.a. sociale woningbouw te realiseren, maar wij hebben ook gewezen op een mogelijke noordzuid-verbinding tussen Joost van den Vondellaan en de Schoolstraat (de huidige verbinding via de Jac. van de Meijdenstraat is nou niet bepaald optimaal te noemen).
Tot slot hebben wij uitvoerig stil gestaan bij het fietspad Zeedijk ter hoogte van het Koppelwiel en verder richting Doeveren. De kwaliteit van dit pad is in de afgelopen jaren erg slecht geworden, zo slecht dat de veiligheid van fietsers in gevaar dreigt te komen. Het pad staat op de nominatie om aangepakt te worden, maar dan pas in 2020. Wij hebben er bij het college op aangedrongen om dat nog dit jaar te doen en wij hadden daarvoor ook een motie opgesteld. Maar na de toezegging van de wethouder dat hij dit onderwerp nog eens nadrukkelijk gaat bekijken vonden we het niet nodig om die motie ook in stemming te brengen.

Bij de behandeling van de bestuursrapportage hebben we vraagtekens gezet bij het onderzoek naar de onderhoudstoestand van de vestingwallen. Niet dat wij die wallen niet belangrijk vinden, maar een onderzoek van bijna 1½ ton naar de stabiliteit van de wallen is toch wel erg veel geld, te meer omdat er in het verleden ook al diverse rapporten over het onderhoud van de wallen zijn verschenen. Verder hebben we aandacht gevraagd voor de herinrichting van recreatiepark de Schroef; er gaat daar veel veranderen nu de Prins Hendrikstraat ter hoogte van het park wordt opgebroken en bij het park wordt getrokken. Er blijft wel een fietsverbinding richting Lipsstraat, maar wat er verder staat te gebeuren, daar wordt nu met gebruikers e.d. over overlegd.

Tot slot de Voorjaarsnota, eigenlijk het belangrijkste stuk want dat gaat over het financieel beleid in de komende jaren. Toen de Voorjaarsnota een aantal weken terug verscheen waren we aanvankelijk best positief gestemd, maar bij nadere bestudering bleek toch dat er nog al wat onzekerheden waren. Nu is dat niet ongebruikelijk; immers het gaat over toekomstige ontwikkelingen, maar toch. De meicirculaire van het rijk over de uitkering Gemeentefonds was er nog niet en er waren nog al wat extra uitgaven, maar ook besparingen ingeboekt, die niet zo goed onderbouwd leken. Welnu, die meicirculaire is er nu wel en de resultaten daarvan waren voor Heusden niet ongunstig. Met name het extra geld voor de Jeugdzorg was een meevaller (8 ton in 2019 en 6 ton in de twee jaren daarna). De extra vergoeding voor Jeugdzorg in 2022 en verder is nog niet ingevuld, maar wij kunnen ons niet voorstellen dat de vergoeding dan in een klap zou komen te vervallen.
Daarnaast bood de schriftelijke beantwoording van de diverse technische vragen al veel meer duidelijkheid over de haalbaarheid en daarmee het realiteitsgehalte van de ingeboekte besparingen. Kortom, het gaat de goede kant op, maar dat betekent niet dat er nu veel ruimte is om veel extra geld uit te geven. Er zit nog veel aan te komen, denk alleen maar aan de uitvoering van de GOL-maatregelen, investeringen in onderwijshuisvesting en de toenemende kosten van wegenonderhoud en zo zijn er nog diverse plannen in de begroting die om uitvoering vragen. En daar zal de gemeente de komende jaren nog de handen aan vol hebben.
In totaal werden er 6 moties ingediend, waarvan er drie werden aangenomen en drie verworpen. Meest opvallend was wellicht de motie van D66/Groenlinks om diverse straten in het centrum van Drunen om te toveren tot zgn. fietsstraten, waarbij de fietser ruim baan krijgt en de auto dus ondergeschikt wordt. Die motie werd echter alleen door de indieners gesteund. Een motie van Heusden Transparant om een tijdelijke onttrekking uit de Algemene Reserve ten gunste van de Egalisatiereserve Afvalstoffenheffing in de toekomst niet terug te draaien werd alleen gesteund door HT en door het CDA. De overige fracties zijn van mening dat de kosten van afvalinzameling en afvalverwerking betaald moeten worden vanuit de opbrengst afvalstoffenheffing en overige afvaltarieven en dat de Algemene Reserve daar niet voor bedoeld is. Want dan zouden die kosten feitelijk betaald worden uit de algemene middelen (bijvoorbeeld de opbrengst OZB) en dat doet afbreuk van het aloude principe “de vervuiler betaalt”.

Overigens werden alle financiële stukken unaniem door de raad goedgekeurd en vastgesteld. Volgende week nog een korte raadsvergadering en dan is het weer tijd voor het zomerreces.

 

Drunen, vrijdag 28 juni 2019

Kees Musters

 

Volg mij ook met korte berichtjes op:     www.twitter.com/keesmusters

Nieuwe zaken & columns